Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace náměstí Almy Rosé v Jihlavě , Jihlava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033112
Tag der Veröffentlichung
13.12.2021
Aktualisiert am
07.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.03.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
05.04.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Anna Laubová

Gewinner

Ing. arch. Robert Sedlák
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Lösung der Revitalisierung des Teils der Žižkova-Straße des zukünftigen Alma-Rose-Platzes (vor dem Arbeiterhaus) in Jihlava im Rahmen des entworfenen Gebiets und unter Berücksichtigung der in der Wettbewerbsspezifikation (Anlage P1) angegebenen Grenzen und Empfehlungen. Ziel des Wettbewerbs ist es, das geeignetste Konzept und den geeignetsten Ausdruck des öffentlichen Raums für die erneuerte Funktion des Platzes mit einem neu definierten Inhalt zu finden. Der Platz sollte auch einen repräsentativen Vordergrund für das Arbeiterhaus bilden, um eine natürliche Ausweitung der Kultur in den öffentlichen Raum zu ermöglichen.

Předmětem soutěže je řešení revitalizace části ulice Žižkova budoucího náměstí Almy Rosé (před Dělnickým domem) v Jihlavě v rozsahu řešeného území a se zohledněním limitů a doporučení uvedených v Zadání soutěže (příloha P1). Cílem soutěže je nalezení nejvhodnější koncepce a výrazu veřejného prostoru pro obnovenou funkci náměstí s nově definovanou náplní. Náměstí by rovněž mělo být reprezentativním předpolím Dělnického domu umožňujícím přirozenou expanzi kultury do veřejného prostoru.
13/12/2021    S241

Česko-Jihlava: Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

2021/S 241-636136

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Jihlava

Národní identifikační číslo: 00286010

Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 97/1

Obec: Jihlava

Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina

PSČ: 586 01

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.Tomáš Rýc, Osigeno - VZD s.r.o.

E-mail: tomas.ryc@osigeno.cz

Tel.: +420 583550086

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://jihlava.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://jihlava.profilzadavatele-vz.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://jihlava.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000571
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://jihlava.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000571
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

"REVITALIZACE NÁMĚSTÍ ALMY ROSÉ V JIHLAVĚ."

Spisové číslo: 1275/21-RM
II.1.2)Hlavní kód CPV
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je řešení revitalizace části ulice Žižkova budoucího náměstí Almy Rosé (před Dělnickým domem) v Jihlavě v rozsahu řešeného území a se zohledněním limitů a doporučení uvedených v Zadání soutěže (příloha P1). Cílem soutěže je nalezení nejvhodnější koncepce a výrazu veřejného prostoru pro obnovenou funkci náměstí s nově definovanou náplní. Náměstí by rovněž mělo být reprezentativním předpolím Dělnického domu umožňujícím přirozenou expanzi kultury do veřejného prostoru.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Architekt

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

1.kvalita celkového architektonicko-krajinářského řešení

2.kvalita a realizovatelnost dopravního řešení s preferencí udržitelných a aktivních forem dopravy včetně obslužnosti městskou hromadnou dopravou, individuální automobilovou dopravou a dopravou v klidu

3.kvalita environmentálního řešení-koncepce zajištění příznivého mikroklima náměstí a základní koncepce nakládání s dešťovou vodou

4. obytná a uživatelská kvalita prostoru

5. ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 17/03/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč,

Druhá cena se stanovuje ve výši 200 000 Kč,

Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000 Kč,

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen