Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Soutěž o návrh na řešení svazkové svazk , Louňovice/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024101
Tag der Veröffentlichung
30.05.2018
Aktualisiert am
30.05.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Bewerbungsschluss
26.03.2018
Preisgerichtssitzung
04.04.2018

Gewinner

Pelletier de Fontenay, Montréal

Gewinner

Monika Habrová · Petra Hrubešová ·
Michaela Kloudová · Jan Šorm, Prag

Gewinner

Emanuele Baglieri · Maria Flaccavento, Ragusa
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.
14/12/2017    S240    - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
Česká republika-Louňovice: Architektonická řešení
2017/S 240-498799
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa

Lošbates, dobrovolný svazek obcí
06028781
Horní náves 6
Louňovice
25162
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: +420 222222521
E-mail: kovacevic@moba.name
Kód NUTS: CZ02
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://cceamoba.cz/losbates
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/losbates-dobrovolny-svazek-obci

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

I.3) Komunikace

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/losbates-dobrovolny-svazek-obci
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4) Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dobrovolný svazek obcí

I.5) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název: Soutěž o návrh na řešení svazkové svazk.
II.1.2) Hlavní kód CPV
71220000

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4) Popis zakázky: Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků:

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: -mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno); - jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo;

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů: — kvalita urbanistického a dopravního řešení, — kvalita architektonického a provozně-funkčního řešení, — předpokládaná efektivnost konstrukčního řešení a energetického konceptu z pohledu investičních a provozních nákladů, — proveditelnost případného rozšíření na 3 x 9 tříd.

IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 26/03/2018
Místní čas: 16:30
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina

IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: První cena se stanovuje ve výši 800 000,- CZK (slovy: osm set tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 550 000,- CZK (slovy: pět set padesát tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 300 000,- CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých). Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 100 000,- CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům: Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace:

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
11/12/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen