Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029548
Tag der Veröffentlichung
31.07.2020
Aktualisiert am
10.12.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
18.08.2020
Preisgerichtssitzung
10.09.2020

Gewinner

MC2 architektura Macierj Myszkowski, Żyrardów
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C i D – etap II”.
31/07/2020 S147
Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2020/S 147-361796
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Dmowski
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Tel.: +48 226956685
Faks: +48 226956019
Adresy internetowe:
Główny adres: bip.mazowieckie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: bip.mazowieckie.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5 (wejście F od al. Solidarności 81, Punkt Obsługi Klienta)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie
Numer referencyjny: BOU-IV.272.35.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C i D – etap II”.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
1. funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych – 40 %;
2. zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego – 30 %;
3. realność i ekonomika proponowanych rozwiązań – 30 %.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przedmiotem negocjacji będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji wnętrz strefy wejściowej (wejścia „C” oraz wejścia „D”) do obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Zamawiający szacuje wartość nagrody na kwotę 1 278 000,00 PLN brutto.
Zamawiający przewiduje wypłatę nagrody pieniężnej w wysokości 1 500,00 PLN brutto dla uczestnika konkursu którego praca zajęła I miejsce w rankingu i nie zostanie z nim podpisana umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Katarzyna Kościesza
Anna Dmowska-Paczuska
Zuzanna Zacharewicz
Anna Pankowska-Gałaj
Magdalena Kubis
Joanna Mikulska
Sylwia Brzezińska
Grażyna Zajączkowska
Beata Koźliczak
Donata Kończyk
Katarzyna Jaworska
Sylwia Kośnik

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen