Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren , Prostějov/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035395
Tag der Veröffentlichung
20.12.2022
Aktualisiert am
25.04.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
14.03.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
23.03.2023

1. Preis

Ing. Romana Michálková, Prag
Mitarbeit: Adéla Chmelová · Eliška Olšanská · Olga Lebedeva

2. Preis

Atelier GAIA - krajinářská architektura s.r.o., Znojmo
Mitarbeit: Lucie Langová · Veronika Hladíková · Anna Petříková
Tereza Vařejová · Vilém Řiháček · Lubomír Písarčík

3. Preis

Ing. Tomáš Pilař, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Mitarbeit: Berenika Pilařová · Aneta Čermáková
Kateřina Behotová · Kristýna Tesková

Auszeichnung der Jury

MAAUS s.r.o., Brno
Mitarbeit: Eva Wagnerová · Miroslava Zdražilová
Karolína Wojtek · Jakub Czapek
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung einer städtebaulich-landschaftlichen Lösung für das Gelände der ehemaligen Reiterkaserne in Prostějov. Das Gebiet wird durch die Jezdecká-Straße, den Botanischen Garten Petr Albrecht, die bestehenden Wohngebäude und deren Gärten definiert. Die Gestaltung der öffentlichen Räume und ihre Anbindung an die bestehende und geplante städtebauliche Struktur des Stadtteils sind Teil der Lösung. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen Park oder parkähnliche Grünflächen zu schaffen, die vor allem den Bewohnern der umliegenden bestehenden und neu geplanten Häuser dienen sollen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je vypracování urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu Jezdeckých kasáren v Prostějově. Území je vymezeno ulicí Jezdecká, Botanickou zahradou Petra Albrechta, stávajícími bytovými domy a jejich zahradami. Součástí řešení bude návrh veřejných prostranství a jejich návazností na stávající a plánovanou urbanistickou strukturu městské části. Cílem soutěže je vytvoření parku nebo parkově upravených ploch, které budou sloužit zejména obyvatelům okolních stávajících i nově navržených domů.

Jury
Ing. arch. David Mikulášek
Ing. Štepánka Endrle
Petr Velička
Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora statutárního města Prostějova

Weitere Informationen zu dem Ergebnis finden Sie unter /
Další informace o výsledku naleznete na:

rozvijime.prostejov.eu/projekty/167-revitalizace-lokality-byvalych-jezdeckych-kasaren
20/12/2022    S245

Česko-Prostějov: Architektonické a související služby

2022/S 245-710054

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Prostějov

Národní identifikační číslo: 00288659

Poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14

Obec: Prostějov

Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj

PSČ: 79601

Země: Česko

Kontaktní osoba: RNDr.Bc.Roman Sedláček

E-mail: roman.sedlacek@prostejov.eu

Tel.: +420 582329755

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.prostejov.eu

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/prostejov
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/561231
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/561231
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

„Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově“

Spisové číslo: ODVZ 85/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je vypracování urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu Jezdeckých kasáren v Prostějově. Území je vymezeno ulicí Jezdecká, Botanickou zahradou Petra Albrechta, stávajícími bytovými domy a jejich zahradami. Součástí řešení bude návrh veřejných prostranství a jejich návazností na stávající a plánovanou urbanistickou strukturu městské části. Cílem soutěže je vytvoření parku nebo parkově upravených ploch, které budou sloužit zejména obyvatelům okolních stávajících i nově navržených domů.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria pro hodnocení návrhů se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) celková urbanisticko-krajinářská kvalita řešení;

b) naplnění požadavků zadavatele;

c) ekonomická přiměřenost řešení, realizovatelnost a udržitelnost.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 14/03/2023
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Tři ceny - 400 000 kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Mgr. František Jura primátor SMPv
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora statutárního města Prostějova
Ing. arch. David Mikulášek, architekt a urbanista
Ing. Štěpánka Endrle, krajinářská architektka
Petr Velička, architekt a krajinářský architekt

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen