Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Školní Areál Studentská , Mnichovo Hradiště/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035073
Tag der Veröffentlichung
21.10.2022
Aktualisiert am
28.05.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
15.11.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
12.04.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Bc. Ondřej Blaha
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonischen Entwurfs für die Erweiterung des Schulkomplexes in der Studentská-Straße in Mnichovo Hradiště. Die geplante Erweiterung in drei Phasen umfasst den Anbau eines Flügels mit 12 Klassenräumen, einer Schulkantine und Umkleideräumen (im Folgenden als Objekt „A“ bezeichnet), einer Sporthalle mit Einrichtungen (im Folgenden als Objekt „B“ bezeichnet) und eines Pavillons mit Klassenräumen für die untersten Klassenstufen (im Folgenden als Objekt „C“ bezeichnet). Der Wunsch des Auftraggebers ist es, dass alle Objekte der Erweiterung ein harmonisches Ganzes mit dem bestehenden Gebäude bilden und die bestehende städtebauliche Situation angemessen ergänzen.

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby školního areálu ve Studentské ulici v Mnichově Hradišti. Plánovaná dostavba ve třech etapách zahrnuje přístavbu křídla 12 školních tříd, školní jídelny a šaten (dále jen objekt „A”), sportovní halu se zázemím (dále jen objekt „B”) a pavilon s učebnami pro nejnižší ročníky (dále jen objekt „C”). Přáním zadavatele je, aby všechny objekty přístavby ve výsledku tvořily se stávající budovou harmonický celek, vhodně dotvářející stávající urbanistickou situaci.
21/10/2022    S204

Česko-Mnichovo Hradiště: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 204-582018

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Mnichovo Hradiště

Národní identifikační číslo: 00238309

Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 1

Obec: Mnichovo Hradiště

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 29501

Země: Česko

Kontaktní osoba: Miroslav Vodák

E-mail: mirek.vodak@nolimat.com

Tel.: +420 732418591

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mnhradiste.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000523
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000523
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000523
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

ŠKOLNÍ AREÁL STUDENTSKÁ MNICHOVO HRADIŠTĚ

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby školního areálu ve Studentské ulici v Mnichově Hradišti. Plánovaná dostavba ve třech etapách zahrnuje přístavbu křídla 12 školních tříd, školní jídelny a šaten (dále jen objekt „A”), sportovní halu se zázemím (dále jen objekt „B”) a pavilon s učebnami pro nejnižší ročníky (dále jen objekt „C”). Přáním zadavatele je, aby všechny objekty přístavby ve výsledku tvořily se stávající budovou harmonický celek, vhodně dotvářející stávající urbanistickou situaci.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Portfolio jako celek bude porotou posuzováno z pohledu celkové architektonické kvality v portfoliu prezentovaných referenčních zakázek, s přihlédnutím ke vztahu k předmětu soutěže a Zadání.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Soutěžní návrhy budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria, jímž je kvalita architektonického, technického, provozního a krajinářského řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/11/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 1.000.000 Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 500.000 Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 250.000 Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který v Soutěži podal soutěžní návrh, jenž byl porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh spojených s účastí v Soutěži ve výši 250.000 Kč.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové poroty závislí: Ing. Jiří Plíhal, místostarosta města, Mgr. Vladimír Čermák, člen rady města, ředitel základní školy
Řádní členové poroty nezávislí: MgA. Jakub Chuchlík, architekt, ČKA 04238, Ing. arch. Vojtěch Kaas, architekt, ČKA 04215, prof. Ing. arch. Hana Seho, architektka, ČKA 00189
Náhradníci poroty závislí: PhDr. Lenka Sosnovcová, členka rady města, ředitelka gymnázia, Ing. Jan Mareš, místostarosta města, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města
Náhradníci poroty nezávislí: Ing. arch. Jitka Hofmeisterová, architekt, ČKA 04374, Ing. arch. Zdeněk Chmel, architekt, ČKA 05113

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Další informace jsou obsaženy v soutěžních podmínkách.

Předpokládaná hodnota soutěže je 3 250 000,- Kč, předpokládaná hodnota následné zakázky je 37 000 000,- Kč.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen