Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne , Ruda Śląska/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026431
Tag der Veröffentlichung
30.04.2019
Aktualisiert am
09.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
91 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.05.2019
Preisgerichtssitzung
22.11.2019

1. Preis

grupa 5 architekci, Warschau

2. Preis

BDR Architekci Sp. z o.o., Warschau

3. Preis

8486 Architekci Henryk Struski, Katowice

4. Preis

ARSIS Atelier Projektowe, Katowice

5. Preis

eM4 Pracownia Architektury Brataniec, Krakau

Anerkennung

Arch. DI Robert Lamprecht – Super Future Group
mgr inż. arch. Anna Lamprecht, Graz

Anerkennung

VOBOO Mateusz Okrajni, Malinowice

Anerkennung

WXCA Sp.z o.o., Warschau

Anerkennung

JRK72 Architekt Jacek Krych, Gliwice
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Zadanie konkurencyjne
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne.
30/04/2019 S84 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Ruda Śląska: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 084-201878
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II nr 6
Ruda Śląska
41-709
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Paprocka, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
Tel.: +48 322449094
E-mail: sekretariat@wielkipiec.pl
Faks: +48 322487348
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rudaslaska.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy: rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wielkipiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6 pokój 324
Ruda Śląska
41-709
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Lip-Kornatka, Ewa Waryś
E-mail: sekretariat@wielkipiec.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkipiec.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
Numer referencyjny: AZ.3037.001.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71220000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wprowadzenia nowych funkcji do zabytkowego zespołu Wielkiego Pieca „A”, spełniającej założenia programowe i funkcjonalne oraz respektującej uwarunkowania konserwatorskie, urbanistyczne i kulturowe opisane w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach do Regulaminu.
2. Prace Konkursowe winny przewidywać możliwość podzielenia prac wykonawczych (robót budowlano-instalacyjnych, dostaw wyposażenia) na poszczególne, możliwe do niezależnego wykonania etapy tak, aby umożliwić Organizatorowi sukcesywne ich realizowanie w zależności od posiadanych funduszy. Jako zakończenie poszczególnych etapów rozumieć należy ukończenie prac umożliwiających uzyskanie decyzji: pozwolenie na użytkowanie.
3. Atrakcyjność oczekiwanych rozwiązań urbanistycznych oraz Architektury, w połączeniu z ciekawą lokalizacją w centrum Miasta, powinny stanowić o sile przyciągania tego miejsca.
4. Kluczowym aspektem jest uszanowanie zabytkowego charakteru obiektów objętych opracowaniem przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego sposobu użytkowania i dostosowania obiektu do obecnych norm bezpieczeństwa.
Organizator wymaga także, aby obiekty te zostały udostępnione osobom niepełnosprawnym.
5. Istotnymi elementami zagospodarowania obszaru oddziałującymi na rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne są: przebiegająca wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego linia tramwajowa; przebiegająca w pobliżu obiektu prostopadle do ulicy Piotra Niedurnego linia kolejowa Huty Pokój; konieczność przeprojektowania ogrodzenia Huty Pokój i wydzielenia obszaru opracowania z funkcjonującego zakładu produkcyjnego; istniejący i projektowany układ komunikacyjny; konieczność zapewnienia miejsc parkingowych i powiązania urbanistycznego obszaru opracowania z centrum Miasta; konieczność umożliwienia przejazdu poprzez obszar opracowania na sąsiadującą działkę o numerze 3695/215. Wszystkie te elementy określają uwarunkowania urbanistyczne i funkcjonalne dla całego obszaru objętego projektowaniem konkursowym.
6. Opracowania Studialne oraz Prace Konkursowe powinny wskazywać dobre rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Z uwagi na lokalizację będą one widoczne z dalekich perspektyw i staną się dominantą przestrzenną. Należy przeanalizować zastany kontekst, sylwety Miasta oraz powiązania widokowe. Koncepcja proponowanego budynku/budynków powinna stworzyć przestrzenie publiczne, a zasięgiem oddziaływania objąć całe wnętrze krajobrazowe. Twórczym i koncepcyjnym wyzwaniem powinno być wykreowanie przestrzeni, która stanie się udaną urbanistyczną oraz architektoniczną i funkcjonalną dominantą w tej części Miasta, inspirując i stymulując jego dalszy rozwój.
7. Jednocześnie Opracowania Studialne oraz Prace Konkursowe powinny spełniać m.in. następujące założenia:
a) stworzenie nowoczesnej formy/rozwiązania architektonicznego, które stanie się symbolem Rudy Śląskiej,
b) uzyskanie nowoczesnego, oryginalnego, prestiżowego i reprezentacyjnego charakteru obiektów,
c) logiczne i ekonomiczne rozplanowanie funkcji,
d) harmonijne powiązanie zabytkowych obiektów z nowymi funkcjami użytkowymi.
8. Zakłada się, że projektowany kompleks będzie stanowił przestrzeń o najwyższych standardach środowiskowych: obiekty będą wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne i instalacyjne w technologiach proekologicznych.
9. Termin składania Prac Konkursowych - do 20.11.2019 r., godz. 14:00.
10. Terminy wskazane w harmonogramie Konkursu, w tym termin składania Prac Konkursowych, mogą ulec zmianie, o czym Uczestnicy będą informowani przez Organizatora, w sposób przewidziany Regulaminem Konkursu.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Opracowania Studialne będą oceniane według następujących kryteriów:
1)walory estetyczne zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – waga kryterium: 40 %,
2)walory urbanistyczne w tym w szczególności kompozycja założenia przestrzennego – waga kryterium: 30 %,
3)rozwiązania funkcjonalno–użytkowe w skali urbanistycznej i architektonicznej – waga kryterium: 20 %,
4)walory ekonomiczne z punktu widzenia wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji obiektu – waga kryterium: – 10 %.
Powyższe kryteria służą łącznie do oceny Opracowań Studialnych.
Ocena Prac Konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
1)walory estetyczne zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – waga kryterium: 40 %,
2)rozwiązania konserwatorskie oraz funkcjonalno–użytkowe w skali urbanistycznej i architektonicznej – waga kryterium: 30 %,
3)walory urbanistyczne w tym w szczególności kompozycja założenia przestrzennego – waga kryterium: 20 %,
4) walory ekonomiczne z punktu widzenia wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji obiektu – waga kryterium: – 10 %.
Powyższe kryteria służą łącznie do oceny Prac.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Przewiduje się przyznanie następujących nagród: I nagroda – 80 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej – m.in. projektu budowlanego i wykonawczego dostosowania Zespołu Wielkiego Pieca „A” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej do nowych funkcji (istotne postanowienia umowy określono w załączniku 1.6 do Regulaminu); II nagroda – 40 000 PLN brutto, III nagroda – 20 000 PLN brutto, IV nagroda – 10 000 PLN brutto, V nagroda – 10 000 PLN brutto. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego Praca otrzyma najwyższą ocenę przyznaną zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie. Nagrody od II do V będą przyznane Uczestnikom Konkursu, których Prace uzyskały kolejne najwyższe oceny. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i kwoty przeznaczonej na nagrody, w zależności od poziomu prezentowanego w Pracach Konkursowych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zaproszony do negocjacji zobowiązany będzie złożyć oświadczenie w postaci JEDZ według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów przygotowania i złożenia Wniosku o dopuszczenie do Konkursu, Opracowania Studialnego oraz Pracy Konkursowej.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk - Przewodniczący Sądu Konkursowego - członek ŚLOIA RP, Miejski Konserwator Zabytków - Urząd Miasta Ruda Śląska
2) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz -członek MAOIA RP, sędzia SARP o/Warszawa,
3) mgr inż. arch. Piotr Buśko – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
4) mgr inż. arch. Piotr Fischer – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
5) dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
6) mgr inż. arch. Anna Ostrowska - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
7) dr Adam Hajduga - Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH,
8) Dipl.-Soz. Peter Backes - członek zarządu i przedstawiciel Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH, kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Warunki udziału w Konkursie 1.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i nie podlegające wykluczeniu z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz inne okoliczności wskazane w niniejszym Regulaminie. 1.2. Podmioty wspólnie biorące udział w Konkursie (jako jeden zespołowy Uczestnik Konkursu) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a oryginał pełnomocnictwa załączają do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej: a) nazwę Konkursu, b) wskazanie podmiotów wspólnie biorących udział w Konkursie, c) wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkie podmioty wspólnie biorące udział w Konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji (oryginał lub kopia za zgodność z oryginałem potwierdzona notarialnie). 1.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: a) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu, b) osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, w tym Sędziowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarz Konkursu, 1.4. Uczestnik Konkursu musi wykazać się spełnianiem warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Organizator uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późniejszymi zmianami) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), tj. jej kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Osoba ta musi posiadać niezbędne doświadczenie, tj. musi wykazać się, że była autorem lub współautorem dokumentacji projektowej budynku/zespołu budynków użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 9000 m3 lub powierzchni użytkowej co najmniej 2 500 m2 (obliczonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”), na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, przez budynek/zespół budynków użyteczności publicznej należy rozumieć budynek/zespół budynków, o którym mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 12.4.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), 1.5. Złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu bez zastrzeżeń, w tym obowiązku zachowania anonimowości i niezależności w stosunku do Organizatora.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach: www.wielkipiec.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl, rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Zastępcy Sędziów Konkursowych: 1) dr inż. arch. Zbigniewa Sąsiadka - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice, 2) mgr inż. Piotra Janika -członek ŚlOIIB, Naczelnik Wydziału Inwestycji - UM Ruda Śl.,3) mgr inż. arch. Magdalenę Kręcioch-Bałabuch - członek SLOIA RP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
I. 1. Uczestnikowi Konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
2. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i przysługują Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Przed upływem terminu do składania Wniosków w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Pzp na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
5. W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z Uczestników Konkursu, termin związania Regulaminem Konkursu i wypłacenia nagród i wyróżnień ulega przedłużeniu do chwili prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej.
II. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostały zawarte w Regulaminie Konkursu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen