Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca , Cluj-Napoca/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030868
Tag der Veröffentlichung
12.02.2021
Aktualisiert am
23.08.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
28 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
04.06.2021
Preisgerichtssitzung
18.06.2021

1. Preis

PLANHO CONSULTORES S.L.P, Sevilla

2. Preis

S.C. ONE ARCHITECTS S.R.L., Alba-Iulia

3. Preis

S.C. ARHI BOX S.R.L., Cluj-Napoca

Anerkennung

M-Teampannon Építészmérnöki Kft, Budapest

Anerkennung

Dico si Tiganas birou de proiectare SRL, Cluj-Napoca
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel dieses Wettbewerbs ist es, im Hinblick auf die Vergabe des Planungsauftrags die beste Lösung für ein klinisches Notfallkrankenhaus für Kinder auszuwählen, das sich im Südosten von Cluj-Napoca, an der Grenze der Bezirke Gheorgheni und Borhanci befindet.

Die vom Auftraggeber verfolgten Ziele sind folgende:
- Entwicklung eines Zentrums für medizinische Dienstleistungen und Forschung im Bereich der Kinderheilkunde, das regional ansprechbar und für alle Patienten gut erreichbar ist;
- Der Bau eines neuen Krankenhausgebäudes, das nach den geltenden Normen in diesem Bereich entworfen wurde, ein Gebäude, in dem Professionalität und Schnelligkeit des medizinischen Personals werden durch ein spezielles Design unterstützt;
- Schaffung eines auf die Bedürfnisse der Patienten ausgerichteten Raums, der mit allen architektonischen Mitteln (von der Form bis zum Design) auf Konformität abzielt. Beziehungen zwischen den Räumen bis zur Fertigstellung), um ein therapeutisches Umfeld zu schaffen, das in der Lage ist, den durch den medizinischen Akt verursachten Stress zu verringern;
- Erarbeitung eines Entwicklungspols für ein Gebiet, das sich in der Urbanisierung befindet.

Sarcina de concurs
Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru un Spital Clinic de Urgență pentru Copii, situat în zona de sud-est a Municipiului Cluj-Napoca, la limita cartierelor Gheorgheni și Borhanci.

Obiectivele urmărite de Autoritatea Contractantă sunt următoarele:
- Dezvoltarea unui centru de servicii medicale și de cercetare în domeniul pediatriei, cu adresabilitate regională și un grad ridicat de accesibilitate pentru toți pacienții;
- Realizarea unei clădiri noi de spital, proiectată în conformitate cu standardele actuale din domeniu, o clădire în care profesionalismul și promptitudinea cadrelor medicale să fie susținute de designul specializat;
- Crearea unui spațiu centrat în jurul nevoilor pacientului, urmărind conformarea prin toate mijloacele arhitecturale (de la formă la relațiile dintre spații la finisaje) pentru a crea un mediu terapeutic, capabil să reducă stresul generat de actul medical;
- Generarea unui pol de dezvoltare pentru o zonă aflată în proces de urbanizare.
12/02/2021 S30
România-Cluj-Napoca: Servicii de proiectare arhitecturală
2021/S 030-074876
Anunț de concurs de proiecte
Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Cluj (Consiliul Județean)
Număr naţional de înregistrare: 4288110
Adresă: Calea Dorobanților nr. 106
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400094
Țară: România
Persoană de contact: Șef serviciu Crețu Alexandru Simion, consilier Adina Tiuca
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telefon: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100002720
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală

I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:
Concurs de soluții având ca temă de proiectare: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Număr de referinţă: 428811020215103
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală

II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:
Concurs de soluții: Spital Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca va funcționa ca o structură independentă, cu adresabilitate regională, fiind primul spital public din zona Transilvaniei care va oferi servicii medicale integrate în domeniul pediatriei. Prin acest demers, autoritatea contractantă își propune dezvoltarea unui centru de servicii medicale și de cercetare în domeniul pediatriei și care joacă, totodată, rolul unui catalizator urban, într-o zonă aflată în proces de urbanizare.
Pentru atribuirea contractului de proiectare s-a ales procedura de atribuire prin „Concursul de solutii” conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din acelasi act normativ, contractul de servicii de proiectare urmând a fi atribuit concurentului câstigator al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în termenele prevăzute în cap. 3.17. „Calendarul concursului” din regulamentul de concurs.
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:
Arhitect cu drept de semnătură conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizație internațional echivalentă – se va avea in vedere punctul 2 din regulament.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:
A. Satisfacerea cerințelor spațiale, funcționale și tehnice – 60 de puncte:
A1. viabilitatea intervenției urbanistice – maximum 20 de puncte;
A2. funcționalitatea soluției propuse – maximum 30 de puncte;
A3. oferta financiară privind serviciile de proiectare – maximum 10 puncte;
B. Atributele expresiv-ambientale ale intervenției – 40 de puncte:
B1. calitatea intervenției urbanistice – maximum 10 puncte;
B2. expresivitatea plastică a volumului propus – maximum 15 puncte;
B3. calitatea și atmosfera spațiilor propuse – maximum 15 puncte.
Algoritmul de calcul folosit pentru evaluarea finală a proiectelor este următorul: Punctaj final (maximum 100 de puncte) = Punctaj Criteriu A + Punctaj Criteriu B Punctaj Criteriu A (maximum 60 de puncte) = A1 + A2 + A3 Punctaj Criteriu B (maximum 40 de puncte) = B1 + B2 + B3.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 04/06/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română, Engleză

IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):
Premiul I: contractul de proiectare în valoare de 31 721 928 RON fără TVA.
Premiul II: 365 460 RON.
Premiul III: 219 276 RON.
Mențiune I: 48 728 RON.
Mențiune II: 48 728 RON.
Sumele reprezentând premiile II, III, mențiune I, II, includ TVA, pt. plata acestora beneficiarul va factura întreaga suma.
IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:
Conform regulamentului de concurs.
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Salanță Claudiu
Aldea Cornel Olimpiu
Stamatian Florin
Benedict Zucchi
Jan de Vydler
Bogdan Bogoescu
Vlad Rusu
Dominic Hook – membru supleant
Emil Burbea – membru supleant

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
Se va completa declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica/financiara care au caracter „confidential”, in conformitate cu prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si ale art. 123 alin. (1) din HG 395/2016 si art. 19 din Legea 101/2016 – informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor, trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile mentionate.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, prin care se indica un anumit aviz, certificat, declarație sau alt document solicitat se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/02/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen