Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície , Bratislava-Dúbravka/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026662
Tag der Veröffentlichung
28.05.2019
Aktualisiert am
02.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
16 Arbeiten
Auslober
Koordination
E&L Consulting, Bratislava
Abgabetermin
30.08.2019
Preisgerichtssitzung
18.09.2019

1. Preis / Gewinner

štúdio MUUR s.r.o., Bratislava

2. Preis

Peter Stec Studio, Bratislava

3. Preis

Čechvala Architects, Bratislava

4. Preis

Grido architekti, Bratislava

5. Preis

MAPA architekti s.r.o., Bratislava

6. Preis

Plural, Bratislava

6. Preis

Office 110 architekti, Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbwerbsaufgabe
Revitalisierung und Erweiterung des Polizeisportzentrums in Bratislava-Dúbravka.

Konkurenčné úloha
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
28/05/2019    S102    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2019/S 102-248145
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Športové centrum polície
00735353
Romanova 37
Bratislava-mestská ?as? Petržalka
851 02
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Telefón: +421 903400529
E-mail: gajdosova@elconsulting.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.scpolicie.sk//
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1918
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Organizácia riadená verejným právom
I.5) Hlavná ?innos?
Iná ?innos?: šport
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej ?asti Bratislava - Dúbravka
Referen?né ?íslo: 2019/03/ŠKP
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Ozna?enie druhu sú?aže: architektonicko -urbanistická sú?až
Ozna?enie ú?elu sú?aže: kombinácia ideovej a projektovej sú?aže
Verejná anonymná sú?až návrhov - realizovaná postupom pod?a § 119 až 125 zák. ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okruh ú?astníkov: neobmedzený po?et
Po?et kôl sú?aže: jednokolová
Predmetom sú?aže návrhov je spracovanie architektonického návrhu/štúdie za ú?elom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície v mestskej ?asti Bratislava Dúbravka pod?a požiadaviek vyhlasovate?a, ktoré sú uvedené v SCP - 01 - Zadanie. ?alšie informácie sú uvedené v sú?ažných podmienkach.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Ú?astník - každý kto má záujem zú?astni? sa SN, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedz.po?et ú?astníkov. Aplikuje sa §120 ods.1 písm.a) ZVO a §81 písm.h) ZVO -PRK na sprac.architek.štúdie a 3Dmodelu. V PRK ví?azný ú?astník preukazuje osob.postavenie (§ 32 ZVO). Vzh?adom na zák.oprávnenie realizácie príprav.predprojekt.?innosti, predpokladá sa odbor.spôsobilos? (§ 4 a § 5 ods.1 písm. a) z.?. 138/1992 Zb).

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kritérium na hodnotenie sú?ažných návrhov: Kvalita architektonicko-urbanistického riešenia, zah??a v sebe aj funk?no-prevádzkové riešenie, technickú a ekonomickú realizovate?nos? zadania.
Pravidlá uplatnenia kritéria pri hodnotení sú?ažných návrhov: Porota vä?šinovým viackolovým hlasovaním pridelí každému sú?ažnému návrhu poradie pod?a hodnotenia návrhu vo vz?ahu ku kritériu uvedenému v bode 26.1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo vä?šej miere sp??a požiadavky definovaného kritéria na hodnotenie návrhov. Ví?azným návrhom sú?aže návrhov sa stane návrh, ktorý sa umiestni na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov. Ví?aznými návrhmi sú?aže návrhov sa rozumejú návrhy, ktoré skon?ia spolo?ne na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 30/08/2019
Miestny ?as: 12:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Ceny:
1. cena: 21 000,00 EUR
2. cena: 12 600,00 EUR
3. cena: 8 400,00 EUR
Odmeny:
Suma vyhradená na odmeny: 8 000,00 EUR sa rozdelí ?alším 3 ú?astníkom v poradí, ktoré zostavila porota.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Porota si vyhradzuje právo rozhodnú? o prípadnom neudelení niektorej z cien alebo odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí porota písomne odôvodni?. Dôvod pre neudelenie ceny môže nasta? v prípade, ak bude ví?azný ú?astník vylú?ený alebo v prípade ak ví?azný ú?astník odmietne ú?as? v následnom priamom rokovacom konaní pod?a § 81 písm. h) ZVO alebo bude postupova? v rozpore s týmito sú?ažnými podmienkami alebo bude priame rokovacie konanie pod?a § 81 písm. h) ZVO neúspešné.
Predmet sú?aže návrhov bude financovaný z rozpo?tových zdrojov vyhlasovate?a. Platba cien a odmien sa bude realizova? bezhotovostným platobným stykom po ukon?ení sú?aže návrhov a následného priameho rokovacieho konania pod?a § 81 písm. h) ZVO.
V následnom priamom rokovacom konaní sa vyžaduje od úspešného ú?astníka výhradná licencia pod?a § 70 ods. 2 Autorského zákona. Cena licencie nebude vyplatená v prípade, ak sa ví?azný ú?astník zú?astní verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu a bude úspešným uchádza?om, ktorému bude zadaná zákazka.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing.arch. Akad.arch. Vladimír Bahna, PhD. - autor projektu sú?asnej stavby
Ing.arch. Matej Grebert - predseda poroty
Ing.arch. Andrej Alexy
Ing.arch. Roman Žit?anský
Ing.arch. Ji?í Opo?enský
Ing. Martin Fleischer
Mjr. Mgr. Juraj Min?ík
Ing.arch.Branislav Sepši - náhradník
Ing.arch. Peter Lényi - náhradník
Mgr. Jaroslav Taldík - náhradník

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
Sú?až návrhov bude realizovaná v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie, predkladania sú?ažných návrhov. Ú?astník postupuje pod?a pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll. Prístup k zákazke v systéme EVO získa ú?astník registráciou do IS EVO ak tak už neurobil skôr. Priamy a neobmedzený prístup k SP získa ú?astník na profile vyhlasovate?a. Vysvet?ovanie SP sa bude realizova? prostredníctvom funkcionality IS EVO. Pre ú?ely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doru?enia dôležitých písomností medzi vyhlasovate?om a ú?astníkom, najmä písomností, s doru?ením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje de? odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. Vyhlasovate? vyžaduje predloženie ur?ených dokladov ponuky so zaru?enou konverziou alebo so ZEP/KEP - podrobnosti sú v SP.
Elektronický sú?ažný návrh musí by? spracovaný vo formáte, ktorý zabezpe?í trvalé zachytenie jeho obsahu. Sú?asti sú?ažného návrhu panely, predkladá ú?astník ako sú?as? svojho sú?ažného návrhu elektronicky a aj v listinnej podobe na adresu kontaktného miesta vyhlasovate?a.
Od ví?azného ú?astníka sa v následnom PRK pod?a § 81 písm. h) ZVO v zmluve bude vyžadova? výhradná licencia (§ 70 ods. 2 Autorský zákon) na akýko?vek spôsob použitia diela a bez akéhoko?vek územného, ?asového alebo vecného obmedzenia.Pre vyhlasovate?a je z h?adiska ekonomického a hospodárskeho významu dôležité dodanie diela s riadne udelenou licenciou, a riadne vysporiadanie patentových práv,autorských práv a/alebo iných práv k dielu vrátane materiálov, prác, dokumentácií a komponentov použitých pri zhotovení diela.
Predpokladaná hodnota pri sú?aži návrhov: 113 597,00 bez DPH.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

23/05/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen