Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Soutěž o návrh Jiráskovo náměstí v Kolíně , Kolín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030923
Tag der Veröffentlichung
19.02.2021
Aktualisiert am
24.08.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
03.05.2021
Preisgerichtssitzung
02.06.2021

1. Preis

Ing. arch. Verónica Gallego Sotelo, Praha

2. Preis

Ing. arch. Ondřej Fabián, Zlín
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonischen und städtebaulichen Entwurfs für die Revitalisierung des öffentlichen Raums im Bereich des Jirásek-Platzes in Kolín und angrenzender Gebiete innerhalb des in der Wettbewerbsunterlage P02 dieser Wettbewerbsbedingungen definierten Geltungsbereichs mit dem Ziel, einen qualitativ hochwertigen städtischen öffentlichen Raum zu erhalten, seine Funktionen zu stärken und sein besseres Funktionieren zu ermöglichen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je zpracování architektonického a urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu P02 těchto soutěžních podmínek, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.
19/02/2021    S35
I.II.III.IV.VI.
Tschechien-Kolín: Architekturentwurf
2021/S 035-087857
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: město Kolín
Nationale Identifikationsnummer: 00235440
Postanschrift: Karlovo náměstí 78
Ort: Kolín
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 280 12
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Václav Horák
E-Mail: vaclav.horak@mukolin.cz
Telefon: +420 321748347
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mukolin.cz
Adresse des Beschafferprofils: zakazky.mukolin.cz/
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: zakazky.mukolin.cz/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Soutěž o návrh Jiráskovo náměstí v Kolíně

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.2)
Beschreibung
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu P02 těchto soutěžních podmínek, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
1) celková kvalita architektonického a urbanistického řešení;
2) splnění požadavků zadání;
3) ekonomická přiměřenost návrhu.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

První cena se stanovuje ve výši 190 000 CZK (slovy: sto devadesát tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 130 000 CZK (slovy: sto třicet tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 70 000 CZK (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 30 000 CZK (slovy: třicet tisíc korun českých).

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Ceny, odměny budou vyplaceny nejpozději do 60 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení.
Ceny a odměny udělené v soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám a přesahující částku 10 000 CZK budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou, resp. podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
Ceny a odměny udělené v soutěži účastníkům neplatícím daně v ČR budou vyplaceny v plné výši. Daň z příjmu odvedou dle svých zákonů v místě svého daňového domicilu.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru
Ing. arch. Oldřich Hájek
Ing. arch. MgA. Martin Rusina
Ing. arch. Zdeněk Trefil
Mgr. Iveta Mikšíková, náhradník
Ing. arch. Jakub Našinec, náhradník
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/02/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen