Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033242
Tag der Veröffentlichung
03.01.2022
Aktualisiert am
28.08.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.02.2022
Preisgerichtssitzung
12.05.2022

1. Preis

MAPA architekti s.r.o.

2. Preis

INGART group, s.r.o.

2. Preis

VA_AR s. r. o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, einen architektonischen Entwurf für den neuen Hauptsitz des Amtes für den Schutz von Informanten von dem Bewerber zu erhalten, der den Zuschlag gemäß Punkt 8.4 der Ausschreibungsbedingungen (Nächstes Verfahren) erhält. Das Thema des Wettbewerbs lautet
- in der ersten Runde die architektonische Konzeption des 1. Stocks und der Fassade.
- In der zweiten Runde wird eine detailliertere architektonische und innenarchitektonische Gestaltung der UOO vorgenommen.

Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh nového sídla Úradu na ochranu oznamovateľov od víťazného účastníka, ktorému bude zadaná zákazka v rozsahu podľa bodu 8.4. súťažných podmienok (ĎALŠÍ POSTUP). Predmetom súťaže návrhov je
- v prvom kole architektonické koncepčné riešenie 1. nadzemného podlažia a fasády.
- v druhom kole podrobnejšie architektonické a interiérové riešenie ÚOO.
28/12/2021    S252

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 252-671373

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 53621948

Poštová adresa: Námestie slobody 2919/29

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj

PSČ: 81106

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír

E-mail: sarmir@obstarame.sk

Telefón: +421 903299288

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.oznamovatelia.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20910
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436165
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16162/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

SÍDLO ÚRADU NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV

Referenčné číslo: OB21OZN055
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71221000 Architektonické služby pre budovy
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh nového sídla Úradu na ochranu oznamovateľov od víťazného účastníka, ktorému bude zadaná zákazka v rozsahu podľa bodu 8.4. súťažných podmienok (ĎALŠÍ POSTUP).

Predmetom súťaže návrhov je

v prvom kole architektonické koncepčné riešenie 1. nadzemného podlažia a fasády.

v druhom kole podrobnejšie architektonické a interiérové riešenie ÚOO.

Miesto (riešené územie):

Okres: Bratislava I., Obec: Bratislava m.č. STARÉ MESTO, Katastrálne územie: Staré Mesto

Zoznam parciel: 7760/2, 7760/3.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú

800 tis. € bez DPH.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo

je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera

podrobnejšie v súťažných podmienkach

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

v 1. kole

Kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu (príloha 01_zadanie), najmä riešenie 1.nadzemného podlažia a fasády. V Zmysle §122a ZVO ide o kritérium na zníženie počtu návrhov.

v 2. kole

Kvalita komplexného architektonického, dispozičného a interiérového riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

1. Ceny za postup do 2.kola

V súťaži návrhov budú 3 účastníkom, ktorí postúpia do 2. kola udelené nasledovné ceny za postup do 2. kola:

3 x 5 000 €.

2. Ceny za umiestnenie

Účastník na 1. mieste získa cenu 2 500 €,

Účastník na 2. mieste získa cenu 1 500 €,

Účastník na 3. mieste získa cenu 1 000 €.

Podrobnejšie v súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Ing. arch. Peter Lényi
Zuzana Ondrušková, Arch. MA
JUDr. Nikola Jaborníková
Matej Uhlík

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

 

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová.

2. Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

3. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

4. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese -

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16162/summary.

5. Vyššie sú uvedení riadni členovia poroty. Náhradníkmi sú: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. Ivona Podolanová Klementová.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen