Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033708
Tag der Veröffentlichung
04.03.2022
Aktualisiert am
15.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
16.05.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
22.08.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

madebygro s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Revitalisierung des Platzes der Republik in Petržalka.
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke.
04/03/2022    S45

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2022/S 045-117243

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481

Poštová adresa: Primaciálne námestie 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

E-mail: marian.szakall@bratislava.sk

Telefón: +421 259356520

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940

Poštová adresa: Primaciálne nám. 1

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

E-mail: marian.szakall@bratislava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.mib.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437343
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18150/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke

Referenčné číslo: MAGS OVO 47830/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Architekt podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/05/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Jitka Trevisan
Pavol Paňák
Jiří Weinzettl
Anton Reitzner
Štefan Hasička
Štefan Lančarič, náhradník
Ján Urban, náhradník

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová. Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a účastníkmi podrobnejšie dopracované. Vzhľadom na prednastavený formulár nebolo možné uviesť predpokladanú lehotu na predkladanie návrhov v druhom kole. Všetky predpokladané lehoty týkajúce sa súťaže návrhov sú uvedené v súťažných podmienkach.

2. Súťažné podmienky možno nájsť na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18150/summary.

3. Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame

rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

5. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako víťazný.

6. Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov je 646 000 eur bez DPH. Predpokladaná hodnota pozostáva z a) hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu 46 000 eur bez DPH a predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb zadávanej v zmysle § 81 písm. h) ZVO: 600 000 € bez DPH,

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen