Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sdružený Klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra , Kostelec nad Orlicí/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030467
Tag der Veröffentlichung
09.12.2020
Aktualisiert am
01.05.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
20 Arbeiten
Abgabetermin
31.03.2021
Preisgerichtssitzung
23.04.2021

Gewinner

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je nalézt řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky nepředepisují základní koncepční přístup – rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Podrobné podmínky zadání jsou popsány v příloze soutěžních podmínek. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu – Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 000 000 CZK (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Gegenstand des Wettbewerbs ist es, eine Lösung für die Restaurierung des bedeutendsten Kulturobjekts der Stadt zu finden. Die Wettbewerbsbedingungen schreiben keine grundlegende konzeptionelle Vorgehensweise vor – Umbau oder Neubau am ursprünglichen Standort. Die detaillierten Leistungsbeschreibungen sind in der Anlage zu den Wettbewerbsbedingungen beschrieben. Die Höhe der Investitionskosten für den Bau des Kulturhauses - Sdružený klub Rabštejn wird vom Ansager auf die Grenze von 50.000.000 CZK (ohne MwSt.) festgelegt. Der Betrag beinhaltet nicht die Innenausstattung, die nicht fest mit der Konstruktion verbunden ist, sowie die Kosten für die technische Infrastruktur im Außenbereich, befestigte Flächen, Landschafts-, Grün- und Landschaftsgestaltung.
09/12/2020 S240
Česko-Kostelec nad Orlicí: Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
2020/S 240-594329
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
Národní identifikační číslo: 00274968
Poštovní adresa: Palackého náměstí 38
Obec: Kostelec nad Orlicí
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 517 41
Země: Česko
Kontaktní osoba: Eva Fabiánková, sekretář soutěže
E-mail: efabiankova@muko.cz
Tel.: +420 770112453
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.kostelecno.cz/
Adresa profilu zadavatele: zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Sdružený Klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí
II.1.2)Hlavní kód CPV
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je nalézt řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky nepředepisují základní koncepční přístup - rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Podrobné podmínky zadání jsou popsány v příloze soutěžních podmínek. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu - Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. CZK (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizovaní architekti nebo inženýři dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovaní architekti podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují dle pořadí významnosti následně:
1) kvalita celkového řešení stavby a území;
2) architektonická kvalita návrhu;
3) ekonomická přiměřenost zvoleného řešení;
4) konstrukční, materiálové a provozní řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 31/03/2021
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny je stanovena na 500 000,- CZK (slovy: pětset tisíc korun českých)
1. cena se stanovuje ve výši 200 000,- CZK (slovy: dvěstě tisíc korun českých);
2. cena se stanovuje ve výši 150 000,- CZK (slovy: stopadesát tisíc korun českých);
3. cena se stanovuje ve výši 100 000,- CZK (slovy: sto tisíc korun českých);
Odměny budou rozděleny v celkové částce 50 000,- CZK (slovy padesát tisíc korun českých).
Porota může rozhodnout o jiném rozdělení částek a počtu cen a odměn do limitu celkové částky na ceny. Toto
Rozhodnutí musí být náležitě zdůvodněno a přijato nadpolovičním počtem hlasů poroty.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Závislí členové poroty: František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí Ing. Vlastimil Šeda, radní města Kostelec nad Orlicí Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn
Nezávislí členové poroty: akad.arch. David Vávra, autorizovaný architekt, vedoucí architekt Ateliéru Davida Vávry, vysokoškolský pedagog Ing.arch. David Baďura, autorizovaný architekt, vedoucí architekt v ateliéru architekti Chmelík & partneři s.r.o. Ing.arch. Josef Mádr, autorizovaný architekt, vysokoškolský pedagog Ing.arch. et Ing. Dušan Řezanina, autorizovaný architekt, hlavní architekt a jednatel společnosti ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen