Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej , Sosnowiec/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032103
Tag der Veröffentlichung
02.07.2021
Aktualisiert am
02.12.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
20.07.2021
Preisgerichtssitzung
30.11.2021

1. Preis

ANALOG Piotr Śmierzewski

2. Preis

P2PA Sp. z o.o.

3. Preis

ASA Stożek Architekci Sp. z o.o.

Anerkennung

Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla potrzeb zadania inwestycyjnego „Rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej”, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi sieciami i przyłączami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu oraz z pełnieniem czynności nadzoru autorskiego.

Przedmiotem rozważań będzie obszar studialny założenia przestrzennego z nawiązaniem do istniejącego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie oraz zasadniczy obszar opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej będącej przedmiotem konkursu.

Założenie obejmować będzie: - zespół kubatur Teatru Zagłębia w oparciu o przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu teatru, nowe kubatury - pozwalające łącznie zrealizować oczekiwany program funkcjonalny oraz zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych.
02/07/2021 S126
Polska-Sosnowiec: Usługi projektowania architektonicznego
2021/S 126-334368
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Zagłębia z siedzibą w Sosnowcu
Adres pocztowy: ul. Teatralna 4
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Dyndat – Z-ca dyrektora ds. finansowych
E-mail: konkurs.teatrzaglebia@gmail.com
Tel.: +48 322666940
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.katowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sarp.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.soldea.pl/epz/epz/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.soldea.pl/epz/epz/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja artystyczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej”.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla potrzeb zadania inwestycyjnego „Rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej”, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi sieciami i przyłączami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu oraz z pełnieniem czynności nadzoru autorskiego.

Przedmiotem rozważań będzie obszar studialny założenia przestrzennego z nawiązaniem do istniejącego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie oraz zasadniczy obszar opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej będącej przedmiotem konkursu.

Założenie obejmować będzie: zespół kubatur Teatru Zagłębia w oparciu o przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu teatru, nowe kubatury – pozwalające łącznie zrealizować oczekiwany program funkcjonalny oraz zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu – zawarty w regulaminie i załącznikach – znajduje się na stronie internetowej prowadzonego konkursu pod adresem www.sarp.katowice.pl

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

Architekt – zgodnie ze szczegółowymi warunkami dopuszczenia do udziału w konkursie określonymi w rozdziale III ust. 1.6 lit. b.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne 60 %;

b) walory ekonomiczne 20 %;

c) stopień unikalności rozwiązań przestrzennych, odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji 20 %.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne 60 %;

b) walory ekonomiczne 20 %;

c) stopień unikalności rozwiązań przestrzennych, odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji 20 %.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

W Konkursie mogą zostać przyznane dwie nagrody pieniężne tj.: I nagroda, II nagroda oraz trzy nagrody pieniężne w formie wyróżnień, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej – z punktu widzenia celu konkursu – pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 70 000,00 PLN brutto. Oprócz nagród pieniężnych organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą.

W konkursie organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych:

I nagroda:

— kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 PLN brutto.

II nagroda:

— kwota pieniężna w wysokości 15 000,00 PLN brutto.

Trzy wyróżnienia:

— kwoty pieniężne w wysokości 10 000,00 PLN brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Jeremiasz Świerzawski – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
mgr inż. arch. Jakub Owczarek (Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Sosnowcu)
mgr Ewa Janczur (Naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Sosnowcu)
reż. Jacek Jabrzyk (Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych Teatru Zagłębia)
reż. Justyna Łagowska (Przewodnicząca Rady Programowej Teatru Zagłębia)
mgr Michał Zastrzeżyński – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
mgr Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (IARP, SARP)
mgr inż. arch. Marek Skwara (IARP, SARP)
mgr inż. arch. Rafał Paszenda (IARP, SARP)
mgr inż. arch. Marcin Pawłowski (IARP, SARP)
mgr inż. arch. Wojciech Podleski (IARP, SARP)
mgr inż. arch. Jerzy Gurawski (IARP, SARP)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny projektów zostały szczegółowo określone w rozdziale V ust. 1 i rozdziale VII ust. 1 Regulaminu konkursu.

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania:

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice

Adres pocztowy: ul. Dyrekcyjna 9

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-013

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów:

Sekretarz organizacyjny konkursu – mgr inż. arch. Maciej Grychowski

Kontakt: za pomocą platformy www.soldea.pl/epz/epz/

Kod NUTS: PL22A Katowicki

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17A
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–509 ustawy Pzp).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen