Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej , Izabelin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031588
Tag der Veröffentlichung
05.05.2021
Aktualisiert am
25.09.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
5 Arbeiten
Bewerbungsschluss
24.05.2021
Preisgerichtssitzung
17.09.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

M.O.C. Architekci sp. z o. o. sp. k., Katowice
TŁO – Michał Sikorski architekt, Warszawa
maka, Magdalena Domosławska, architektura i wzornictwo, Warszawa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel und Aufgabe des Wettbewerbs ist es, das beste architektonische, räumliche und funktionale Nutzungskonzept für die Revitalisierung des öffentlichen Raums im Zentrum von Izabelin einschließlich des Umbaus des Gemeindeamtes und des Baus von zwei öffentlichen Gebäuden in der Umgebung zu erhalten in Anlage 6a zum Reglement als Umfang der Wettbewerbsstudie angegeben.

Der Architekturwettbewerb wurde organisiert, um die Räume im zentralen Teil von Izabelin als Beispiel für die richtige Gestaltung der räumlichen Ordnung zu organisieren und zu ästhetisieren. Derzeit stellen diese Gebiete ein erschlossenes und funktionierendes Gebiet dar, das jedoch eine Revitalisierung und Anpassung an die aktuellen Trends und Standards proökologischer Lösungen und die Förderung der Biodiversität basierend auf einheimischen Arten erfordert. Im Rahmen des Wettbewerbsentwurfs wird erwartet, dass er moderne Lösungen vorschlägt, die den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung entsprechen, sowohl in Bezug auf Freiräume als auch auf Gebäude.


Celem i zadaniem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Konkurs architektoniczny został zorganizowany w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Oczekuje się zaproponowania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.
05/05/2021    S87
Polska-Izabelin: Us?ugi architektoniczne, budowlane, in?ynieryjne i kontrolne
2021/S 087-226138
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Izabelin
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181762339
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 42
Miejscowo??: Izabelin
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-080
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski
E-mail: r.mroczkowski@izabelin.pl
Tel.: +48 227228951
Faks: +48 227228006
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.gmina.izabelin.pl/
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? drog? elektroniczn? za po?rednictwem: www.soldea.pl/epz/epz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze?, które nie s? ogólnodost?pne. Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do tych narz?dzi i urz?dze? mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.soldea.pl/epz/epz/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudow? Urz?du Gminy oraz budow? dwóch obiektów u?yteczno?ci publicznej.
Numer referencyjny: ZP.22.2021
II.1.2) G?ówny kod CPV
71000000 Us?ugi architektoniczne, budowlane, in?ynieryjne i kontrolne
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Us?ugi architektoniczne i podobne
71220000 Us?ugi projektowania architektonicznego
71300000 Us?ugi in?ynieryjne
71320000 Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania
71410000 Us?ugi planowania przestrzennego
71420000 Architektoniczne us?ugi zagospodarowania terenu
71322000 Us?ugi in?ynierii projektowej w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej
II.2.4) Opis zamówienia:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym nagrod? jest nagroda pieni??na oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki, w celu wykonania us?ugi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot us?ugi zosta? opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 1 do Regulaminu.
Zakres opracowania konkursowego zosta? opisany w rozdziale II Regulaminu konkursu oraz w materia?ach do konkursu (Za??cznik nr 6a do 6p do Regulaminu). Uczestnicy konkursu sk?adaj? wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie. Organizator dopuszcza do udzia?u w konkursie i zaprasza do sk?adania prac konkursowych uczestników konkursu spe?niaj?cych wymagania okre?lone w regulaminie.
Celem i zadaniem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod wzgl?dem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-u?ytkowym koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudow? Urz?du Gminy oraz budow? dwóch obiektów u?yteczno?ci publicznej, w obszarze wskazanym w Za??czniku nr 6a do regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.
Konkurs architektoniczny zosta? zorganizowany w celu uporz?dkowania i estetyzacji przestrzeni znajduj?cych si? w centralnej cz??ci Izabelina jako przyk?ad prawid?owego kszta?towania ?adu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowi? obszar zagospodarowany i funkcjonuj?cy, aczkolwiek wymagaj?cy rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwi?za? proekologicznych i wspieraj?cych bioró?norodno?? bazuj?c? na rodzimych gatunkach. Oczekuje si? zaproponowania nowoczesnych rozwi?za? zgodnych z zasadami zrównowa?onego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków b?d?cych w zakresie opracowania konkursowego.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–5, pkt 6 w zakresie cz?onków S?du Konkursowego oraz pkt 7–10 ustawy.
Uwaga
Powy?szy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie bior?cego udzia? w konkursie jak i ka?dego z Uczestników wspólnie bior?cych udzia? w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.
b) spe?nia okre?lony przez organizatora warunek udzia?u w Konkursie dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Uczestnik konkursu wyka?e, i?:
1. dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, która b?dzie uczestniczy? w wykonywaniu koncepcji konkursowej.
Je?li uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadaj?ca wymagane powy?ej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania tak? osob? jest spe?niony;
2. b?dzie dysponowa? na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1. lit. l) regulaminu.
Na spe?nienie warunku okre?lonego powy?ej w lit. b) 1., organizator wymaga z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie O?wiadczenia o spe?nieniu okre?lonego przez Organizatora warunku udzia?u w konkursie dotycz?cego zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstaw? dysponowania tymi osobami.
Na spe?nienie warunku okre?lonego powy?ej w lit. b) 2., Uczestnicy konkursu sk?adaj? na etapie Konkursu o?wiadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.
Uwaga: dopuszcza si? tak?e kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzgl?dnieniem postanowie? ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie bior? udzia? w konkursie, wymagania, o których mowa powy?ej w pkt b) b?d? spe?nione, gdy spe?ni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu wyst?puj?cy wspólnie.
Uczestnik konkursu, aby spe?ni? warunek udzia?u w konkursie okre?lony w pkt b) powy?ej mo?e polega? na zasobach innych podmiotów.
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych równowa?nych w swojej kategorii kryteriów:
a) atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i zagospodarowania,
b) sprawno?? funkcjonalno-u?ytkowa nowo projektowanych oraz modernizowanych budynków.
c) sprawno?? funkcjonalno-u?ytkowa zagospodarowania.
d) realno?? i ekonomika przyj?tych rozwi?za?, szczególnie w kontek?cie kosztów u?ytkowania,
e) zastosowanie rozwi?za? proekologicznych i energooszcz?dnych w nowo projektowanych oraz modernizowanych budynkach i zagospodarowaniu.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 24/05/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie mog? zosta? przyznane nast?puj?ce nagrody:
Nagrody pieni??ne
1. I nagroda – 30 000,00 PLN brutto;
2. II nagroda – 20 000,00 PLN brutto;
3. III nagroda – 10 000,00 PLN brutto;
Oraz
Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na wykonanie us?ugi na podstawie wybranej pracy konkursowej
Oraz
Wyró?nienia pieni??ne dla nie wi?cej ni? dwóch prac konkursowych w wysoko?ci po 5 000,00 PLN brutto ka?de
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne b?d? wyp?acane przez Zamawiaj?cego w terminie do 60 dni (nie krótszym ni? 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygni?cia Konkursu z zastrze?eniem, i? termin ten mo?e zosta? wyd?u?ony w przypadku wniesienia odwo?a? przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia wszystkich odwo?a?. Nagrody pieni??ne podlegaj? opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostan? wyp?acone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: Ewa Kury?owicz – architekt, s?dzia konkursowy OW SARP
S?dzia referent: Gawe? Tyra?a – architekt, s?dzia konkursowy OW SARP
Asystent S?dziego referenta: Micha? Pawlak – architekt, s?dzia konkursowy OW SARP
S?dzia: Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin
S?dzia: Krzysztof Sta?czyk – architekt, Wydzia?u Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin
S?dzia: Dominika Glonek – architekt, Wydzia? Rozwoju i Bie??cego Utrzymania Gminy Izabelin
S?dzia: Joanna Skotnicka-Perga? – architekt krajobrazu, Wydzia?u Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? podmiotom, wskazanym w art. 179 ustawy Pzp.
2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
6. Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Urz?d Zamówie? Publicznych
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
30/04/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen