Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalisierung von Náměstí Míru / Revitalizace náměstí Míru , Zlín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024364
Tag der Veröffentlichung
03.07.2018
Aktualisiert am
18.02.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Stadtplaner und Landschaftsarchitekten
Beteiligung
23 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
27.09.2018
Preisgerichtssitzung
24.01.2019

1. Preis / Gewinner

P. P. Architects, s.r.o., Brno

2. Preis

Účastník Atelier 111 architekti, s.r.o., Praha
Bc. Barbora Ditzová, Český Brod
Ing. arch. Veronika Indrová, Nový Malín
Ing. arch. Jiří Weinzettl, Trhové Sviny

3. Preis

Účastník Transparent studio, s.r.o., Praha
Ing. arch. Jindřich Nový, Zlín
Ing. Tomáš Jeníček, Černošice
Ing. et Ing. arch. Markéta Strnková, Zlín
Ing. arch. Eva Limanová, Zlín
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung einer architektonischen und urbanen Lösung für das Zentrum Zlín-Namesti Miru und seine Umgebung, wobei der Schwerpunkt auf der Struktur der öffentlichen Räume liegt. Teil der Lösung ist es, ausreichend Parkplätze für die Bedürfnisse der Innenstadt zu schaffen.

---

Předmětem soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešení centra Zlína - Náměstí Míru a jeho okolí s důrazem na strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení je umístění dostatečného množství odstavných parkovacích stání pro potřeby centra města.
03/07/2018 S125 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Zlín: Územní plánování a architektura krajiny
2018/S 125-286152
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Statutární město Zlín
00283924
náměstí Míru 12
Zlín
760 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Romana Červíková
Tel.: +420 577630256
E-mail: romanacervikova@zlin.eu
Kód NUTS: CZ072

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.zlin.eu

Adresa profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/Zlin
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.tenderarena.cz/profily/Zlin
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně

II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Jedná se o dvoufázovou projektovou soutěž, přičemž první fáze soutěže bude ideová se zaměřením na urbanismus, fungování veřejných prostranství, provoz a řešení dopravy v klidu. V druhé fázi budou vybrané návrhy dopracovány do větší podrobnosti. Do druhé fáze soutěže zadavatel předpokládá vyzvat 6 účastníků.

Návrh bude v první fázi soutěže obsahovat urbanistické a funkční pojednání celého řešeného území s důrazem na definování podoby náměstí Míru, jeho vztahu k okolním veřejným prostranstvím a jeho zasazení do okolní zástavby. Zásadním parametrem bude vyřešení dopravy, včetně dopravy v klidu ve formě podzemního parkování. Součástí první fáze soutěže budou tedy obě základní etapy výstavby, návrh však popíše detailnější etapizaci výstavby jak v rámci první etapy, tak převážně v rámci druhé etapy.

V druhé fázi soutěže se účastníci zaměří na výše popsanou první základní etapu výstavby, tedy jednak na podrobnější rozpracování samotných veřejných prostranství a dále na objekt podzemních garáží. Návrh bude obsahovat detailní řešení ploch včetně materiálového řešení, využití městského mobiliáře, osvětlení, zeleně a návrh souvisejících prvků (např. pódium). Detailněji bude rozpracován navržený objekt podzemního parkoviště a jeho začlenění do okolní struktury.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Autorizované osoby podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

— Urbanistické řešení,

— Sociální a kulturní hodnota řešení,

— Architektonické řešení,

— Výše stavebně-investičních nákladů a provozní náklady,

— Dopravně-technické řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 27/09/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

1. cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK

(slovy: čtyři sta tisíc korun českých),

2. cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK

(slovy: dvě stě tisíc korun českých),

3. cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK

(slovy: sto dvacet tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Mezi ostatní účastníky druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 180 000 CZK, (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých), maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána částka 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc korun českých).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: - MUDr. Miroslav Adámek - Ing. et. Ing. Jiří Korec - Ing. arch. Ivo Tuček
Řádní členové nezávislí - Ing. arch. Adam Gebrian - Ing. Vladimír Sitta - M. A. Svatopluk Sládeček
Náhradníci závislí - Ing. arch. Aleš Ambros - Josef Novák - Mgr. Patrik Kamas
Náhradníci nezávislí - Ing. arch. Petr Brůna - MgA. Marcela Steinbachová, PhD.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:

Zadavatel má v úmyslu zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 65 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen