Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Slagteriet — nye byrum i Holstebro. Indbudt projektkonkurrence. , Holstebro/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023784
Tag der Veröffentlichung
27.04.2018
Aktualisiert am
27.04.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Bewerbungsschluss
19.06.2017
Preisgerichtssitzung
21.03.2018

Gewinner

BOGL APS, København 
Lendager Arkitekter, KBH Valby
Sloth-Møller, Sønderborg
Knud Aarup Kappel, København

Teilnahme

JAJA Architects, Kopenhagen 
GHB Landskabsarkitekter, Valby
SUPERFLEX, Copenhagen
MOE Rådgivende Ingeniører, Asker

Teilnahme

Møller & Grønborg, Aarhus
Keingart, Copenhagen 
IN SITU, Lyon 
Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører, Højbjerg
Holstebro Kommune inviterer hermed tre teams til en projektkonkurrence om den nye bydel »Slagteriet« i Holstebro. Der er brug for en kreativ og visionær udviklingsplan for et forløb af byrum, der skal koble bydelen med resten af byen. Konkurrenceområdet er på ca. 9 ha. Overskriften for byrummene er kreativitet, bevægelse og kultur — med mulighed for gadeidræt, kunst, læring mm. Byrummene vil blive anlagt i etaper i takt med udbygning af bydelen og ibrugtagning af de genanvendte bygninger — og evt. videreudviklet, også når bydelen er fuldt udbygget, hvis nye ønsker og behov opstår. Kommunens anlægsramme for projektet er på ca. 30 mio. DKK ekskl. moms. Det forventes, at vinderprojektet skal anvendes til ansøgning om støttemidler til aktiviteter og byrum, således at anlægsrammen evt. kan udvides. Der udpeges én vinder, som får tildelt rådgivningsopgaven i forbindelse med udviklingsplanen og projekteringen af byrummene.

Læs mere om Slagteriet på www.slagterietholstebro.dk
p> 19/05/2017    S96    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Holstebro: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 096-189701
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Holmbo
Telefon: +45 96117646
E-mail: vibeke.holmbo@holstebro.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.holstebro.dk
I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.arkitektforeningen.dk/holstebro
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitektforeningen
Åbenrå
København
1124
Danmark
Kontaktperson: Dorte Sibast
Telefon: +45 30859003
E-mail: ds@arkitektforeningen.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.arkitektforeningen.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Holmbo
Telefon: +45 96117646
E-mail: vibeke.holmbo@holstebro.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Slagteriet — nye byrum i Holstebro. Indbudt projektkonkurrence.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Holstebro Kommune inviterer hermed tre teams til en projektkonkurrence om den nye bydel »Slagteriet« i Holstebro. Der er brug for en kreativ og visionær udviklingsplan for et forløb af byrum, der skal koble bydelen med resten af byen. Konkurrenceområdet er på ca. 9 ha. Overskriften for byrummene er kreativitet, bevægelse og kultur — med mulighed for gadeidræt, kunst, læring mm. Byrummene vil blive anlagt i etaper i takt med udbygning af bydelen og ibrugtagning af de genanvendte bygninger — og evt. videreudviklet, også når bydelen er fuldt udbygget, hvis nye ønsker og behov opstår. Kommunens anlægsramme for projektet er på ca. 30 mio. DKK ekskl. moms. Det forventes, at vinderprojektet skal anvendes til ansøgning om støttemidler til aktiviteter og byrum, således at anlægsrammen evt. kan udvides. Der udpeges én vinder, som får tildelt rådgivningsopgaven i forbindelse med udviklingsplanen og projekteringen af byrummene. Læs mere om Slagteriet på www.slagterietholstebro.dk
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgerteamet skal vedlægge oplysninger om:
1) Et følgebrev, som kan indeholde en motiveret ansøgning eller introduktionsskrivelse. Følgebrevet indgår ikke i selve bedømmelsen til brug for udvælgelsen af deltagere
2) Oplysninger om firmanavn, adresse, CVR-nummer (eller tilsvarende), telefon-/mobilnummer, e-mail og kontaktperson samt selskabsform og ejerforhold.
3) Organisationsdiagram for rådgiverorganisationen med angivelse af roller for de angivne medarbejdere i nærværende projekt.
4) CV'er for medarbejdere, der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave. CV'erne skal indeholde uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, herunder relevante projekter, hvor medarbejderen medvirkede samt medarbejderens rolle i projektet.
5) Referencer fra tilsvarende opgaver. Referencerne skal dokumentere arbejder med tilsvarende eller lignende opgaver/projekter. Referencerne må højst være 10 år gamle. Referencer af både opførte og ikke-realiserede projekter kan indleveres, dog må de ikke-realiserede projekter højst udgøre en tredjedel af det samlede antal. Hver reference skal indeholde oplysninger om: a) ordregiver/bygherre, b) projektets navn, årstal, anlægssum og størrelse og c) ansøgers ydelser i projektet. Der må højst fremsendes 12 referencer samlet for hele ansøgerteamet. Hvis ansøgeren indsender mere end 12 referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de første 12.
6) Erklæring fra ansøger, hvor ved denne på tro og love erklærer ikke at have ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor ansøgeren er etableret.
7) Økonomiske nøgletal og egenkapital for de seneste tre regnskabsår samt antallet af ansatte fordelt på faggrupper for samme periode. Såfremt ansøgeren ikke har eksisteret i 3 regnskabsår, vedlægges oplysninger for den periode, ansøgeren har eksisteret.
8) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.
Oplysningerne skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerteamet. Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 7 og 8 kun skal indsendes for det firma i ansøgerens team (totalrådgiveren), der i givet fald vil være ansvarlige for den udbudte rådgivningsopgaves gennemførelse.
Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at materiale jf. ovenstående pkt. 2, 3, 4, 5 må afleveres på engelsk.
Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen. Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne dokumenteret. Ansøgningsmaterialet skal følge ovenstående disposition.
Der ønskes alene summariske oplysninger og i alt maks. 40 A4-sider (= 20 ark ved tryk på begge sider) eksklusive omslag og motiv.
De tre teams som bedst matcher projektets omfang og indhold på grundlag af ovenstående kriterier vil blive opfordret til at deltage i den videre proces.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Konkurrencen henvender sig primært til landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, planmæssige, funktionelle og tekniske indhold jf. konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2017
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 30/06/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et konditionsmæssigt og gennembearbejdet forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, vil modtage et vederlag på 200 000 DKK. Kompensation på 200 000 DKK udbetales til vinderen af konkurrencen, såfremt der ikke er indgået
kontrakt om en rådgiveropgave senest to år efter konkurrencens offentliggørelse. Genoptages sagen herefter betragtes kompensationsudbetalingen som en accontoudbetaling af honoraret. Alle beløb er ekskl. moms.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Repræsentanter fra Holstebro Kommune og 2-3 arkitektfagdommere udpeget af Arkitektforeningen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationen.
2) Det forventes, at forslagsstilleren tilknytter de nødvendige faglige kompetencer for kunne byde ind på opgaven.
3) Ansøgningsmaterialet afleveres/indsendes i 2 fysiske eksemplar og ét digitalt (pdf-format) på USB-nøgle.
Materialet bedes mærket »Slagteriet — nye byrum i Holstebro«
4) Konkurrencen forventes udskrevet den 20.9.2017 med afleveringsfrist den 20.12.2017.
Vinderen forventes offentliggjort i april 2018.
5) Arkitektforeningen medvirker som rådgiver for Holstebro Kommune gennem hele processen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
25000
Danmark
Telefon: +45 41715000Internetadresse:www.kfst.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til DA Standardformular 12 — Bekendtgørelse om projektkonkurrence Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen