Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie , Stettin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030165
Tag der Veröffentlichung
30.10.2020
Aktualisiert am
28.04.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
19.11.2020
Preisgerichtssitzung
23.04.2021

1. Preis

Studio A4 Spółka Projektowa z o.o.

2. Preis

Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

3. Preis

Bric Architekci Sp. z o.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Studien- und Realisierungswettbewerbs ist die Erarbeitung und Präsentation folgender Themen durch die Teilnehmer:

1) „Städtebauliches und architektonisches Konzept der Revitalisierung von Gebäuden im Bereich der Straßen Oficerska, Miernicza, Cicha, Lekarska und A. Krzywoń in Szczecin“:
- im Ausführungsumfang auf der Fläche III auf dem Gebiet des Auftraggebers zusammen mit der Grundstückserschließung und Informationen, die vorläufige technische und technologische Lösungen enthalten, geschätzte Kosten der Ausführung;

2) Konzept der Revitalisierungsaktivitäten im Bereich der Altstadt Dabie:
- im allgemeinen konzeptionellen Umfang (Studie): für das Gebiet I (einschließlich der Gebiete II und III) auf dem Gebiet der Stadtverwaltung Stettin, des Auftraggebers, der Wohnungsbaugenossenschaft Kielnia und anderer Nutzer und Einrichtungen,
- SM „Kielnia“ ist an einer ergänzenden Wohnbebauung innerhalb des Viertels auf den Grundstücken Nr. 78/1; 78/6; 78/7 und an einer Infill-Wohnbebauung an der Oficerska-Straße mit der maximal möglichen Fläche von Wohnungen interessiert.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników:

1) „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”:
– w zakresie realizacyjnym obejmującym obszar III na terenie Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji;

2) koncepcji działań rewitalizacyjnych w obszarze Starego Miasta Dąbie:
– w zakresie ogólnym ideowym (studialnym): obejmującym obszar I (łącznie z obszarami II i III) na terenach gminy miasto Szczecin, Zamawiającego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kielnia” oraz innych użytkowników i podmiotów,
– SM „Kielnia” jest zainteresowana zabudową mieszkalną uzupełniającą wewnątrz kwartału na dz. nr 78/1; 78/6; 78/7 oraz plombą z funkcją mieszkalną przy ulicy Oficerskiej, o możliwie maksymalnej powierzchni mieszkań.
30/10/2020 S212
Polska-Szczecin: Usługi architektoniczne i podobne
2020/S 212-519412
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Winogronowa 11F
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
E-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl
Tel.: +48 914613692
Faks: +48 918863350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbsp.szczecin.pl

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tbsp.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie
Numer referencyjny: 1/K/20
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników:
1) „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”:
— w zakresie realizacyjnym obejmującym obszar III na terenie Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji;
2) koncepcji działań rewitalizacyjnych w obszarze Starego Miasta Dąbie:
— w zakresie ogólnym ideowym (studialnym): obejmującym obszar I (łącznie z obszarami II i III) na terenach gminy miasto Szczecin, Zamawiającego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kielnia” oraz innych użytkowników i podmiotów,
— SM „Kielnia” jest zainteresowana zabudową mieszkalną uzupełniającą wewnątrz kwartału na dz. nr 78/1; 78/6; 78/7 oraz plombą z funkcją mieszkalną przy ulicy Oficerskiej, o możliwie maksymalnej powierzchni mieszkań.
Szczegółowy opis zawiera regulamin konkursu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Architekt. Szczegółowe wymagania w zakresie udziału w konkursie określone zostały w rozdziale III regulaminu konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Sąd konkursowy, na posiedzeniach niejawnych zamkniętych, będzie oceniać prace konkursowe indywidualnie w oparciu o część graficzną i część opisową, według następujących kryteriów:
1) jakość powiązań projektowanej zabudowy z układem przestrzennym Starego Miasta Dąbie, maks. 20 pkt;
2) poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i walorów estetycznych, maks. 20 pkt;
3) kompleksowość rewitalizacji, w tym poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych części wspólnych i indywidualnych, maks. 20 pkt;
4) poziom rozwiązań technologicznych i materiałowych, mających wpływ na koszty eksploatacji, maks. 20 pkt;
5) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań w poszanowaniu wartości lokalnych miejsca, maks. 20 pkt.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Zamawiający przyzna uczestnikom konkursu następujące nagrody:
— I nagroda: 30 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej I i II etapu rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie, wraz z pozwoleniem na budowę, przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego, będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
— II nagroda: 25 000,00 PLN brutto,
— III nagroda: 18 000,00 PLN brutto,
oraz wyróżnienia:
1) wyróżnienie: 8 000,00 PLN brutto;
2) wyróżnienie: 8 000,00 PLN brutto.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Magdalena Staniszkis
Marek Orłowski
Tomasz Cykalewicz
Jarosław Bondar
Angelika Szerniewicz
Michał Dębowski
Robert Kowalski-Bertus
Jolanta Skoncej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen