Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rewitalizacji centrum Myszkowa , Myszków/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028239
Tag der Veröffentlichung
14.01.2020
Aktualisiert am
19.10.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
18.02.2020
Abgabetermin Pläne
10.09.2020
Bekanntgabe
15.10.2020

1. Preis

4am Architekci s.c. Tomasz Karpiński Arkadiusz Wróblewski

2. Preis

Bartosz Kowal

3. Preis

Bartłomiej Poteralski

Anerkennung

JAZ+ Architekci Żmijewski Jaworski Masse s.c.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist das architektonische Konzept der Revitalisierung des Zentrums von Myszków, bestehend aus:
1) umfassende Landentwicklung im Bereich der Studie als öffentlicher Hauptraum der Stadt;
2) Wiederaufbau und Renovierung des ehemaligen Busbahnhofs mit Funktionswechsel in eine öffentliche Bibliothek;
3) Bau eines zur Miete bestimmten Servicegebäudes.

Konkurencyjne zadanie
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegająca na:
1) kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta;
2) przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną;
3) budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem.
14/01/2020    S9    Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Myszków: Us?ugi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2020/S 009-017795
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Myszków
Adres pocztowy: ul. Ko?ciuszki 26
Miejscowo??: Myszków
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-300
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Joanna Chrapo?ska – sekretarz organizacyjny konkursu
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Tel.: +48 731744168Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.czestochowa.sarp.org.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddzia? w Cz?stochowie
Adres pocztowy: ul. M. Kopernika 11/11
Miejscowo??: Cz?stochowa
Kod pocztowy: 42-217
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Joanna Chrapo?ska – sekretarz organizacyjny konkursu
Tel.: +48 731744168
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na koncepcje architektoniczn? rewitalizacji centrum Myszkowa
Numer referencyjny: SARP Nr 994
II.1.2) G?ówny kod CPV
71221000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegaj?ca na:
1) kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako g?ównej przestrzeni publicznej miasta;
2) przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmian? funkcji na bibliotek? publiczn?;
3) budowie budynku us?ugowego, przeznaczonego na wynajem.
Szczegó?y w regulaminie konkursu.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Jako?? pracy konkursowej – 100 %.
Kryterium oceny prac konkursowych jest ich jako??. Ustala si? nast?puj?ce kryteria pomocnicze:
1) stopie? spe?nienia wymaga? okre?lonych w regulaminie konkursu. Uwaga! Praca w istotnym stopniu niespe?niaj?ca ww. wymaga? zostanie wykluczona z konkursu i nie b?dzie podlega?a dalszej ocenie. Kryterium o charakterze filtracyjnym;
2) znalezienie formy:
a) porz?dkuj?cej chaos architektoniczny, oddaj?cej czas powstania projektu oraz podkre?laj?cej warto?ciowe elementy istniej?cej zabudowy;
b) dostosowanej do czytelnie i optymalnie rozwi?zanych funkcji, ze szczególnym uwzgl?dnieniem:
— elastycznego wykorzystania przestrzeni publicznej, stosownie do pór roku oraz zmiennego charakteru organizowanych imprez,
— stopnia realizacji potrzeb zamawiaj?cego w budynku „A”,
— elastycznego wykorzystania powierzchni komercyjnych, stosownie do zmieniaj?cych si? potrzeb potencjalnych najemców w budynku „B”;
3) zachowanie optymalnych proporcji pomi?dzy poniesionymi nak?adami a uzyskanym efektem, w zakresie funkcji, formy oraz parametrów technicznych i u?ytkowych.
Kryteria pomocnicze, o których mowa wy?ej, b?d? rozpatrywane ??cznie, a stopie? ich spe?nienia podlega swobodnej ocenie s?du konkursowego.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Nagrody, które z nw. zastrze?eniem, zostan? przyznane autorom wybranych prac konkursowych, ocenionych przez s?d konkursowy, na podstawie kryteriów oceny prac konkursowych, jako najlepsze:
1) pierwsza nagroda – 55 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi??dziesi?t pi?? tysi?cy) oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej r?ki (dla uczestnika konkursu, który przedstawi? najlepsz? prac? konkursow?), dotycz?cych wykonania zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, obiektów b?d?cych przedmiotem pracy konkursowej oraz pe?nienie nadzoru autorskiego;
2) druga nagroda – 30 000,00 PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy);
3) trzecia nagroda – 15 000,00 PLN brutto (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy).
Wyró?nienia honorowe mog? zosta? przyznane przez s?d konkursowy autorom prac nienagrodzonych.
Zastrze?enie: s?d konkursowy mo?e ustali? inny kwotowy podzia? nagród i ewentualnych wyró?nie?, z tym, ?e sumaryczna wielko?? kwoty przewidzianej na nagrody nie mo?e przekracza? ??cznej sumy nagród.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy s?du konkursowego: arch. Jerzy Grochulski – s?dzia konkursowy, Warszawski Oddzia? SARP
S?dzia referent: arch. Mariusz B?a?ewicz – s?dzia konkursowy, SARP, Oddzia? w Cz?stochowie
S?dzia: mgr Iwona Franelak – Zast?pca Burmistrza Miasta Myszków
S?dzia: arch. Tomasz P?czek – cz?onek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie
S?dzia: arch. Magdalena Pilch – Przewodnicz?ca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie
S?dzia: arch. Maciej Piwowarczyk – s?dzia konkursowy, SARP, Oddzia? w Cz?stochowie
Zast?pca s?dziego: mgr Eugeniusz Bugaj – Wiceprzewodnicz?cy Rady Miasta w Myszkowie
Zast?pca s?dziego: arch. Jaros?aw Ko?odziejczyk – s?dzia konkursowy, SARP, Oddzia? w Cz?stochowie
Sekretarz Organizacyjny: arch. Joanna Chrapo?ska – SARP, Oddzia? w Cz?stochowie
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Uczestnicy konkursu sk?adaj? wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie w siedzibie organizatora wykonawczego: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddzia? w Cz?stochowie, ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Cz?stochowa, POLSKA do dnia 18.2.2020, do godziny 15:00.
Przewidywana data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom to 3.3.2020 (zgodnie z pkt 10 regulaminu konkursu).
Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do sk?adania prac konkursowych, mog? sk?ada? prace konkursowe w siedzibie organizatora wykonawczego osobi?cie, dostarczy? je przez operatora pocztowego lub pos?a?ca, do dnia 9.6.2020, do godz.15:00, za pokwitowaniem odbioru (za??cznik nr 4 do regulaminu konkursu).
Prac? konkursow? mo?e z?o?y? tylko uczestnik konkursu dopuszczony do udzia?u w konkursie i zaproszony do z?o?enia pracy konkursowej. Uczestnikami konkursu mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej, a tak?e wy?ej wymienione podmioty wyst?puj?ce wspólnie (bior?ce wspólnie udzia? w konkursie), które spe?niaj? wymagania okre?lone w niniejszym regulaminie. Uczestnik konkursu lub uczestnicy bior?cy wspólnie udzia? w konkursie, mog? ustanowi? pe?nomocnika uprawnionego do z?o?enia wniosku i wykonania wszystkich innych czynno?ci zwi?zanych z konkursem lub, w przypadku uczestników bior?cych wspólnie udzia? w konkursie, musz? oni wykonywa? ww. czynno?ci wspólnie. Ka?dy uczestnik mo?e z?o?y? tylko 1 wniosek o dopuszczenie do udzia?u w konkursie. Za z?o?enie wniosku uwa?a si? równie? wykonanie takiej czynno?ci wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.
Uczestnikami konkursu mog? by? wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówie? publicznych, którzy:
1) nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843);
2) spe?niaj? warunek udzia?u w konkursie polegaj?cy na dysponowaniu przynajmniej 1 osob?, która b?dzie bra?a udzia? w wykonaniu pracy konkursowej, posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze? (tak? osob? mo?e by? równie? uczestnik konkursu).
W przypadku uczestników bior?cych wspólnie udzia? w konkursie, brak podstaw do ich wykluczenia, o których mowa w pkt 1, dotyczy ka?dego z tych uczestników.
W przypadku uczestników bior?cych wspólnie udzia? w konkursie, warunek, o którym mowa w pkt 2, uwa?a si? za spe?niony, gdy spe?nia go co najmniej jeden z uczestników.
Za równowa?ne do posiadania kwalifikacji, o których mowa w pkt 2, uznaje si? nabycie w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w pa?stwach cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadaj?ce wymaganiom okre?lonym w pkt 2, w zakresie niezb?dnym do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie Ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2272, z pó?n. zm.).
Ka?dy uczestnik sk?ada wniosek o dopuszczenie do udzia?u w konkursie na koncepcj? architektoniczn? rewitalizacji centrum Myszkowa, podpisany przez uczestnika konkursu lub osob? przez niego upowa?nion? (za??cznik nr 1 do regulaminu konkursu).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia uczestnika konkursu z udzia?u w konkursie, zamawiaj?cy ??da przed?o?enia przez uczestnika dokumentów, okre?lonych w pkt 8.2 regulaminu konkursu. W celu potwierdzenia spe?niania przez uczestnika konkursu warunku udzia?u w konkursie, zamawiaj?cy ??da przed?o?enia przez uczestnika dokumentów, okre?lonych w pkt 8.3 regulaminu konkursu.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
Adres pocztowy: Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Terminy odwo?a? okre?lone s? w art. 182 ustawy Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843).
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
Adres pocztowy: Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
10/01/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen