Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rozšírenie Mestského úradu , Senec/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024624
Tag der Veröffentlichung
27.07.2018
Aktualisiert am
23.11.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.10.2018
Preisgerichtssitzung
22.10.2018

1. Preis

DKLN, s.r.o., Viničné

2. Preis

MAPA architekti s.r.o., Bratislava

3. Preis

Kilo Honč s. r. o., Bratislava

Anerkennung

Lennox architekti s.r.o., Prag

Anerkennung

Kuklica Smerek architekti s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Predmetom súťaže návrhov je rozšírenie Mestského úradu v Senci, ktoré pozostáva z prístavby, ktorá má doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, a jej prípadnej rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať najmä dispozičné preusporiadanie jednotlivých priestorov. Návrh by mal poskytnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi, a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu.
27/07/2018    S143    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Senec: Architektonické a súvisiace služby
2018/S 143-327742
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Mesto Senec
00305065
Mierové nám. 8
Senec
903 01
Slovensko
Kontaktná osoba: ?ubomír Kubi?ka
Telefón: +421 220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.senec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4150
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4150
?alšie informácie možno získa? na inej adrese:
VO SK, a.s.
45647291
Záhradnícka 151
Bratislava
821 08
Slovensko
Kontaktná osoba: ?ubomír Kubi?ka
Telefón: +421 220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.senec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4150
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na nasledujúcej adrese:
VO SK, a.s.
45647291
Záhradnícka 151
Bratislava
821 08
Slovensko
Kontaktná osoba: ?ubomír Kubi?ka
Telefón: +421 220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.senec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4150
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Rozšírenie Mestského úradu v Senci
Referen?né ?íslo: 2018/SC/56
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže návrhov je rozšírenie Mestského úradu v Senci, ktoré pozostáva z prístavby, ktorá má doplni? nedostato?ný administratívny priestor existujúcej budovy, a jej prípadnej rekonštrukcie, ktorá bude zah??a? najmä dispozi?né preusporiadanie jednotlivých priestorov. Návrh by mal poskytnú? energeticky úsporný objekt, ktorý nebude Mesto Senec za?ažova? prehnanými prevádzkovými nákladmi, a zárove? vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Návrh môže predloži? každý, kto je oprávnený na výkon ?innosti autorizovaného architekta pod?a zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Architektonické riešenie (zah??a v sebe aj funk?né a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovate?nos? návrhu) a kontext umiestnenia stavby do širších vz?ahov
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 10/10/2018
Miestny ?as: 16:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
V sú?aži návrhov budú ú?astníkom udelené nasledujúce ceny:
1. miesto: 8 000 EUR
2. miesto: 5 000 EUR
3. miesto: 3 000 EUR
Porota môže rozhodnú? aj o udelení odmien návrhom na ?alších miestach poradia návrhov. V tomto prípade porota rozhodne o výške odmien pre jednotlivé návrhy. Maximálna výška takto udelených odmien môže by? spolu najviac 2 000 EUR.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
MgA. Ond?ej Synek
Ing.arch. Rudolf Žákovský, predseda poroty
Ing. Rudolf Bittner
Ing. arch. Peter Sedala
Ing. Jarmila Répássyová, náhradní?ka
Mgr. art. Vít Halada, ArtD., náhradník
Ing. arch. Ondrej Marko, náhradník

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Predpokladaná hodnota zákazky: od 139 900 EUR bez DPH do 161 360 EUR bez DPH.
2.Sú?ažné podmienky je možné získa? na webovej adrese sú?aže návrhov www.2021.sk/senec a v profile
Verejného obstarávate?a vyhlasovate?a na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie - www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4150. Sú?ažné podmienky sú vo?ne dostupné na stiahnutie pod?a predchádzajúcej vety. Vyhlasovate? záujemcom odporú?a, aby zaregistrovali svoju emailovú adresu na webovej adrese sú?aže návrhov www.2021.sk/senec a v prípade akýchko?vek ?alších informácií, dostanú o nich emailovú notifikáciu.
3. Vzh?adom na obmedzenú funk?nos? vestníka ÚVO, verejný obstarávate? - vyhlasovate? - nemôže zverejni? v tomto oznámení všetky dopl?ujúce informácie, preto odkazuje na sú?ažné podmienky s prílohami, ku ktorým poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je uvedené v predchádzajúcom bode.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

24/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen