Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035813
Tag der Veröffentlichung
01.03.2023
Aktualisiert am
01.03.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Beteiligung
2 Arbeiten
Abgabetermin
20.03.2023
Preisgerichtssitzung
13.06.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Uczestnik02_ocds-148610-460c0918-b1c9-11ed-9236-36fed59ea7dd, Poznań/Mysiadło
Verfahrensart
Offener Wettbewerb


Opracowanie koncepcji konkursowej architektoniczno-budowlanej projektu pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
01/03/2023 S43

I.II.III.IV.VI.

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 043-126356

Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 006472651
Adres pocztowy: ul. Wołoska 137
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Podwapińska
E-mail: podwapinska@pskl.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cskmswia.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: ezamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji konkursowej architektoniczno-budowlanej projektu pn.: Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

Numer referencyjny: PIMMSWIA-2375/24/01/01/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji konkursowej architektoniczno-budowlanej projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA”

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

określone w Regulaminie Konkursu

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 7
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

2.1.1. Jakość rozwiązań architektonicznych i przestrzennych – 25; Jakość rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych – 40 pkt; Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań – 15 pkt; Nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich – 10 pkt; Stopień uwzględnienia rozwiązań proekologicznych i prospołecznych – 10 pkt.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 03/04/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

I NAGRODA – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr) oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań, dokumentów, wniosków etc. niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących inwestycji, do której odnosi się opracowanie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń lub decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do podpisania umowy, to nagroda w postaci 20 000,00 zł, będzie stanowić część wynagrodzenia Wykonawcy i jej wypłata będzie dokonana na takich samych zasadach jak wynagrodzenie Wykonawcy. II NAGRODA – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100 gr), III NAGRODA – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100 gr)

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Kamila Stajno,
mgr inż. MBA Joanna Lachowska-Keane
mgr. inż. Michał Gabriel
dr n. med. Artur Zaczyński
lek. med. Igor Pańkowski
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
dr n. med. Dorota Szydlarska
mgr Krzysztof Płaciszewski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania składane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen