Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizaci autobusového nádraží , Dvůr Králové nad Labem/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033695
Tag der Veröffentlichung
02.03.2022
Aktualisiert am
22.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
25.04.2022
Preisgerichtssitzung
09.06.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

M2AU
VECTURA Pardubice

2. Preis

mackovič architecture

3. Preis

Ateliér DPK
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines architektonisch-städtebaulich-verkehrstechnischen Entwurfs für die Revitalisierung des Busbahnhofs in Dvůr Králové nad Labem. Der bestehende Busbahnhof in dem genannten Gebiet befindet sich in einem völlig unzureichenden Zustand und ist an der Grenze seiner Lebensdauer angelangt. Die Hauptaufgabe besteht darin, einen neuen, angemessenen Busbahnhof zu entwerfen. Das sekundäre Ziel besteht darin, ein umfassenderes Stadt- und Verkehrskonzept für das Gebiet zu erstellen.

Der Entwurf sollte die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Auftraggebers berücksichtigen. Gemäß den Bestimmungen von § 144 Absatz 3 Buchstabe e) des Gesetzes gibt der Auftraggeber an, dass sich die Investitionskosten für den Bau (Busbahnhof + andere für den Betrieb erforderliche Investitionen, einschließlich Verkehrsanbindung, normgerechte Parkplätze und Fahrradabstellplätze) auf 70 Mio. EUR belaufen. 70 Mio. CZK ohne MwSt. in Preisen gemäß dem standardisierten Preissystem ab Dezember 2020.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanisticko-dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Stávající autobusové nádraží umístěné na zadaném území je ve zcela nevyhovujícím stavu, na hranici životnosti. Primárním zadáním je návrh nového důstojného autobusového nádraží. Sekundárním je nastolení širší urbanistické a dopravní koncepce území.

Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 144 odst. 3 písm. e) Zákona uvádí, že výše investičních nákladů stavby (autobusové nádraží + další nutné investice pro jeho fungování včetně dopravního napojení, parkování dle normových požadavků a parkování pro kola) činí 70 mil. Kč bez DPH v cenách dle standardizované cenové soustavy k prosinci roku 2020.
02/03/2022    S43

Česko-Dvůr Králové nad Labem: Architektonická řešení

2022/S 043-112336

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem

Národní identifikační číslo: 00277819

Poštovní adresa: náměstí T. G. Masaryka 38

Obec: Dvůr Králové nad Labem

Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj

PSČ: 54401

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Jana Dvořáková

E-mail: jana.dvorakova@cmud.cz

Tel.: +420 602649174

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mudk.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000 Architektonická řešení
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanisticko-dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Stávající autobusové nádraží umístěné na zadaném území je ve zcela nevyhovujícím stavu, na hranici životnosti. Primárním zadáním je návrh nového důstojného autobusového nádraží. Sekundárním je nastolení širší urbanistické a dopravní koncepce území.

Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 144 odst. 3 písm. e) Zákona uvádí, že výše investičních nákladů stavby (autobusové nádraží + další nutné investice pro jeho fungování včetně dopravního napojení, parkování dle normových požadavků a parkování pro kola) činí 70 mil. Kč bez DPH v cenách dle standardizované cenové soustavy k prosinci roku 2020.

Podrobná specifikace zadání je obsahem dokumentu “Zadání soutěže”, který je součástí podkladů poskytovaných soutěžícím jako podklad P01 Soutěžní zadání - stavební program.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

autorizované osoby podle Zákona o výkonu povolání případně autorizovaní architekti podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

9.1.1 Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) Celková kvalita urbanistického, architektonického, dopravního a krajinářského řešení soutěžního návrhu;

b) Ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;

c) Naplnění požadavků na kapacity;

d) Reálnost návrhu terminálu vůči majetkoprávním vztahům a platné územně plánovací dokumentaci.

e) Možnost budoucího rozvoje řešeného a zájmového území.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 25/04/2022
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 350.000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých korun českých).

Zadavatel vyplatí všem neoceněným účastníkům 2. fáze soutěže, kteří podali do této fáze soutěže soutěžní návrh a jejichž návrh byl následně porotou hodnocen, odměnu ve výši 50.000 Kč, tj. v případě účasti 6 účastníků ve druhé fázi soutěže zadavatel celkově vyplatí odměny v maximální souhrnné částce 150.000 Kč.

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota, ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

10.6.2 Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným účastníkem uzavřena smlouva na provedení následné zakázky za honorář obvyklý.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. Martin Frei, architekt
MgA. Jakub Chuchlík, architekt
Ing. arch. Ivan Lejčar, architekt
Ing. Jan Helbich, místostarosta
Ing. arch. Ota Černý, radní města
Ing. arch. Tomáš Cach, architekt
Ing. Jan Jarolím, starosta města

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen