Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace parku U hradeb podél ulice Horská , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030565
Tag der Veröffentlichung
25.12.2020
Aktualisiert am
27.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
22.02.2021
Preisgerichtssitzung
08.04.2021

1. Preis

MCA atelier s.r.o.

2. Preis

ROHÁČ STRATIL s.r.o

3. Preis

Terragram

Anerkennung

Studio MA

Anerkennung

di5 architekti a inženýři s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs war die Ausarbeitung eines landschaftlich-architektonisch-urbanen Entwurfs für die Revitalisierung des Parks U hradeb, der sich im Stadtteil Prag 2 entlang der Horská-Straße in unmittelbarer Nähe des Gartens Ztracenka, der Bastion XXXI und des Parks Folimanka befindet, mit der Absicht, einen Raum für Freizeitaktivitäten für alle Altersgruppen (einschließlich einer Ruhezone und einer Zone für Kinder) mit einer kleinen Erfrischungseinrichtung für bis zu 30 Sitzplätze und einer Außenterrasse zu schaffen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst a venkovní terasou.
24/12/2020 S251
Česko-Praha: Architektonické a související služby
2020/S 251-632681
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 2
Národní identifikační číslo: 00063461
Poštovní adresa: náměstí Míru 20/600
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 120 39
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková
E-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000946
Fax: +420 255000110
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha2.cz/
Adresa profilu zadavatele: sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Revitalizace parku U hradeb podél ulice Horská
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže o návrh je zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst a venkovní terasou
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita krajinářsko-urbanisticko-architektonického řešení soutěžního návrhu;
b) kvalita funkčně provozního řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 22/02/2021
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny v Soutěži se stanovuje ve výši 600 000 CZK (slovy: šest set tisíc korun českých). První cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč. Druhá cena se stanovuje ve výši 160 000CZK. Třetí cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK. Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení se stanovuje částka na odměny ve výši celkově 120 000 CZK a předpokládá se její rozdělení mezi dva takové neoceněné návrhy v částce 60 000 CZK na každý návrh. Konečné rozhodnutí o vyplacení odměn a jejím případném rozdělení je na rozhodnutí poroty.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v Soutěži.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Bc. Jan Kolář, MČP2, místostarosta pro oblast informatiky, smart cities a volnočasových aktivit (řádný člen, závislá část poroty, místopředseda poroty)
Ing. arch. Václav Vondrášek, MČP2, místostarosta pro oblast životního prostředí, oblast výstavby a územního rozvoje a památkové péče (řádný člen, závislá část poroty)
Ing. Petr Grametbauer, MČP2, vedoucí odboru majetku a investic (řádný člen, závislá část poroty)
Bc. Renáta Kašická, MČP2, členka rady uvolněná pro oblast bytové politiky (náhradník, závislá část poroty)
Ing. Michael Grundler, MČP2, místostarosta pro oblast správy majetku (náhradník, závislá část poroty)
Michal Pokorný, MČP2, pověřen vedením oddělení investic (náhradník, závislá část poroty)
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, architekt, č. autorizace ČKA 00517 (řádný člen, nezávislá část poroty, předseda poroty)
Ing. arch. David Hlouch, architekt, č. autorizace ČKA 04117 (řádný člen, nezávislá část poroty)
Ing. arch. Jakub Straka, architekt, č. autorizace ČKA 04759 (řádný člen, nezávislá část poroty)
Ing. Markéta Veličková, architekt, č. autorizace ČKA 03491 (řádný člen, nezávislá část poroty)
Ing. arch. Daniel Pexa, architekt, č. autorizace ČKA 04474 (náhradník, nezávislá část poroty)
Ing. Kristýna Cmíralová (Střítecká), krajinný inženýr (náhradník, nezávislá část poroty)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Soutěž o návrh se vyhlašuje jako krajinářsko-urbanisticko-architektonická, otevřená, jednofázová, anonymní a projektová. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 56 milionů CZK bez DPH. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 6 500 000 CZK bez DPH. Zadavatel má v úmyslu na základě výsledku Soutěže zadat v JŘBU Následnou zakázku, jejímž předmětem bude zpracování následujících fází služeb (FS) při vypracování projektové dokumentace v souladu se standardy služeb architekta: FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7 a inženýring. Bližší vymezení předmětu Následné zakázky vyplývá z návrhu Smlouvy na plnění Následné zakázky, která jako nezávazný vzor pro účely Zadávacího řízení tvoří přílohu P08 soutěžních podmínek.
Podmínkou účasti v soutěži o návrh je splnění podmínek účasti (viz odst. 4.1.1 soutěžních podmínek). Jednou z podmínek účasti je, že účastník předloží seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na zpracování soutěžního návrhu předloženého účastníkem v rámci Soutěže a dále na plnění předmětu Následné zakázky, přičemž členem tohoto realizačního týmu musí být následující osoba: Architekt (autorizovaná osoba ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) a c) Zákona o výkonu povolání, příp. autorizovaná osoba ve smyslu § 4 odst. 3 Zákona o výkonu povolání, příp. autorizovaný architekt podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, tj. je požadována autorizace ČKA se všeobecnou působností (číselné označení A.0) nebo autorizace pro obor architektura (číselné označení A.1) nebo autorizace pro obor krajinářská architektura (číselné označení A.3) nebo zahraniční ekvivalent (s výjimkou případů, kdy podle právního řádu země, v němž má architekt své sídlo, se takový doklad nevydává).
Zadavatel upozorňuje, že grafická část soutěžního návrhu musí být povinně odevzdána jak elektronicky, tak listině. Blíže viz odst. 7 soutěžních podmínek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen