Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego , Leszno/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034891
Tag der Veröffentlichung
14.09.2022
Aktualisiert am
24.03.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
79 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.10.2022
Preisgerichtssitzung
10.03.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Studio Lisiak sp. z o. o.

2. Preis

JEMS Architekci sp. z o. o.

3. Preis

P2PA Sp. z o. o.

Anerkennung

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

Anerkennung

Mikołaj Kwieciński

Anerkennung

WXCA Group Sp. z o. o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erstellung eines kohärenten, umfassenden städtebaulichen, architektonischen und funktionalen Nutzungskonzepts für die Revitalisierung (Modernisierung und Sanierung) des Gebäudes der Alten Essigfabrik sowie dessen Erweiterung für die Bedürfnisse des Kreismuseums in Leszno, das sich im Stadtzentrum von Leszno an der Aleje Jana Pawła II - einer der Hauptverkehrsstraßen der Stadt und der ruhigen Bolesława Chrobrego Straße befindet. Das Wettbewerbsgebiet an der Allee Jana Pawła II Nr. 13 besteht aus zwei Grundstücken - Nr. 328/2 und Nr. 331 - mit einer Gesamtfläche von 2557,0 m2, auf denen sich das Gebäude des Alten Pfarrhauses mit einer Gesamtnutzfläche von 1339,0 m2 (einschließlich Dachgeschoss) befindet. Der für das neue Bezirksmuseum vorgesehene Standort befindet sich im Zentrum der historischen Stadt, in der Nähe von öffentlichen Einrichtungen wie der Grundschule Nr. 3, der Johanneskirche, dem städtischen Kulturzentrum und der Delegation des Landesdenkmalpflegers.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej rewitalizacji (modernizacji i przebudowy) budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie, zlokalizowanej w centrum miasta Leszna, przy Alejach Jana Pawła II – jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta i ulicy Bolesława Chrobrego o spokojnym charakterze. Teren opracowania konkursowego przy Alejach Jana Pawła II nr 13 stanowią dwie działki – nr 328/2 i nr 331, o łącznej powierzchni 2557,0 m2, na terenie których znajduje się budynek Starej Octowni o powierzchni użytkowej łącznie 1339,0 m2 (wraz z poddaszem). Lokalizacja wyznaczona dla nowego budynku Muzeum Okręgowego znajduje się w centrum historycznego miasta, w sąsiedztwie instytucji publicznych, takich jak Szkoła Podstawowa nr 3, kościół św. Jana, Miejski Dom Kultury, Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
14/09/2022    S177

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2022/S 177-501988

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznaniu

Krajowy numer identyfikacyjny: konkurs SARP nr 1029

Adres pocztowy: Stary Rynek 56

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 61-772

Państwo: Polska

E-mail: poznan@sarp.org.pl

Tel.: +48 618520020

Adresy internetowe:

Główny adres: http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: stowarzyszenie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ REWITALIZACJI BUDYNKU STAREJ OCTOWNI WRAZ ROZBUDOWĄ NA POTRZEBY MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE

Numer referencyjny: SARP nr 1029
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej rewitalizacji (modernizacji i przebudowy) budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie, zlokalizowanej w centrum miasta Leszna, przy Alejach Jana Pawła II – jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta i ulicy Bolesława Chrobrego o spokojnym charakterze. Teren opracowania konkursowego przy Alejach Jana Pawła II nr 13 stanowią dwie działki - nr 328/2 i nr 331, o łącznej powierzchni 2557,0 m2, na terenie których znajduje się budynek Starej Octowni o powierzchni użytkowej łącznie 1339,0 m2 (wraz z poddaszem). Lokalizacja wyznaczona dla nowego budynku Muzeum Okręgowego znajduje się w centrum historycznego miasta, w sąsiedztwie instytucji publicznych, takich jak Szkoła Podstawowa nr 3, kościół św. Jana, Miejski Dom Kultury, Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy opis istniejącego stanu zainwestowania na terenie opracowania konkursowego zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr B.8. do Regulaminu konkursu. Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym tzn. takim

w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr A.13. do Regulaminu. Rozstrzygnięcie konkursu stanowić będzie podstawę do przyznania nagród pieniężnych (i wyróżnień) autorowi / autorom wybranych prac konkursowych oraz stanowić będzie podstawę zaproszenia autora / autorów wybranej Pracy konkursowej - tj. Uczestnika (Uczestników) konkursu, którego praca zdobędzie I Nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą - do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów: a) atrakcyjność formy obiektu jako wyniku umiejętnego powiązania historycznego budynku z nowoprojektowaną częścią i wpisania jej w lokalną strukturę urbanistyczną miasta b) jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych umożliwiających powstanie nowoczesnej placówki prowadzącej różnorodne formy działalności muzealnej, edukacyjnej, konserwatorskiej, itp. c) elastyczność i uniwersalność rozwiązań wnętrz w części wystawienniczej / ekspozycyjnej muzeum d) realność rozwiązań pod względem materiałowym, konstrukcyjnym, ekonomicznym oraz eksploatacyjnym obiektu z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych e) optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji, kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji. Sąd Konkursowy ocenia Prace konkursowe uwzględniając poszczególne kryteria oceny w sposób całościowy (zagregowane kryteria) kierując się zasadą integralności poszczególnych cech chrakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie. Przy analizie Prac konkursowych kryteria mogą być rozpatrywane rozdzielnie szczególnie w przypadku kryterium związanego z budżetem Inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto

III NAGRODA - - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

NAGRODY w formie WYRÓŻNIEŃ - kwota pieniężna łączna w wysokości 30 000 zł brutto.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów /głosów

(I Nagroda pieniężna). Wyżej wymienione Nagrody pieniężne w formie wyróżnień na łączną kwotę 30 000 zł brutto, zostaną przyznane w ilości i wysokości wskazanej przez Sąd Konkursowy

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki jest: przedstawienie przez Uczestnika konkursu na ewentualne wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na potwierdzenie oświadczeń, które Uczestnik składał wraz z wnioskiem o dopuszczenie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w konkursie, podpisanie przez Uczestników konkursu umowy o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem utworu do celów promocji Konkursu, Zamawiającego i Organizatora oraz publikacji utworu. Postanowienia tej umowy zostały opisane w Załączniku nr A.14. do Regulaminu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu arch. Kazimierz Łatak – Sędzia SARP Oddział Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Sędzia referent - arch. Jarosław Wroński – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Członek Sądu - dr Kamila Szymańska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie
Członek Sądu - arch. Bartosz Adamczak – Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego I Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Członek Sądu - mgr Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie
Członek Sądu - r. pr. Ewa Panowicz – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Członek Sądu - Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Członek Sądu Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Członek Sądu - arch. Konrad Grabowiecki – Sędzia SARP Oddział Warszawski, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
Członek Sądu - arch. Piotr Grabowski – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Zastępca sędziego - arch. Piotr Kostka – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Zastępca sędziego - Zofia Kowalczys – Z-ca Dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Komunikacja w konkursie, w tym:

– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

– składanie Prac konkursowych w wersji cyfrowej,

– wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym/Organizatorem a Uczestnikami konkursu,

– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym/Organizatorem a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b. Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl oraz link do niej na Stronie internetowej konkursu.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursowej wynosi 100 MB

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Uczestnik konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy PZP. Informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: 1. w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen