Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032485
Tag der Veröffentlichung
08.09.2021
Aktualisiert am
23.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.11.2021 17:00
Preisgerichtssitzung
31.01.2022

1. Preis / Gewinner

Rusina Frei, s.r.o.

2. Preis

dh architekti
METROPROJEKT v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.

3. Preis

SARMA & NORDE Arhitekti Ltd.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - AUSGANG LOVOSICE; ARCHITEKTURWETTBEWERB ROUDNICE NAD LABEM VRT TERMINAL
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonischen und städtebaulichen Entwurfs für den künftigen Bau des neuen VRT-Terminals Roudnice nad Labem, der Wartungsfundamente und der dazugehörigen Gebäude, die Teil des Hochgeschwindigkeitsabschnitts der VRT Podřipsko sein werden. Das Terminal wird als Umsteigeknotenpunkt zwischen der VRT Prag - Dresden und dem öffentlichen Nahverkehr sowie als P+R-Punkt für den Pendlerverkehr nach Prag und Ústí nad Labem dienen.

RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT
Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Roudnice nad Labem VRT, Údržbové základy a souvisejících objektů, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Podřipsko. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Drážďany a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Ústí nad Labem.
08/09/2021    S174

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 174-455123

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železnic, státní organizace

Národní identifikační číslo: 70994234

Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 11000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Matyáš Hron

E-mail: hronm@spravazeleznic.cz

Tel.: +420 702270219

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT

Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Roudnice nad Labem VRT, Údržbové základy a souvisejících objektů, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Podřipsko. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Drážďany a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Ústí nad Labem.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Soutěžní podmínky, včetně všech jejich příloh, jsou ode dne zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže dostupné na profilu Zadavatele (https://zakazky.spravazeleznic.cz/), a to po celou dobu Soutěže.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 29/11/2021
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny v soutěži o návrh se stanovuje ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).

První cena se stanovuje ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

Odměny:

Zadavatel rozdělí mezi ty účastníky, jejichž soutěžní návrhy nebyly oceněny, avšak přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení odměnu v souhrnné výši až 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých), a to na základě rozhodnutí poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži o návrh.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Pavel Paidar (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Pavel Hruška (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Michal Kučera (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. Pavel Andršt (závislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Matyáš Hron (závislá část poroty, náhradník)
Mgr. Zdenka Vachková (závislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. David Hlouch (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Doc. Ing. arch. Antonín Novák (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. Petr Štefek (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. Petr Vágner (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Ondřej Hofmeister (nezávislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Pavla Pannová (nezávislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Karel Hájek (nezávislá část poroty, náhradník)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen