Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizácia Lesoparku Kalvária , Bardejove/ Portugal

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034021
Tag der Veröffentlichung
27.04.2022
Aktualisiert am
21.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen etc.
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.07.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
22.08.2022

Gewinner

2M atelier architektúry , s. r. o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung einer städtebaulichen, architektonischen und landschaftsplanerischen Lösung für die Revitalisierung des Waldparks Kalvária in Bardejov im festgelegten Gebiet und den angrenzenden Bereichen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, eine optimale städtebauliche, landschaftliche und architektonische Lösung vorzuschlagen. Der Waldpark wird als Ruhe- und Erholungszone dienen, wobei der Erinnerungscharakter des Ortes erhalten bleibt.

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Revitalizácie Lesoparku Kalvária v Bardejove na vymedzenom území a priľahlých priestoroch.

Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanisticko-krajinno-architektonické riešenie. Lesopark bude slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna so zachovaním pietneho charakteru miesta.
27/04/2022    S82

Slovensko-Bardejov: Návrhárske a architektonické služby

2022/S 082-222007

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Bardejov

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00321842

Poštová adresa: Radničné námestie 16

Mesto/obec: Bardejov

Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj

PSČ: 08501

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta

E-mail: glittaladislav@gmail.com

Telefón: +421 905786264

Fax: +421 544722476

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.bardejov.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439352
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439352
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Revitalizácia lesoparku Kalvária v Bardejove

Referenčné číslo: 22042022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000 Inžinierske projektovanie
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Revitalizácie Lesoparku Kalvária v Bardejove na vymedzenom území a priľahlých priestoroch.

Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanisticko-krajinno-architektonické riešenie. Lesopark bude slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna so zachovaním pietneho charakteru miesta.

Podrobné vymedzenie a informácie sú uvedené s Súťažných podmienkach.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a ZAA, alebo je architektom alebo krajinným architektom právne usadeným v inom členskom štáte EÚ alebo EHS . Podrobné vymedzenie je uvedené v Súťažných podmienkach.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

1.Kvalita navrhnutého funkčného využitia a priestorového usporiadania vo väzbe na okolité územie a širšie vzťahy.

2.Kvalita komplexného priestorovo-prevádzkového riešenia, zosúladenie funkcií a nekonfliktnosť rôznorodých aktivít v riešenom území.

3.Kvalita riešenia z pohľadu environmentálnych a ekologických aspektov, riešenie navrhovanej výsadby a kvalita riešení manažmentu zrážkových vôd. Kompozícia krajinárskeho riešenia v urbanistickom kontexte mesta.

4.Reálnosť, realizovateľnosť, hospodárnosť navrhovaného riešenia.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/07/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

1. cena sa stanovuje vo výške 3 750,- €

2. cena sa stanovuje vo výške 2 500,- €

3. cena sa stanovuje vo výške 1 250,- €

Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu; celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 1 000,- €.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

Sú uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. Vladimír Dušenka , Ing. arch. Viliam Holeva , Dr. Ing. arch Ján Krcho , PhD. , Ing. arch. Pavol Šilla , Ing. Rastislav Mochnacký , Ing. Adriana Pavlíková , Ing. arch. Viktor Guth .

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen