Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Senovážné Náměstí , České Budějovice/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032765
Tag der Veröffentlichung
22.10.2021
Aktualisiert am
11.08.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
16.11.2021
Preisgerichtssitzung
24.06.2022

1. Preis / Gewinner

Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o., Prag

2. Preis

Atelier 111 architekti s.r.o.

3. Preis

Projektil Architekti
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf einer neuen Form des Senovážné-Platzes in České Budějovice. Der Senovážné-Platz ist seit jeher einer der wichtigsten öffentlichen Räume in České Budějovice, der in der Hierarchie neben dem Přemysl-Otakar-II.-Platz und dem Mariánské náměstí an erster Stelle steht und das Potenzial hat, das Zentrum eines Kulturviertels um die Gebäude des Kulturhauses, des Gemeindezentrums, des Museums, des Theaters und der Bibliothek zu sein. Darüber hinaus hat der Senovážné-Platz einen erheblichen Einfluss auf die Nutzung und Wahrnehmung des weiteren Zentrumsbereichs südlich des historischen Kerns von České Budějovice: - er liegt am Rande des ehemaligen Burgrings und verbindet städtebaulich das historische Zentrum mit den Vororten, - er ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, an dem der Stadtring und die öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Stadtzentrum verbunden sind, - er ist von einer Reihe bedeutender öffentlicher und privater Gebäude umgeben, die vor allem der Kultur und der Bildung dienen, - er ist ein wichtiges Landschaftselement, das im weiteren Kontext mit dem Park Na Sadech und dem Malše-Ufer verbunden ist. Der Senovážné-Platz erfüllt derzeit nicht die Funktion eines Platzes, da die städtebauliche, architektonische und verkehrstechnische Gestaltung eine solche Nutzung an vielen Stellen nicht zulässt. Seit Ende der 1960er Jahre ist die Stadt auf der Suche nach ihrer Form und Funktion, und die derzeitige Lösung ist im Hinblick auf das Potenzial des Gebiets eher provisorisch. Sein Wiederaufbau und seine Fertigstellung bieten die Gelegenheit, einen hochwertigen öffentlichen Raum für das 21. Jahrhundert zu schaffen, der einige der Funktionen des bestehenden historischen Zentrums sinnvoll ergänzen und gleichzeitig eine gewisse Entlastung bieten kann. Die Absicht, den Platz zu sanieren, steht im Zusammenhang mit dem genehmigten Strategieplan der Stadt České Budějovice für den Zeitraum 2017 - 2027, den Maßnahmen C.2.2 und C.2.3 und dem aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt.

Předmětem Soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem kulturního okrsku kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. Senovážné náměstí navíc výrazným způsobem ovlivňuje užívání a vnímání širšího území centra na jih od historického jádra města České Budějovice: - je umístěné na hranici bývalého hradebního okruhu a urbanisticky spojuje historické centrum s předměstím, - je významným dopravním uzlem, kde se napojuje městský okruh a obsluha MHD na centrum města, - je obklopeno řadou významných veřejných i soukromých staveb, které slouží především kultuře a školství, - je významným krajinným prvkem, který v širším kontextu navazuje na park Na Sadech a na nábřeží Malše. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potencionálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21. století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit. Záměr úpravy náměstí navazuje na schválený Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027, opatření C.2.2 a C.2.3 a platný Územní plán města.
22/10/2021    S206

Česko-České Budějovice: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 206-539237

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město České Budějovice

Národní identifikační číslo: 00244732

Poštovní adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Obec: České Budějovice

Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj

PSČ: 37001

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánová

E-mail: senovaznenamesti@havelpartners.cz

Tel.: +420 734437881

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.c-budejovice.cz

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/459883
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Spisové číslo: 21151
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny.

Senovážné náměstí navíc výrazným způsobem ovlivňuje užívání a vnímání širšího území centra na jih od historického jádra města České Budějovice:

- je umístěné na hranici bývalého hradebního okruhu a urbanisticky spojuje historické centrum s předměstím

- je významným dopravním uzlem, kde se napojuje městský okruh a obsluha MHD na centrum města

- je obklopeno řadou významných veřejných i soukromých staveb, které slouží především kultuře a školství

- je významným krajinným prvkem, který v širším kontextu navazuje na park Na sadech a na nábřeží Malše

V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit. Záměr úpravy náměstí navazuje na schválený Strategický plán města České Budějovice na období 2017-2027, opatření C.2.2 a C.2.3 a platný Územní plán města. Účelem a posláním Soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu Soutěže, které splní požadavky Zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v jejích přílohách a vybrat účastníky, s nimiž bude v Zadávacím řízení navazujícím na Soutěž v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ Zadavatel jednat o zadání Následné zakázky. Zadavatel má v úmyslu v návaznosti na Soutěž zadat v JŘBU Následnou zakázku, jejímž předmětem bude zpracování následujících výkonových fází služeb při zpracování projektové dokumentace ve vztahu k projektové části Soutěže (s výjimkou FS2) v souladu se Standardy služeb architekta ČKA:

FS 1 Příprava projektu,

FS 2 Dopracování soutěžního návrhu v rozsahu projektové i ideové části (zhotovení architektonické studie),

FS 3 Projekt pro umístění stavby,

FS 4 Projekt pro povolení stavby,

FS 5 Projekt pro provádění stavby,

FS 6 Soupis prací a dodávek,

FS 7 Autorský dozor.

Soutěž o návrh je vyhlašována jako dvoufázová, užší, architektonicko-urbanistická. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 450.000.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 8
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritériem pro hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže je celková kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „celková kvalita soutěžního návrhu“ budou soutěžní návrhy v 1. fázi Soutěže hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, dopravního a krajinářského řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, a míry naplnění Soutěžního zadání.

Kritériem pro hodnocení soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže je celková kvalita soutěžního návrhu.

V rámci hodnotícího kritéria „celková kvalita soutěžního návrhu“ budou soutěžní návrhy v 2. fázi Soutěže hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, dopravního a krajinářského řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, míry naplnění Soutěžního zadání a ekonomické přiměřenosti předkládaného řešení. Míru naplnění hodnotícího kritéria, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude u jednotlivých soutěžních návrhů porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v diskreci poroty a účastníci Soutěže podáním soutěžního návrhu s tímto způsobem hodnocení soutěžních návrhů vyjadřují svůj souhlas.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 16/11/2021
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 3.000.000, - Kč. První cena se stanovuje ve výši 700.000, - Kč. Druhá cena se stanovuje ve výši 400.000, - Kč. Třetí cena se stanovuje ve výši 300.000, - Kč. Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře za plnění Následné zakázky v případě, že mezi Zadavatelem a oceněným účastníkem bude uzavřena Smlouva za honorář obvyklý. Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který podal do 1. fáze Soutěže soutěžní návrh, který byl následně porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh ve výši 200.000, - Kč. Náhrady výloh ve 2. fázi Soutěže nebudou vypláceny. Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota, ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu Soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který podal do 1. fáze Soutěže soutěžní návrh, který byl následně porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh ve výši 200.000, - Kč. Náhrady výloh ve 2. fázi Soutěže nebudou vypláceny.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt, č. autorizace ČKA 01607 (řádný člen poroty, nezávislá část, předseda poroty)
Ing. arch. MgA. Michal Fišer, architekt, č. autorizace ČKA 03536 (řádný člen poroty, nezávislá část)
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, architekt, č. autorizace ČKA 03571 (řádný člen poroty, nezávislá část)
prof. Ing. arch. Vladimír Krátký, architekt, č. autorizace ČKA 00048 (řádný člen poroty, nezávislá část)
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, architekt, č. autorizace ČKA 03156 (řádný člen poroty, nezávislá část)
Mgr. A. Luboš Zemen, architekt, č. autorizace ČKA 03006 (náhradník poroty, nezávislá část)
Ing. arch. Jiří Brůha, architekt, č. autorizace ČKA 00103 (náhradník poroty, nezávislá část)
Mgr. Juraj Thoma, Statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro územní plán, strategický plán a rozvoj, kulturu, Jihočeské divadlo, p. o. (řádný člen poroty, závislá část, místopředseda poroty)
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro informační technologie, cestovní ruch, školství, sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o. (řádný člen poroty, závislá část)
Ing. Andrea Nádravská, Statutární město České Budějovice, členka rady statutárního města České Budějovice (řádný člen poroty, závislá část)
Pavel Hroch, Jihočeský kraj, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro problematiku jihočeského venkova, kulturu a kulturní dědictví, památkovou péči, krajské dotace, řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu, podpora MAS a přeshraniční spolupráci v rámci svěřené kompetence (řádný člen poroty, závislá část)
Ing. Ivo Moravec, Statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města České Budějovice, p.o., FCC České Budějovice, s.r.o. a Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o. (náhradník poroty, závislá část)
Ing. Petr Holický, Statutární město České Budějovice, náměstek primátora, plnění úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: investiční výstavba, finance a ekonomika, evropské fondy, koncepce dopravy, územní rozvoj, architektura a urbanismus (náhradník poroty, závislá část)
Michal Šebek, Statutární město České Budějovice, člen zastupitelstva města České Budějovice (náhradník poroty, závislá část)
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje (náhradník poroty, závislá část)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Přizvaní odborníci: Ing. arch. Miroslav Vodák, architekt, předseda Komise pro architekturu a územní rozvoj statutárního města České Budějovice, Ing. arch. Vladimír Dolejšek, Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, architekt, urbanista, Ing. Daniel Šnejd, Národní památkový ústav, ředitel územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Ing. Lenka Marcínová, Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, krajinářská architektka, Ing. Petr Polák, Útvar hlavního architekta Magistrát města České Budějovice, dopravní inženýr města České Budějovice. Pomocné orgány poroty: Mgr. Kamila Kulhánková - sekretář soutěže, Ing. arch. Tomáš Zdvihal - přezkušovatel soutěžních návrhů. Předpokládaná hodnota činí 31.000.000 Kč bez DPH a sestává se z předpokládané hodnoty Následné zakázky ve výši 28.000.000 Kč bez DPH a dále výše cen a odměn ve výši 3.000.000 Kč.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen