Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Konzert- und Konferenzsaal , Zielona Góra/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027385
Tag der Veröffentlichung
04.09.2019
Aktualisiert am
12.03.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
20 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
30.09.2019
Preisgerichtssitzung
12.02.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau

3. Preis

Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o., Posen

3. Preis

eM4 Pracownia Achitektury Brataniec, Krakau

Weiterer Teilnehmer

Mroziuk Architektura sp. z o.o., Czernica

Weiterer Teilnehmer

Strzelecki Biuro Architektoniczne, Zielona Góra

Weiterer Teilnehmer

vision 4 venue, Nürnberg
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Vorlage einer Designstudie – ein architektonisches und städtebauliches Konzept für den Konzert- und Konferenzsaal des ZOK.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego – koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej ZOK.
04/09/2019 S170 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Zielona Góra: Usługi architektoniczne i podobne
2019/S 170-416133
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zielonogórski Ośrodek Kultury
28282000000
ul. Festiwalowa 3
Zielona Góra
65-520
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Narkun
Tel.: +48 684511011
E-mail: przetarg@zok.com.pl
Faks: +48 684511003
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: zok.com.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: zok.com.pl/biuletyn-informacji-publicznej/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zielonogórski Ośrodek Kultury
28282000000
ul. Festiwalowa 1
Zielona Góra
65-520
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Miedzińska
Tel.: +48 684511011
E-mail: przetarg@zok.com.pl
Faks: +48 684511003
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: zok.com.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kultura

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs 1-etapowy Projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej w Zielonej Górze
Numer referencyjny: ZOK.A.21.17.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71200000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000
71400000
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego — koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej ZOK. Opis przedmiotu konkursu oraz wytyczne Zamawiającego zostały przedstawione w załączniku D do regulaminu konkursu, którego zapisy powinny być w szczególności uwzględnione przez uczestników konkursu.
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb obiektu będącego przedmiotem zadania konkursowego, powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:
— ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa i dóbr kultury, wyznaczające tereny zieleni, biologicznie czynne, objęte zakazem zabudowy, ochroną, przeznaczone do rewaloryzacji, itp.,
— kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczające ich przeznaczenie i gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe i konstrukcyjne;
— kształtowania przestrzeni publicznej, wyznaczające jej przeznaczenie, skalę i formę, nakazane, nieprzekraczalne lub zalecane gabaryty, tereny publiczne, dostępne bez ograniczeń, objęte zakazem zabudowy lub ochroną, itp.;
— obsługi komunikacyjnej, wyznaczające organizację ruchu, zakres modernizacji istniejącego układu dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych itp.
9.3. Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną wskazującą na:
— hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego obiektu,
— standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu,
— standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego, dziedzictwa i dóbr kultury oraz przestrzeni publicznej, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych, małej architektury, itp.;
— uzbrojenia terenu inwestycji, wyznaczające przebieg sieci inżynierii miejskiej i miejsca przełożenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną zabudową,
— szacunkowe zapotrzebowanie na energię i media,
— scaleń i podziałów geodezyjnych niezbędnych do realizacji projektu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Uczestnik konkursu dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, a na etapie wykonywania projektu budowlanego będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Zamawiający określił następujące kryteria
— jakość i atrakcyjność rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych 40 punktów,
— jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 25 punktów,
— walory eksploatacyjne rozwiązań 10 punktów,
— wielkość widowni 25 punktów.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Zamawiający przewiduje następujące nagrody:
I nagroda — 90 000 PLN brutto,
+ zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda — 50 000 PLN brutto,
III nagroda — 30 000 PLN brutto,
3 wyróżnienia — po 10 000 PLN brutto.
Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi Konkursu zostanie wypłacona kwota pomniejszona o ww. podatek.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Zamawiający nie przwiduje zwrotu kosztów startu w konkursie.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: arch. Marian Fikus, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Zbigniew Maćków, SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP
Sędzia – Referent: arch. Leon Szapowałow, SARP Zielona Góra, Lubuska OIA RP
Sędziowie — Członkowie Sądu Konkursowego: Mirosław Musiał – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Sędziowie — Członkowie Sądu Konkursowego: Małgorzata Maśko-Horyza – Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Zielona Góra
Sędziowie — Członkowie Sądu Konkursowego: arch. Leszek Horodyski, SARP Gorzów Wlkp., Lubuska OIA RP
Sekretarz organizacyjny konkursu: arch. Halina Łowejko, SARP Zielona Góra, Lubuska OIA RP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Miejsce i termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wniosek można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w sekretariacie siedziby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra.
Koperta zawierająca Wniosek powinna być oznaczone jako:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 1-etapowym Projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej w Zielonej Górze przy ul. Festiwalowej 3 oraz powinna zawierać nazwę i adres uczestnika konkursu.
16.2. Termin składania wniosków upływa dnia 30.9.2019 r. o godz. 14.00.
Rozpatrzone zostaną tylko te wnioski, które zostały dostarczone w miejsce wskazane w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie wniosku lub złożenie go w niewłaściwym miejscu.
16.2. Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu wniosku musi zostać złożone w formie, aby koperta zawierała oznaczenie:
Zmiana / wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 1-etapowym
Projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej w Zielonej Górze przy ul. Festiwalowej 3 oraz powinna zawierać nazwę i adres uczestnika konkursu.
2.5. W przypadku nadsyłania uzupełnień na podstawie wezwania, należy złożyć je w sposób i formie przewidzianych dla złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że koperta powinna
zawierać oznaczenie:
Uzupełnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie j1-etapowym Projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej w Zielonej Górze przy ul. Festiwalowej 3 oraz powinna zawierać nazwę i adres uczestnika konkursu.
Termin, miejsce i sposób składania prac konkursowych
20.5. Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019 r. do godz. 14.00 za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej załącznik A.7 do regulaminu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie pracy konkursowej lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.
20.6. Prace konkursowe składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego, określony w Ogłoszeniu o konkursie, opublikowanym na stronie internetowej konkursu, w sekretariacie siedziby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra.
20.7. Pracę konkursową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli w dniu upływu terminu składania prac konkursowych została ona dostarczona do siedziby Zamawiającego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie co do treści ogłoszenia o konkursie w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o konkursie lub odwołanie co do treści postanowień regulaminu konkursu — w terminie 10 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu, jednak nie później niż 15 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen