Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029274
Tag der Veröffentlichung
19.06.2020
Aktualisiert am
12.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.09.2020
Preisgerichtssitzung
13.10.2020

1. Preis

PLURAL s.r.o., Bratislava
Martin Jančok · Michal Janák · Maroš Kostelanský
Zuzana Kovaľová · Ján Augustín

3. Preis

Kuklica Smerek architekti, s.r.o., Bratislava
Juraj Hubinský · Peter Kuklica
Katarína Siváková · Martin Smerek

3. Preis

Atelier Duma - Living Gardens s.r.o., Trnava
Magdalena Horňáková · Juraj Horňák · Lenka Ficeková
Ivana Šebeňová
Mitarbeit: Oliver Hacaj · Gabriela Lapšanská
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Entwurfwettbewerbs ist die landschaftsarchitektonische Lösung des öffentlichen Raums des Wohnkomplexes General Golian in Trnava. Die geschätzten Investitionskosten für die Durchführung von Bauarbeiten betragen 5,912 Mio. EUR. EUR ohne Mehrwertsteuer.

Súťažná úloha
Predmetom súťaže návrhov je krajinársko-architektonické riešenie verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana v Trnave. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú 5,912 mil. EUR bez DPH.
19/06/2020    S118    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Trnava: Návrhárske a architektonické služby
2020/S 118-287313
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00313114
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PS?: 917 71
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Šarmír
E-mail: info@obstarame.sk
Telefón: +421 903299288
Fax: +421 00000000Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.trnava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava
Referen?né ?íslo: OB20TTA034
II.1.2) Hlavný kód CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže návrhov je krajinársko-architektonické riešenie verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana v Trnave. Predpokladané investi?né náklady na realizáciu stavebných prác sú 5,912 mil. EUR bez DPH.
Cie?om sú?aže návrhov je nájs? najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru generála Goliana v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta.
Od návrhov sa o?akáva také riešenie úprav verejných priestranstiev, aby každý z dvorov obytného súboru poskytoval prostredie, v ktorom bude možné vykonáva? vo?no?asové aktivity pre všetky generácie a umož?oval tak vznik miestnych spolo?enstiev. Okrem dvorov medzi bytovými domami bude v návrhu riešené aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s ob?ianskou vybavenos?ou.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Autorizovaný architekt (pod?a § 4 Zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka, ?alej len Zákona 138/1992) alebo autorizovaný krajinný architekt pod?a §4a Zákona 138/1992 alebo inžinier pod?a § 5, ods (1), písm. a) Zákona 138/1992.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kvalita architektonicko-krajinárskeho a urbanistického riešenia.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 24/09/2020
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. miesto: 9 000 EUR
2. miesto: 5 000 EUR
3. miesto: 3 000 EUR
Porota môže rozhodnú? aj o udelení odmien ú?astníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na ?alších miestach. Výšku odmien stanoví porota. Maximálna výška takto udelených odmien môže by? spolu najviac 3 000 EUR.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Neaplikuje sa
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Ivan Príkopský, autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovate?a predseda poroty
Ing. Ivana Pase?ná, autorizovaná krajinná architektka SKA, nezávislá od vyhlasovate?a
Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovate?a
Ing. arch. Ondrej Horváth, autorizovaný architekt SKA, závislý od vyhlasovate?a
Ing. Jarmila Garaiová, krajinná architektka, závislá od vyhlasovate?a
Ing. arch. Matúš Antolík, náhradník poroty, nezávislý od vyhlasovate?a
Ing. arch. Peter Purdeš, náhradník poroty, autorizovaný architekt SKA, závislý od vyhlasovate?a

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Vyhlasovate? bude v sú?aži návrhov postupova? v súlade s ust. § 20 ZVO a komunikácia bude prebieha? elektronicky, jedinou výnimkou je predloženie návrhov, kde bude vyhlasovate? postupova? a v súlade s ustanovením § 20 ods.7 písm. c) ZVO a návrhy ú?astníci predložia v listinnej podobe.
2. Komunikácia ú?astníka so sekretárom sú?aže a vyhlasovate?om bude prebieha? písomne elektronicky prostredníctvom systému Josephine na adrese josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary. Komunikácia v sú?aži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme Josephine a tiež identifikáciu a autentifikáciu ú?astníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii ú?astníka sú uvedené na adrese: files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf;
Odpove? na každú v?as doru?enú žiados? o vysvetlenie sú?ažných podmienok sa oznámi bezodkladne všetkým známym ú?astníkom, prostredníctvom systému Josephine na adrese josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary a na webovej stránke sú?aže návrhov 2021.sk/project/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-v-trnave. Predmetom komunikácie nesmú by? informácie, ktoré by narušili anonymitu ú?astníkov.
3. Sú?ažné podmienky vrátane ich príloh (sú?ažných pomôcok) je možné získa? v systéme Josephine na adrese josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary a na webovej stránke sú?aže návrhov 2021.sk/project/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-v-trnave. Vyhlasovate? poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k sú?ažným podmienkam, vrátane všetkých príloh, ktoré sú tvorené aj sú?ažnými pomôckami.
4. Predpokladaná hodnota zákazky ur?ená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 172 158,72 EUR bez DPH. Ú?astník bude ma? preplatené aj náklady na prieskumy a to: geodetické zameranie vrátane overenia inžinierskych sietí 4 000,- EUR bez DPH, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum 3 500,- EUR bez DPH, dendrologický prieskum 7 500,- EUR bez DPH.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

18/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen