Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

SHZ-otevřená jednofázová architektonická projektová- Sportovní hala , Žatec/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033158
Tag der Veröffentlichung
21.12.2021
Aktualisiert am
19.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
18.03.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
25.03.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Marc Subirana Ribera

2. Preis

Progres architekti

3. Preis

Tomáš Hanus
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf einer neuen Universalsporthalle, die hauptsächlich für Ballsportarten genutzt werden soll. Ziel des Wettbewerbs ist es, den für den Wettbewerbsgegenstand am besten geeigneten Entwurf auszuwählen und zu prämieren, der die in diesen Wettbewerbsbedingungen und den Wettbewerbsunterlagen enthaltenen Anforderungen des Auftraggebers erfüllt. Zweck des Wettbewerbs ist es, durch die Vergabe von Preisen die Teilnehmer auszuwählen, mit denen der Auftraggeber die Vergabe des späteren Auftrags in einem Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung gemäß den Bestimmungen der Paragraphen 143(2) und 65 des Gesetzes (im Folgenden „PPA“ genannt) aushandeln wird.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu nové univerzální sportovní haly, která bude soužit především pro míčové hry. Nová sportovní hala musí umožnit konání soutěžních utkání i tréninkových procesů.Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky.
21/12/2021    S247

Česko-Žatec: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 247-654394

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Žatec

Národní identifikační číslo: 00265781

Poštovní adresa: nám. Svobody 1

Obec: Žatec

Kód NUTS: CZ04 Severozápad

PSČ: 438 24

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.,

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-zatec.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000941
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000941
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000941
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

SHZ-otevřená jednofázová architektonická projektová- Sportovní hala v Žatci

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování návrhu nové univerzální sportovní haly, která bude soužit především pro míčové hry. Nová sportovní hala musí umožnit konání soutěžních utkání i tréninkových procesů.Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí splnit profesní kvalifikaci, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

kvalita architektonicko‐urbanistické řešení

kvalita funkčně‐provozního řešení

konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.

Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy

profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh

standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 18/03/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 1.500.000,‐ Kč

První cena se stanovuje ve výši 700.000,‐ Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 450.000,‐ Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 250.000,‐ Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se na odměny stanovuje částka k rozdělení ve výši 100.000,‐ Kč. Neocenění a neodměněný návrhy neobdrží skicovné.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Radim Laibl, místostarosta
Jiří Karas, zastupitel, předseda Komise tělovýchovy a sportu
Břetislav Sedláček, projektant
Václav Rusňák, Odbor rozvoje města, investice náhradník
Jakub Našinec, architekt, sporadical.cz
Ján Studený, architekt, ksastudeny.ck
Gabriela Kaprálová, architektka, asgk.cz
Gabriela Kaprálová, architektka, asgk.cz
Jan Skoček, architekt, janskocek.com náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen