Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030313
Tag der Veröffentlichung
25.11.2020
Aktualisiert am
19.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
15.01.2021
Preisgerichtssitzung
15.03.2021

1. Preis

M2AU

2. Preis

BY architects

3. Preis

gogolák + grasse
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist es, die beste Lösung für die Revitalisierung des Platzes Bratří Jandusů zu finden.
Ziel des Wettbewerbs ist es, die beste Lösung für das Erscheinungsbild des Bratří Jandusů Platzes im Prager Stadtteil Uhříněves 22 zu finden. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen Partner für die Schaffung eines hochwertigen und funktionalen öffentlichen Raums zu finden.
Die geschätzten Baukosten, ohne Netzverlegungen, belaufen sich auf 60 Millionen CZK. Der Wettbewerb dient der Überprüfung dieser geschätzten Kosten und ist ein Indikator für ihre mögliche Aktualisierung.

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů.
Cílem soutěže je najít nejkvalitnější řešení pro podobu náměstí Bratří Jandusů v městské části Praha 22, v Uhříněvsi. Cílem soutěž je najít partnera pro vytvoření kvalitního a funkčního veřejného prostranství.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 60 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
25/11/2020 S230
Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2020/S 230-567744
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 22
Národní identifikační číslo: 00240915
Poštovní adresa: Nové náměstí 1250
Obec: Praha 114
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 104 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Miroslav Šašek
E-mail: miroslav.sasek@praha22.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha22.cz/
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00031173

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00031173
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00031173

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů.
Cílem soutěže je najít nejkvalitnější řešení pro podobu náměstí Bratří Jandusů v městské části Praha 22, v Uhříněvsi. Cílem soutěž je najít partnera pro vytvoření kvalitního a funkčního veřejného prostranství.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 60 milionů CZK bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
Požadavky na řešení předmětu soutěže jsou definovány přílohou P.01 Zadání a stanovují se jako doporučené. Řešení aspektů předmětu soutěže neuvedených v příloze P.01 je ponecháno na invenci účastníků. Požadavky jsou stanoveny jako optimální a nejsou neměnné.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) Architektonicko krajinářská kvalita;
b) Funkčně provozní řešení;
c) Stavebně technologické řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.
Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/01/2021
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 800 000 CZK,
První cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK,
Druhá cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK,
Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000CZK.
Celková částka na odměny (skicovné) pro neoceněné návrhy je stanovena na 300 000 CZK. Porota rozhodne o jejím rozdělení a udělení na svém hodnotícím zasedání. Odměny jsou stanovené na jednoho účastníka maximálně ve výši 60 000 CZK a budou udělené účastníkům, kteří podají návrh, splní soutěžní podmínky, ale neobdrží žádnou z cen.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Viz předchozí odstavec.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Vojtěch Zelenka, starosta
Jiří Hejda, architekt MČ Praha 22
Petr Burian, architekt, DAM architekti, dam.cz
Ondřej Beneš, architekt, Atelier Beneš, ondrejbenes.blogspot.com
Štěpánka Šmídová, krajinářská architektka, Šmídová Landscape Architects, smidova-la.cz
Ivo Krátký, radní MČ Praha 22 - náhardní člen poroty zavislý
David Neuhäusl, architekt, Neuhäusl Hunal, neuhauslhunal.cz - náhradní člen poroty nezávislý

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/11/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen