Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid. 476/2, 476/3 i 476/4 , Radom/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024683
Tag der Veröffentlichung
19.04.2018
Aktualisiert am
31.07.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
15.05.2018
Bekanntgabe
31.07.2018

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Krajowa Izba Odwoławcza, Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu jest Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid. 476/2, 476/3, 476/4.
Polen-Radom: Architekturentwurf
2018/S 078-174846
Wettbewerbsbekanntmachung
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
Non empty span 2I.1)
Name und Adressen
Sąd Okręgowy
ul. Piłsudskiego 10
Radom
26-600
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Gałkowska
Telefon: +48 486776553
E-Mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS-Code: PL921
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.radom.so.gov.pl
//txtmark end
Non empty span 2I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Non empty span 2I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.radom.so.gov.pl
//txtmark end
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
//txtmark end
Sąd Okręgowy
ul. Warszawska 1
Radom
26-600
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Gałkowska
Telefon: +48 486776553
E-Mail: przetargi@radom.so.gov.pl
Fax: +48 486776554
NUTS-Code: PL921
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.radom.so.gov.pl
//txtmark end
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
//txtmark end
Non empty span 2I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd Okręgowy
//txtmark end
Non empty span 2I.5)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wymiar sprawiedliwości
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt II: Gegenstand
Non empty span 2II.1)
Umfang der Beschaffung
Non empty span 2II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid. 476/2, 476/3 i 476/4

//txtmark end
Referenznummer der Bekanntmachung: ZP 226 - 4/18
//txtmark end
Non empty span 2II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000
//txtmark end
Non empty span 2II.2)
Beschreibung
Non empty span 2II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
Non empty span 2II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem konkursu jest Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid.476/2,476/3 i 476/4. Podstawą opracowania koncepcji konkursowej są niżej wymienione wytyczne i materiały przekazane Uczestnikom konkursu, stanowiące załączniki do regulaminu konkursu: programy funkcjonalno-użytkowe dla: Sądu Rejonowego w Przysusze,Prokuratury Rejonowej w Przysusze;wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,mapa do celów projektowych dla działek nr 476/2, 476/3 i 476/4,odpis z księgi wieczystej,Uchwała Nr XXVI/189/2001 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 15.2.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przysucha,wypis i wyrys z rejestru gruntów.Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę położona jest w Przysusze przy ul. 11 Listopada,składa się z trzech działek i znajduje się w strefie UP 1-2 – teren usług publicznych i komercyjnych. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,0412 ha. Budynek przeznaczony na cele administracyjne – wymiar sprawiedliwości – z zapleczem technicznym niezbędnym dla funkcjonowania Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przysusze.Zakładana powierzchnia użytkowa wynosi: dla Sądu Rejonowego w Przysusze – 1 714 m2 –dla Prokuratury Rejonowej w Przysusze – 520 m2. Powierzchnia użytkowa ogółem – 2 234 m2. Komunikacja (max 25 % powierzchni użytkowej) – 559 m2. Powierzchnia budynku ogółem wynosi – 2 793 m2. Dopuszcza się 5 % – ową wielkość przekroczeń lub pomniejszeń powierzchni użytkowej i komunikacji w dokumentacji projektowej w stosunku do zaakceptowanych programów funkcjonalno-użytkowych dla jednostek. W powierzchni budynku należy uwzględnić również pomieszczenia techniczne, tj. kotłownie na gaz ziemny, serwerownie, pomieszczenia głównych rozdzielni elektrycznych itp. oraz węzły sanitarne dla pracowników. Powyższe pomieszczenia nie są uwzględnione w programach funkcjonalno-użytkowych.Dopuszcza się zaprojektowanie nie mniej niż dwie i nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne budynku, nie przewiduje się kondygnacji podziemnej.Wysokość pomieszczeń biurowych – min. 3 m. Wysokość sal rozpraw – min. 3,3 m.Należy zaprojektować: instalacje sanitarne, c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacje elektryczne.Należy zaprojektować: sieć strukturalną, telefoniczną, system sygnalizacji pożaru, monitoring wizyjny, system kontroli dostępu, antywłamaniowy, nagłośnieniowy w salach rozpraw, elektronicznej wokandy. W archiwum zaprojektować regały przesuwne.Od ogólnej części parkingu i dróg wewnętrznych należy wydzielić miejsce dojazdu dla konwoju – osobny plac postojowy. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać: ogrodzenie, dojazd do budynku od ulicy 11 Listopada, dojazdy pożarowe, zieleń, parkingi z podziałem na miejsca postojowe dla pracowników i interesantów oraz na poszczególne instytucje, zabudowane miejsca gromadzenia nieczystości stałych, małą architekturę.
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w Rozdziale III Regulaminu konkursu.

//txtmark end
Non empty span 2II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
Non empty span 2III.1)
Teilnahmebedingungen
Non empty span 2III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
Non empty span 2III.2)
Bedingungen für den Auftrag
Non empty span 2III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
// grseq end
Abschnitt IV: Verfahren
Non empty span 2IV.1)
Beschreibung
Non empty span 2IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
//txtmark end
Non empty span 2IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
Non empty span 2IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

W celu wyboru najlepszej pracy konkursowej Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagę procentową:
a) rozwiązania architektoniczno-przestrzenne i funkcjonalne – K – 80 %
b) koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – KD – 10 %
c) koszt nadzoru autorskiego – KNA – 10 %
Przy czym wybrana praca konkursowa musi uzyskać co najmniej połowę możliwych do uzyskania punktów w kryterium rozwiązania architektoniczno-przestrzenne i funkcjonalne. Sąd Konkursowy wybiera najlepszą pracę konkursową spośród prac spełniających ten warunek.

//txtmark end
Non empty span 2IV.2)
Verwaltungsangaben
Non empty span 2IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/05/2018
//txtmark end
Ortszeit: 10:00
//txtmark end
Non empty span 2IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Non empty span 2IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
//txtmark end
Non empty span 2IV.3)
Preise und Preisgericht
Non empty span 2IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
//txtmark end
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:
//txtmark end

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid. 476/2, 476/3 i 476/4, zgodnie Rozdziałem III punkt 8 oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Sąd Konkursowy może przyznać do dwóch wyróżnień honorowych za szczególnie wyróżniające się swoimi rozwiązaniami architektonicznymi i innowacyjnymi prace konkursowe, przy czym nie muszą być to dwie kolejne najwyżej ocenione, zgodnie z kryteriami, prace konkursowe.

//txtmark end
Non empty span 2IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Zamawiający nie przewiduje nagród pieniężnych ani zwrotu poniesionych nakładów na opracowanie prac konkursowych.

//txtmark end
Non empty span 2IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
//txtmark end
Non empty span 2IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
//txtmark end
Non empty span 2IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Arch. Wojciech Gwizdak
//txtmark end
Arch. Mariusz Antos
//txtmark end
Jan Stankiewicz
//txtmark end
Jarosław Szczepanowski
//txtmark end
Andrzej Batory
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Non empty span 2VI.3)
Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Uczestnik konkursu spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000 PLN;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Doświadczenie
Uczestnik konkursu spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku użyteczności publicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.4. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartości inwestycji co najmniej 15 000 000 PLN brutto, która otrzymała pozwolenie na budowę.
Osoby do realizacji zamówienia
Uczestnik konkursu spełni warunek jeżeli wykaże, że:
– dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej – bez ograniczeń;
– dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń;
– dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;
– dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń;
– dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej – bez ograniczeń;
– dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń (zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ustawą z dnia 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W/w funkcji nie można ze sobą łączyć. Z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć: dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC, wykaz usług, wykaz osób, informację z KRK, oświadczenia: o braku wydania prawomocnego wyroku sądu, dot podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły określone są w Regulaminie konkursu.

//txtmark end
Non empty span 2VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
Non empty span 2VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse:www.uzp.gov.pl
//txtmark end
Non empty span 2VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Non empty span 2VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Non empty span 2VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse:www.uzp.gov.pl
//txtmark end
Non empty span 2VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen