Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

South Pest Center Hospital , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024658
Tag der Veröffentlichung
01.08.2018
Aktualisiert am
21.12.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
08.10.2018
Preisgerichtssitzung
07.12.2018

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

ZDA-Zoboki Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Allgemeine Anforderungen:
Einige zu konzipierende Funktionseinheiten des Krankenhauses sollten aus architektonischer und medizinischer Sicht optimal aufgebaut sein.

Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um eine patientenfreundliche und heilende Umgebung zu schaffen. Aufbauend auf medizinischen Methoden und technischer Entwicklung sollte das Gebäude in einer Struktur errichtet werden, die dynamisch auf sich ändernde Bedürfnisse reagieren kann, ohne ernsthafte Eingriffe vorzunehmen.

Die Baukosten sollten nicht nur hinsichtlich der anfänglichen Investitionskosten, sondern auch hinsichtlich der Betriebskosten, der Wirtschaftlichkeit und des Umweltbewusstseins geplant werden.

Bei der Gestaltung sollten Anstrengungen unternommen werden, um einen architektonischen Wert zu schaffen, und der Gestaltung öffentlicher Räume muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Ein integriertes IT-System, intelligente Krankenhauslösungen sind erforderlich, um die Patientenversorgung und das Gebäudemanagement zu unterstützen.
---
Általános követelmények:
A tervezendő kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvosszakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.

Törekedni kell a betegközpontú, barátságos, a gyógyulást elősegítő, kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejlődés szem előtt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.

Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.

A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihenőparkok tervezésére.

A betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer, ”smart hospital” megoldások tervezése szükséges.
01/08/2018    S146    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 146-335070
Tervpályázati kiírás
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EKRSZ_58153727
Diós árok 3.
Budapest
1125
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561573
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: www.aeek.hu
I.2) Információ közös közbeszerzésr?l
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394462018/reszletek
További információ a következ? címen szerezhet? be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394462018/reszletek
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5) F? tevékenység
Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Dél-Pesti Centrumkórház
Hivatkozási szám: EKR000394462018
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71220000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános követelmények:
A tervezend? kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvos-szakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.
Törekedni kell betegközpontú, barátságos, a gyógyulást el?segít? kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejl?dés szem el?tt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.
Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.
A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihen?parkok tervezésére.
Az betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer, „smart hospital”-megoldások tervezése szükséges.
A tervezési programot, a helyiségprogramot, és az orvos-szakmai programot a mellékletek tartalmazzák.
További információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai:
1. Építészeti értékteremtés, környezetalakítás
2. Funkcionális kialakítás
3. Betegközpontú, barátságos környezet
4. Flexibilitás és fejleszthet?ség
5. Gazdaságosság
6. Smart Hospital megoldások
További információk a dokumentációban találhatóak.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2018
Helyi id?: 12:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke:
Díjazások mindösszesen: bruttó 75 000 000 Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok:
Díjazások mindösszesen: bruttó 75 000 000 Ft
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Füleky Zsolt
Társelnök: Dr. Cserháti Péter
Társelnök: Dr. Vályi-Nagy István
Tag: Tutervai Mátyás
Tag: Benczúr László
Tag: Bálint Imre DLA
Tag: Sz?cs Balázs
Tag: Hartvig Lajos DLA
Tag: Czebe Judit
Tag: Horváth Csaba
Tag: Dr. Gerzsenyi Albert
Tag: Dr. Déry Attila Ákos
Póttag: Peschka Alfréd Vilmos
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illet?leg a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet el?írásai szerint történik.
2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályam?vel vehet részt. A társszerz?k és a szerz?k munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közrem?ködhetnek.
3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy vagy egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:
— a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
— a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek elfogadja (a 310/2015. Korm. rendelet 17 §.(2) bekezdése értelmében a pályázó azzal, hogy pályam?vét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek fogadja el),
— a pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez megfelel? szakértelemmel és külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik,
— nyilatkozatával elfogadja, hogy a tervpályázatot követ?, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejöv? szerz?déskötési és a tervezési szakaszra a tervezési program elemeit Ajánlatkér? pontosíthatja, módosíthatja a közbeszerzési jogszabályok által megengedett mértékben és tartalommal,
— akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3) bekezdése, a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, valamint 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
— aki megfelel az el?írt alkalmassági követelménynek,
— akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) valamint a 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályam?vek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályam?vek szerz?inek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követ?en ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.
5) A pályam? benyújtásával kapcsolatos el?írásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.
6) A pályam?vek minden dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre. A pályam? benyújtásának id?pontja az az id?pont, amikor a pályam? teljes egészében elektronikusan feltöltésre került.
7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó az EKR rendszerben jelzi érdekl?dését. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelm? letöltése a pályam? benyújtásának feltétele.
8) Helyszíni bejárás: A Kiíró 8.10.2018 napján 14:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó: 1097 Budapest, Nagyvárad tér. 1. A szemlén az érdekl?d?k a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejárás nem konzultációs jelleg?, a felmerül? kérdéseket kiegészít? tájékoztatás kérésére irányuló kérdésként feltehetik a gazdasági szerepl?k az EKR rendszeren keresztül.
9) A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerz? Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerül? kérdéseket 15.8.2018 napjáig tehetik fel. A határid?ben beadott kérdéseket a Kiíró 27.8.2018 napjáig megválaszolja.
10) A bírálóbizottság a titkosságot sért? pályam?veket a tervpályázatból kizárja.
11) A díjazásban és megvételben részesült pályam?vek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályam?vek szerz?i a pályam?vük beadásával a szerz?i m?vükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjed?, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
12) Felel?s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Schmalz Péter (lajstromszám: 00088).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
30/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen