Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš; Architektonická Terminál Jihlava VRT , Jihlava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036762
Tag der Veröffentlichung
25.08.2023
Aktualisiert am
10.04.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Abgabetermin
10.11.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
02.03.2024

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

AREP, AREP Architectes, monom works s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonischen und städtebaulichen Entwurfs für den künftigen Bau des neuen Eisenbahnterminals Jihlava VRT, der Eisenbahnüberführung über die Autobahn D1 und anderer damit verbundener verkehrstechnischer Infrastrukturen im Bereich des betrachteten Gebiets, das Teil des Hochgeschwindigkeitsabschnitts des Vysočina VRT sein wird. Das Terminal wird als Umsteigeknoten zwischen dem Vysočina VRT, dem konventionellen Schienenverkehr und dem öffentlichen Verkehr sowie als P+R-Punkt für Pendler aus der Region Vysočina dienen.

Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Jihlava VRT, železniční estakády přes dálnici D1 a další navazující dopravní a technické infrastruktury v rozsahu řešeného území, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Vysočina. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Vysočina, konvenční tratí a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění z oblasti kraje Vysočina.

Jury
Ing. Martin Švehlík (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Marek Pinkava (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. David Beke (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Jakub Bazgier (závislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Matyáš Hron (závislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Aleš Stuchlík (závislá část poroty, náhradník)
Ing. Lukáš Tittl (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. Petr Štefek (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. David Hlouch (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.(nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Aleš Marek, Ph.D. (nezávislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Peter Bednárik (nezávislá část poroty, náhradník)
25/08/2023    S163

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2023/S 163-514762

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železnic, státní organizace

Národní identifikační číslo: 70994234

Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 11000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Matyáš Hron

E-mail: hronm@spravazeleznic.cz

Tel.: +420 702270219

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Železniční služby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL JIHLAVA VRT

Spisové číslo: 1009/2023-SŽ-SS VRT
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Jihlava VRT, železniční estakády přes dálnici D1 a další navazující dopravní a technické infrastruktury v rozsahu řešeného území, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Vysočina. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Vysočina, konvenční tratí a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění z oblasti kraje Vysočina.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

 

Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Soutěžní podmínky, včetně všech jejich příloh, jsou ode dne zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže dostupné na profilu Zadavatele (https://zakazky.spravazeleznic.cz/), a to po celou dobu Soutěže.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 10/11/2023
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny v soutěži o návrh se stanovuje ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých).

První cena se stanovuje ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

Odměny:

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny v celkové výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži o návrh.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Martin Švehlík (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Marek Pinkava (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. David Beke (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Jakub Bazgier (závislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Matyáš Hron (závislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Aleš Stuchlík (závislá část poroty, náhradník)
Ing. Lukáš Tittl (závislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. Petr Štefek (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. David Hlouch (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.(nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek (nezávislá část poroty, řádný člen poroty)
Ing. Aleš Marek, Ph.D. (nezávislá část poroty, náhradník)
Ing. arch. Peter Bednárik (nezávislá část poroty, náhradník)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/08/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen