Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 r. i Krzyżowej , Poznań/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030566
Tag der Veröffentlichung
25.12.2020
Aktualisiert am
10.06.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Bewerbungsschluss
25.01.2021
Preisgerichtssitzung
10.06.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

CDF ARCHITEKCI
ucees

2. Preis

Agnieszka Stochaj Architekt

Anerkennung

Industria Project

Anerkennung

FRONT ARCHITECTS
Archimmodicus
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zweck des Wettbewerbs ist die Auswahl des besten architektonischen und städtebaulichen Konzepts in Bezug auf Komposition, Raum und Funktionalität des neuen Flügels des Krankenhauses in Poznan zusammen mit einem Vorschlag für die Entwicklung des angrenzenden Grundstücks unter Berücksichtigung des historischen und räumlichen Kontextes der Nachbarschaft.

Zadanie konkursowe
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym budynku nowego skrzydła Szpitala w Poznaniu wraz z propozycją zagospodarowania przylegającego terenu, z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz przestrzennego sąsiedztwa.
24/12/2020 S251
Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2020/S 251-632680
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-545
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Olejniczak
E-mail: konkurs@orsk.ump.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orsk.ump.edu.pl

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.orsk.ump.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-545
Państwo: Polska
E-mail: konkurs@orsk.ump.edu.pl
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orsk.ump.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 r. i Krzyżowej
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym budynku nowego skrzydła Szpitala w Poznaniu wraz z propozycją zagospodarowania przylegającego terenu, z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz przestrzennego sąsiedztwa.
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie niniejszego regulaminu oraz załączników merytorycznych twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowego skrzydła Szpitala w Poznaniu (Dz. nr 131/6 (część); 138/1; 138/2; 139; 140; 141; 142/2 (w części dojazdu), Obręb 61 Wilda, Arkusz 15. Twórcza praca projektowa obejmuje koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Krzyżowej i 28 Czerwca 1956 r. oraz zaprojektowanie nowego budynku skrzydła Szpitala w Poznaniu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń – zgodnie z zapisami Regulaminu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
W I etapie:
1. Kryteria oceny przedstawionego portfolio – 25 %
a. adekwatność doboru obiektów (najwyżej oceniane są obiekty szpitalne) – 25;
b. indywidualne niestandardowe rozwiązania architektoniczne wpisujące się w istniejące otoczenie – 75;
2. Ocena przedstawionego WPK przyszłej budowy nowego skrzydła Szpitala w Poznaniu – 75 %
a. kierunki i strategie rozwiązań prezentujące sposób myślenia danego uczestnika o zadaniu projektowym, zgodnie z pkt. 11.4 Regulaminu Konkursu, ocena aspektów struktury i funkcji obiektu z uwzględnieniem powiązania z kontekstem-otoczeniem – 50;
b. ocena rozwiązań formalnych odnoszących się głównie do ukształtowania formy obiektu – 25;
c. ocena optymalnego wykorzystania powierzchni zabudowy i efektywności powierzchni funkcjonalnych – 25.
W II etapie:
1. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – 20 %;
2. Walory architektoniczne: funkcjonalne, użytkowe, estetyczne samego obiektu – 45 %;
3. Walory urbanistyczno-przestrzenne, umiejętność wpisania nowej kubatury w kontekst przestrzenno-historyczny, propozycja rozwiązania relacji i powiązań przestrzennych obiektu nowego skrzydła Szpitala – 25 %;
4. Walory – estetyka wnętrza - 10 %.
Szczegółowy opis oceny prac w I i II etapie zawarty jest w Regulaminie konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 14:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dla uczestników konkursu I i II etapu.
Zamawiający przewiduje pulę na nagrody pieniężne w łącznej wysokości 30 000,00 PLN brutto, podzieloną w następujący sposób:
— I nagroda w wysokości 15 000,00 PLN,
— II nagroda w wysokości 10 000,00 PLN,
— III nagroda w wysokości 5 000,00 PLN.
Kwota I nagrody zawiera wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 PLN z tytułu przeniesienia praw autorskich wymienionych w umowie, stanowiącej załącznik A.5b do Regulaminu.
Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi Konkursu zostanie wypłacona kwota pomniejszona o ww. podatek.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Wypłata nagród nastąpi w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. Wypłata I nagrody nastąpi w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy stanowiącej załącznik A.5b do Regulaminu. Zastrzega się wydłużenie powyższych terminów w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych przez sąd konkursowy nagród zostanie dokonane przelewem na konta bankowe wskazane przez uczestników konkursu, którym takie nagrody przyznano.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP – Wielkopolska OIA RP, SARP Oddział Poznań, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Sędzia referent: mgr inż. arch. Filip Buszkiewicz – Wielkopolska OIA RP, SARP Oddział Poznań, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Członek Sądu: mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń – Śląska OIA, SARP Oddział Katowice, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Członek Sądu: mgr Joanna Bielawska-Pałczyńska – MKZ UM Poznań
Członek Sądu: mgr inż. Krzysztof Filipowiak – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu
Sekretarz Organizacyjny Konkursu, pełniący obowiązki Sekretarza Sądu Konkursowego: mgr inż. Dariusz Olejniczak – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu – bez prawa głosu
Obsługa Prawna: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski S.K.A. – Arkadiusz Bocian oraz radca prawny Wojciech Piórkowski z bez prawa głosu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Pełna nazwa postępowania, o której mowa w sekcji II ust. 1 pkt 1 to: „Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i dostosowania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 . i Krzyżowej, w celu rozszerzenia możliwości jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej.
2. Informacje o Konkursie, ważnych zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu będą zamieszczone na stronie: www.orsk.ump.edu.pl (zakładka Aktualności » Zamówienia Publiczne).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 i następne ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen