Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada , Chlumec/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029192
Tag der Veröffentlichung
09.06.2020
Aktualisiert am
22.06.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Bewerbungsschluss
31.07.2020

Gewinner

Mandaworks AB, Stockholm
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel jednat o zadání následných zakázek dle příslušné kapitoly Soutěžních podmínek.

Předmětem soutěže bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:

— které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,

— vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,

— které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost, v odůvodněných případech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastavěné území a přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chabařovice, který v 70 letech minulého století násilně vyrval území krajině a lidem, kteří v ní žili. Dnes je území navraceno zpět krajině i obyvatelům okolních sídel.

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako kombinovaná krajinářsko-urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. Vzhledem k záměru zadavatele zadat v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění následnou zakázku se soutěž vyhlašuje jako soutěž o návrh.

Zweck und Auftrag des Wettbewerbs ist es, die am besten geeignete Lösung für den Wettbewerbsgegenstand zu finden und zu bewerten, die den in den Wettbewerbsbedingungen und Wettbewerbsunterlagen enthaltenen Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers entspricht, und die Teilnehmer auszuwählen, mit denen verhandelt wird Verfahren ohne Veröffentlichung gemäß § 143 Abs. des Gesetzes Nr. 134/2016 Slg., Über die Vergabe öffentlicher Aufträge in der jeweils geltenden Fassung, der öffentliche Auftraggeber kann über die Vergabe von Folgeaufträgen gemäß dem entsprechenden Kapitel der Wettbewerbsbedingungen verhandeln .

Gegenstand des Wettbewerbs ist es, das optimale machbare und nachhaltige Konzept für die schrittweise Umwandlung des Territoriums des Milada-Sees in einen Ort zu finden:

- die trotz der vorgeschlagenen Änderungen ihren unverwechselbaren natürlichen Charakter bewahren und weiterentwickeln wird, um eine gegen den Klimawandel widerstandsfähige Landschaft zu schaffen,

- geeignet für vorstädtische Erholung, Erholung in der Natur, Sport mit hochwertigen Einrichtungen, Ausrüstung, ein Ort, der die Lebensqualität der Bewohner der umliegenden Siedlungen erhöht und Langlaufbesucher anzieht,

- die ein integraler Bestandteil der weiteren Umgebung werden, die von den umliegenden Städten und Dörfern gut zu erreichen sind, deren städtische Einrichtungen und in begründeten Fällen Wohnräume angemessen ergänzen, auf ihrer bebauten Fläche aufbauen und zur Wiederherstellung "guter Adressen".

Der Milada-See und seine Umgebung sind durch die Rekultivierung des ehemaligen Tagebaus Chabařovice entstanden, der in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts das Territorium der Landschaft und der darin lebenden Menschen gewaltsam entwurzelte. Heute wird das Gebiet der Landschaft und den Bewohnern der umliegenden Siedlungen zurückgegeben.

Entsprechend dem Lösungsthema wird der Wettbewerb als kombinierte Landschaft-Stadt-Architektur ausgeschrieben. Laut Teilnehmerkreis ist der Wettbewerb enger ausgeschrieben. Entsprechend der Anzahl der angekündigten Phasen wird der Wettbewerb zweiphasig ausgeschrieben. Entsprechend der Intention der Lösung wird der Wettbewerb als Projektwettbewerb ausgeschrieben. Aufgrund der Absicht des öffentlichen Auftraggebers, in einem anschließenden Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einen Folgeauftrag zu vergeben, wird der Wettbewerb als Gestaltungswettbewerb ausgeschrieben.
09/06/2020    S110    Služby - Výb?rové ?ízení na projekt - Omezené ?ízení 
?esko-Chlumec: Architektonická ?ešení
2020/S 110-267797
Oznámení o sout?ži o návrh
Právní základ:sm?rnice 2014/24/EU
Oddíl I: Ve?ejný zadavatel/zadavatel
I.1) Název a adresa
Ú?ední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Národní identifika?ní ?íslo: 00007536
Poštovní adresa: Hrbovická 2
Obec: Chlumec
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PS?: 403 39
Zem?: ?esko
Kontaktní osoba: Bc. Kate?ina Kolací
E-mail: katerina.kolaci@pku.cz
Tel.: +420 475672525Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.pku.cz
Adresa profilu zadavatele: zakazky.pku.cz/
I.2) Informace o spole?ném zadávání ve?ejných zakázek
I.3) Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná p?ímo a zcela bez omezení ?i poplatk? na: zakazky.pku.cz/contract_display_193.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o ú?ast musí být zaslány elektronicky prost?ednictvím: zakazky.pku.cz/contract_display_193.html
I.4) Druh ve?ejného zadavatele
Jiný druh: Státní podnik
I.5) Hlavní p?edm?t ?innosti
Jiné ?innosti: Zahlazování následk? hornické ?innosti
Oddíl II: P?edm?t
II.1) Rozsah ve?ejné zakázky
II.1.1) Název:
Krajiná?sko-urbanisticko-architektonická sout?ž Jezero Milada
Spisové ?íslo: A736
II.1.2) Hlavní kód CPV
71220000 Architektonická ?ešení
II.2) Popis
II.2.2) Dodate?ný(-é) kód(-y) CPV
71420000 Architektura krajiny
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
II.2.4) Popis zakázky:
Ú?elem a posláním sout?že je nalézt a ocenit nejvhodn?jší ?ešení p?edm?tu sout?že, které splní požadavky zadavatele obsažené v Sout?žních podmínkách a v sout?žních podkladech, a vybrat ú?astníky, s nimiž bude v jednacím ?ízení bez uve?ejn?ní v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, ve zn?ní pozd?jších p?edpis? zadavatel jednat o zadání následných zakázek dle p?íslušné kapitoly Sout?žních podmínek.
P?edm?tem sout?že bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné p?em?ny území jezera Milada v místo:
— které si i p?es navržené zm?ny zachová a bude dále rozvíjet sv?j osobitý p?írodní charakter s cílem vytvo?ení krajiny odolné v??i klimatickým zm?nám,
— vhodné pro p?ím?stskou rekreaci, odpo?inek v p?írod?, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i p?espolní návšt?vníky,
— které se stane nedílnou sou?ástí širšího území, které bude dob?e dostupné z okolních m?st a obcí, vhodn? doplní jejich ob?anskou vybavenost, v od?vodn?ných p?ípadech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastav?né území a p?isp?je k obnovení „místa s dobrou adresou“.
Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chaba?ovice, který v 70 letech minulého století násiln? vyrval území krajin? a lidem, kte?í v ní žili. Dnes je území navraceno zp?t krajin? i obyvatel?m okolních sídel.
Podle p?edm?tu ?ešení se sout?ž vyhlašuje jako kombinovaná krajiná?sko-urbanisticko-architektonická. Podle okruhu ú?astník? se sout?ž vyhlašuje jako užší. Podle po?tu vyhlášených fází se sout?ž vyhlašuje jako dvoufázová. Podle zám?ru ?ešení se sout?ž vyhlašuje jako projektová. Vzhledem k zám?ru zadavatele zadat v rámci navazujícího jednacího ?ízení bez uve?ejn?ní následnou zakázku se sout?ž vyhlašuje jako sout?ž o návrh.
II.2.13) Informace o financování z prost?edk? Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prost?edk? Evropské unie: ne
Oddíl III: Právní, ekonomické, finan?ní a technické informace
III.1) Podmínky ú?asti
III.1.10) Kritéria pro výb?r ú?astník?:
III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení ur?ité profesi
Ú?ast je vyhrazena ur?ité profesi: ano
Uve?te profesi:
Osoba (?len sout?žního týmu) s autorizací v oboru krajiná?ská architektura, s autorizací v oboru územní plánování a s autorizací v oboru architektura podle zákona ?. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt? a o výkonu autorizovaných inženýr? a technik? ?inných ve výstavb?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?.

Oddíl IV: ?ízení
IV.1) Popis
IV.1.2) Druh sout?že
Užší
Po?et ú?astník?, kte?í budou zváženi: 6
IV.1.7) Jména ú?astník?, kte?í již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projekt?:
a) Celková urbanisticko-architektonická kvalita referen?ních prací a jejich relevance vzhledem k p?edm?tu sout?že (váha kritéria 60 %),
b) rozsah odbornosti týmu žadatele o ú?ast vzhledem k p?edm?tu sout?že (váha kritéria 40 %).
IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lh?ta pro doru?ení projekt? nebo žádostí o ú?ast
Datum: 31/07/2020
IV.2.3) Datum odeslání výzev k ú?asti vybraným zájemc?m
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o ú?ast:
Ceština, Angli?tina
IV.3) Sout?žní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách
Bude ud?lena sout?žní cena ?i ceny: ano
Uve?te po?et a hodnotu cen, které mají být ud?leny:
První cena se stanovuje ve výši 1 250 000 CZK (slovy: jeden milion dv? st? padesát tisíc korun ?eských),
Druhá cena se stanovuje ve výši 950 000 CZK (slovy: dev?t set padesát tisíc korun ?eských),
T?etí cena se stanovuje ve výši 625 000 CZK (slovy: šest set dvacet p?t tisíc korun ?eských).
IV.3.2) Údaje o platbách všem ú?astník?m:
Mezi ú?astníky 1. fáze sout?že, jejichž sout?žní návrh nebude zadavatelem v pr?b?hu posuzování vylou?en ze sout?že z d?vodu nedodržení sout?žních podmínek, bude rozd?lena ?ástka 1 050 000 CZK (slovy: jeden milion padesát tisíc
korun ?eských), maximáln? však bude jednomu sout?žnímu návrhu p?iznána ?ástka 175 000 CZK (slovy: sto sedmdesát p?t tisíc korun ?eských).
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na sout?ž budou zadány vít?zi nebo vít?z?m sout?že: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro ve?ejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných ?len? poroty:
?ádní ?lenové závislí: Ing. Petr Kubiš, nám?stek pro provoz, PKÚ, s.p., Tomáš Kupec, místostarosta m?sta Trmice, PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, nám?stek hejtmana ÚK, Ing. Pavlína Janiková, Ph.D., vedoucí odd?lení hornictví a odstra?ování ekologických škod MPO ?R. ?ádní ?lenové nezávislí: Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. arch. Jan Magasanik, Ing. arch. Filip Tittl, Ing. Jitka Trevisan, Mgr. Ond?ej Špa?ek.
Oddíl VI: Dopl?ující informace
VI.3) Další informace:
VI.4) P?ezkumná ?ízení
VI.4.1) Orgán p?íslušný k p?ezkumu
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2) Subjekt odpov?dný za media?ní ?ízení
VI.4.3) P?ezkumné ?ízení
P?esné informace o lh?tách pro p?ezkumná ?ízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?žovatel dozv?d?l o domn?lém porušení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji však do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?ž o návrh považuje po výb?ru návrhu za ukon?enou.
Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?žovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?žovateli.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání žádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty.
Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?žných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mž st?žovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?žného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji však do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy.
Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? však ve výši 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že navrhovatel nem?že stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu složit na ú?et ÚOHS kauci ve výši 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V p?ípad?, že Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V p?ípad? návrhu na uložení zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o p?ezkumném ?ízení
Ú?ední název: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?že
Poštovní adresa: t?. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PS?: 604 55
Zem?: ?esko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
04/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen