Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Smart Manufacturing Campus MO-THOR , Genk/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025688
Tag der Veröffentlichung
21.01.2019
Aktualisiert am
17.06.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
22 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
18.02.2019
Preisgerichtssitzung
04.05.2020

1. Preis / Gewinner

Xaveer de Geyter Architecten B.V.B.A., Brüssel

2. Preis

Wiegerinck Architecten, Arnhem
Mitarbeit: Tim Loeters · Bert Muijres
Maarten de Werk · Reni Bouwhuis
LOW Architekten
Ingenium, Ney & Partners BXL
Bureau de Fonseca
VETO & Partners
Wiels
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Auftraggeber ist nv MO-THOR mit den Anteilseignern:
- LRM NV (die Limburger Rekonversionsgesellschaft, im Folgenden als LRM bezeichnet);
- Holding Wetenschapspark Waterschei NV (nachstehend HWW);
- AGB Genk.

Das Projekt wird innerhalb einer größeren Projektzone - im Folgenden als MO-THOR-Gelände bezeichnet - entwickelt, die mit der Zeit vollständig bebaut werden kann. Dieser Auftrag organisiert die Auftragsvergabe für die Gestaltung der gesamten Realisierung innerhalb der Projektzone.
Der Planer kann daher den Zuschlag für die Folgeaufträge innerhalb der Projektzone erhalten, den Smart Manufacturing Campus als Gesamtheit der Entwicklung auf dem MO-THOR-Gelände.

Der Smart Manufacturing Campus ist ein ausbaufähiges Konzept, zu dem je nach Wunsch des Auftraggebers eine spätere Realisierung erfolgen wird. Die entwicklungsfähige Gesamtfläche, für die der Designer in Zukunft beauftragt werden kann, liegt zwischen 22.500 m2 und 38.000 m2 Nutzfläche, die in verschiedenen Gebäuden und Gebäudekomponenten realisiert werden sollen.
Im Rahmen dieses Wettbewerbs sind die Planer aufgefordert, einen Vorschlag zu machen, wie die erste Phase in Form eines Masterplans zu einer Gesamtentwicklung für die Projektzone MO-THOR ausgebaut werden kann.

Eine erste Entwicklung ist der Bau eines „kollektiven Geschäftsgebäudes“.
- Das Gebäude muss eine Hauptnutzung als intelligenter Produktionscampus (Produktionsbereiche mit Büros) erhalten.
- Das Gebäude bietet Büro- und Werkstatträume, die an Unternehmen vermietet werden (kollektives Geschäftsgebäude).
- Das Gebäude bietet modulare Produktionshallen (Module von 250 bis 1 000 m2), die an Unternehmen vermietet werden.

Die Grundfläche für die erste Bebauung liegt in der Größenordnung von 17 000 m2:
- Produktionsumgebung von 5 000 m2
- 10 000 m2 fertig gestellter Rumpf, der technisch so ausgestattet ist, dass sie nach Ihrer Wahl zu Werkstätten oder Büroräumen weiterverarbeitet werden können
- Technischer Raum und Lager von 2 000 m2

Das Gebäude verfügt über einige Gemeinschaftseinrichtungen wie Toiletten, Rezeption und Zirkulation, Mensa, Besprechungsraum (begrenzt), Duschen, Technik-, Lager- und Serverräume (Sicherheit untereinander, Brandschutz), Verladekai(s) in der Nähe des Lagers, unter Berücksichtigung des Verkehrs, Parkplätze/Parkhaus, Ton in Ordnung (Produktionsumgebung).

Competitieve taak
De Aanbestedende Overheid is de nv MO-THOR met als aandeelhouders:
- LRM NV (de Limburgse Reconversiemaatschappij, hierna ‘LRM’);
- Holding Wetenschapspark Waterschei NV (hierna ‘HWW’);
- AGB Genk.

Het project wordt ontwikkeld binnen een grotere projectzone – hierna de MO-THOR site genoemd – die op termijn volledig kan bebouwd worden. Voorliggende opdracht organiseert de gunning voor het ontwerpen van de volledige realisatie binnen de projectzone.
De Ontwerper kan dus de opdracht krijgen voor de vervolgopdrachten binnen de projectzone. We spreken over de Smart Manufacturing Campus als het geheel van de ontwikkeling op de MO-THOR site.

De Smart Manufacturing Campus is een uitbreidbaar concept waaraan naargelang de vraag van de Aanbestedende Overheid een volgende realisatie wordt gedaan. Het totaal van de ontwikkelbare oppervlakte waarvoor de Ontwerper in de toekomst een opdracht kan krijgen ligt tussen 22 500 m2 en 38 000 m2 vloeroppervlakte, te realiseren in verschillende gebouwen en gebouwonderdelen.
In het kader van deze prijsvraag wordt aan Ontwerpers gevraagd om een voorstel te doen van de wijze waarop de eerste fase kan worden uitgebreid tot een totaalontwikkeling voor de projectzone MO-THOR in de vorm van een masterplan.

Een eerste ontwikkeling is de bouw van een “bedrijfsverzamelgebouw”.
- Het gebouw moet een hoofdbestemming krijgen als smart manufacturing campus (productieruimtes met kantoorruimtes)
- Het gebouw biedt kantoorruimtes en atelierruimtes die worden verhuurd aan bedrijven (bedrijfsverzamelgebouw)
- Het gebouw biedt moduleerbare productiehallen (modules van 250 tot 1 000 m2) die worden verhuurd aan bedrijven.

De vloeroppervlakte voor de eerste ontwikkeling is van grootteorde 17 000 m2, bestaande uit:
- Productieomgeving van 5 000m2
- 10 000 m2 casco afgewerkt, zodanig technisch uitgerust dat deze verder afgewerkt kunnen worden tot, naar keuze, ateliers of kantoorruimte
- Technische ruimte en stockage van 2 000 m2

Het gebouw bezit enkele gemeenschappelijke faciliteiten zoals toiletten, onthaal en circulatie, refter, vergaderzaal (beperkt), douches, technische-, stock- en serverruimtes (beveiligd tov mekaar, brandveiligheid), laadkade(s) vlakbij stock, rekening houdend met verkeer, parkeerruimtes/parkeergebouw, geluidstechnisch in orde (productieomgeving).
21/01/2019    S14    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Openbare procedure 
België-Genk: Maken van bouwkundige ontwerpen
2019/S 014-029535
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Legal Basis:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
MO-THOR nv
Stadsplein 1
Genk
3600
België
Contactpersoon: De heer Sven Bogaerts
E-mail: s.bogaerts@lrm.be
NUTS-code: BE221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.thorpark.be
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: cloud.3p.eu/Downloads/1/3237/D3/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Stad Genk
Stadsplein 1
Genk
3600
België
Contactpersoon: De heer Luc Serroyen
Telefoon: +32 89654512
E-mail: luc.serroyen@genk.be
Fax: +32 89653489
NUTS-code: BE221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.genk.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: eten.publicprocurement.be
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Aanstelling ontwerper Smart Manufacturing Campus THOR Genk. opstart procedure kandidaatstelling via selectieleidraad (gevolgd door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)
Referentienummer: 2018-999
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71220000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
De Aanbestedende Overheid is de nv MO-THOR met als aandeelhouders:
• LRM NV (de Limburgse Reconversiemaatschappij, hierna ‘LRM’);
• Holding Wetenschapspark Waterschei NV (hierna ‘HWW’);
• AGB Genk.
Onderhavige Opdracht is een overheidsopdracht voor diensten.
De plaatsing van de Opdracht gebeurt middels de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De procedure wordt gevoerd in opeenvolgende fases. De aanbestedende overheid organiseert, voorafgaand aan de plaatsing van de Opdracht een prijsvraag voor ontwerpen, waarvoor u zich op basis van deze publicatie kandidaat kan stellen.(fase kandidaatstelling)
De Opdracht krijgt nadien gestalte door middel van een ereloonovereenkomst voor ’het opstellen van bouwkundige ontwerpen’. (gunningsfase)
De Opdracht heeft een gefaseerd karakter. Het project wordt ontwikkeld binnen een grotere projectzone – hierna de MO-THOR site genoemd – die op termijn volledig kan bebouwd worden. Voorliggende opdracht organiseert de gunning voor het ontwerpen van de volledige realisatie binnen de projectzone.
De Ontwerper kan dus de opdracht krijgen voor de vervolgopdrachten binnen de projectzone. We spreken over de Smart Manufacturing Campus als het geheel van de ontwikkeling op de MO-THOR site.
De Smart Manufacturing Campus is een uitbreidbaar concept waaraan naargelang de vraag van de Aanbestedende Overheid een volgende realisatie wordt gedaan. Het totaal van de ontwikkelbare oppervlakte waarvoor de Ontwerper in de toekomst een opdracht kan krijgen ligt tussen 22 500 m2 en 38 000 m2 vloeroppervlakte, te realiseren in verschillende gebouwen en gebouwonderdelen.
In het kader van deze prijsvraag wordt aan Ontwerpers gevraagd om een voorstel te doen van de wijze waarop de eerste fase kan worden uitgebreid tot een totaalontwikkeling voor de projectzone MO-THOR in de vorm van een masterplan.
De aanbestedende overheid behoudt evenwel het recht om de opdracht stop te zetten na realisatie van de eerste fase.
Een eerste ontwikkeling is de bouw van een “bedrijfsverzamelgebouw”.
• Het gebouw moet een hoofdbestemming krijgen als smart manufacturing campus (productieruimtes met kantoorruimtes)
• Het gebouw biedt kantoorruimtes en atelierruimtes die worden verhuurd aan bedrijven (bedrijfsverzamelgebouw)
• Het gebouw biedt moduleerbare productiehallen (modules van 250 tot 1 000 m2) die worden verhuurd aan bedrijven.
De vloeroppervlakte voor de eerste ontwikkeling is van grootteorde 17 000 m2, bestaande uit:
• Productieomgeving van 5 000m2
• 10 000 m2 casco afgewerkt, zodanig technisch uitgerust dat deze verder afgewerkt kunnen worden tot, naar keuze, ateliers of kantoorruimte
• Technische ruimte en stockage van 2 000 m2
Het gebouw bezit enkele gemeenschappelijke faciliteiten zoals toiletten, onthaal en circulatie, refter, vergaderzaal (beperkt), douches, technische-, stock- en serverruimtes (beveiligd tov mekaar, brandveiligheid), laadkade(s) vlakbij stock, rekening houdend met verkeer, parkeerruimtes/parkeergebouw, geluidstechnisch in orde (productieomgeving),
Het beschikbare bouwbudget voor de eerste fase van deze opdracht is 21,2 miljoen Euro exclusief BTW en exclusief erelonen.
• 5 000 m2 à 800 EUR/m2 = 4 mio EUR
• 10 000 m2 à 1 600 EUR/m2 = 16 mio EUR
• 2 000 m2 à 600 EUR/m2 = 1,2 mio EUR
Het voorziene budget is exclusief kosten voor parkeerinfrastructuur, omgevingsaanleg en losse uitrusting.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
1. Het vereiste ereloon
2. De kostenbeheersing van de projectkost, de aanpak en de realisatietermijn
3. Procesgerichtheid en procesbereidheid en diverse elementen in de samenwerking met de partners
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
De kosten in verband met de opmaak van de Kandidatuur (selectiefase) worden door de Aanbestedende Overheid op geen enkele wijze vergoed aan de Kandidaten.
In een tweede fase worden maximum 5 Kandidaten geselecteerd. Aan de Inschrijvers die een volledig regelmatig bevonden offerte hebben ingediend, zal een vergoeding worden betaald van EUR 10 000,00 excl. BTW.
De uiteindelijke Opdrachtnemer aan wie de Opdracht wordt gegund, brengt zijn kostenvergoeding in mindering op het ereloon.
De Aanbestedende Overheid kan het prijzengeld of de vergoedingen ook geheel of gedeeltelijk niet toekennen indien ze oordeelt dat de ontwerpen niet voldoen aan de minimumvereisten.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
De jury is samengesteld door vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en wordt aangevuld met externe deskundigen.
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:
Aanvullend op III.1 en III.2:
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.
Vereiste minimumeisen:
De Ontwerper(s) en de leden van het Basisteam tonen op basis van hun omzetcijfers aan dat zij ervaring hebben met omvangrijke projecten. De afzonderlijke omzetcijfers van de laatste 3 jaren tonen aan dat een omzet van minstens 1 000 000 EUR/jaar werd gerealiseerd door de Ontwerper.
Bij tijdelijke verenigingen zal de jaaromzet van alle partners van de tijdelijke vereniging worden samengeteld en dient deze minimum 2 000 000 EUR/jaar te bedragen.
Indien de Kandidaat zich wenst te beroepen op de economische en financiële draagkracht en/of op de technische en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten, dient hij aan te tonen dat hij over de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de Opdracht zal beschikken door middel van een verbintenis van deze entiteit.
Indien een Kandidaat een beroep doet op de draagkracht van derden voor het vervullen van de economische en financiële criteria zijn de Kandidaat en deze derde(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht. Deze hoofdelijkheid dient schriftelijk te worden aanvaard door de entiteit op wiens draagkracht men beroep doet om uitwerking te hebben. Bij gebreke aan schriftelijke aanvaarding van de hoofdelijkheid kan de Kandidaat zich niet op een dergelijke draagkracht beroepen en zal de Kandidatuur onregelmatig worden verklaard.
De Ontwerper en het Team van technische deskundigen, dat deel uitmaakt van het Basisteam zullen hun technische bekwaamheid aantonen op basis van:
a. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect en de teamleden en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan; de Ontwerper moet ingeschreven zijn, hetzij als architect op de tabel van de orde van architecten hetzij als buitenlandse architect voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals gewijzigd middels Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013, en een attest voorleggen van de orde van architecten waaruit blijkt dat hij/zij een aanvraag tot registratie in het register van dienstverrichting bij de orde heeft ingediend. De leden van het Basisteam moeten de nodige technische kwalificaties en beroepservaring met complexe opdrachten aantonen. Ze geven hun bureausamenstelling en competenties op. Het is aanbevolen om reeds eerdere samenwerkingen tussen de teamleden van het Basisteam voor deze Kandidatuur toe te lichten maar dit is geen vereiste.
b. De kwaliteit van drie (3) relevante nieuwbouwprojecten die door de Ontwerper werden ontworpen.
Uitgevoerde referentieprojecten hebben de voorkeur maar dit is geen verplichting. De referentieprojecten moeten wel in ontwerp en/of uitvoering ver genoeg gevorderd zijn om de 5 hierna vermelde punten te kunnen beoordelen.
De Aanbestedende Overheid wenst uitdrukkelijk te vermelden dat exact 3 relevante nieuwbouwprojecten per Basisteam zullen worden beoordeeld. Overzichten/lijsten/portfolio’s/... van het volledige oeuvre van de ontwerper(s) kunnen worden ingediend in het kader van de beroepskwalificaties maar worden niet mee in overweging genomen als beoordeling van de referentieprojecten of voor de doorselectie.
De referentieprojecten moeten worden toegelicht. Zie opdrachtdocumenten.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

17/01/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen