Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech, nové centrum kultury , Rokycany/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030164
Tag der Veröffentlichung
30.10.2020
Aktualisiert am
17.05.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.03.2021
Preisgerichtssitzung
18.03.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Rusina Frei, s.r.o.

2. Preis

Tomáš Hanus

3. Preis

BY architects

Anerkennung

Refuel

Anerkennung

Michal Šiška
Adam Wlazel
Petr Štěpánek
Matěj Petránek

Anerkennung

Luděk Šimoník
Kryštof Foltýn
Martin Holý
Tomáš Babka
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Thema dieses Entwurfswettbewerbs ist die Ausarbeitung eines architektonischen und städtebaulichen Entwurfs für das Neue Kulturzentrum von Rokycany - Revitalisierung des ehemaligen Sokolovna-Areals in den Gebäuden Nr. Rokycany. Über die Aufnahme der bestehenden Gebäude, deren Änderung, Modernisierung, Umbau oder Abriss zu entscheiden. Teil der Lösung auf dem Grundstück Nr. st. 600 im Katasterbezirk von Rokykycany. Rokycany wird auch eine Lösung für den Standardbedarf an Parkplätzen sein, der durch die Bedürfnisse des Kulturzentrums verursacht wird, mit einer Mindestkapazität von 90 Parkplätzen, die auch als Kapazität des öffentlichen Parkplatzes für das Stadtzentrum dienen wird. Der daraus resultierende Entwurf bildet die Grundlage für die Erstellung der späteren Projektdokumentation.

Soutěžní úkol
Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na Nové centrum kultury města Rokycany – revitalizace areálu bývalé Sokolovny v budovách č.p. 208 na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany. Rozhodnout o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bude také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.
30/10/2020 S212
Česko-Rokycany: Architektonické a související služby
2020/S 212-519413
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Rokycany
Národní identifikační číslo: 00259047
Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 1, Střed
Obec: Rokycany
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 337 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Šímová
E-mail: gabriela.simova@rokycany.cz
Tel.: +420 605332459
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.rokycany.cz
Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00259047

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00259047
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00259047
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech, nové centrum kultury
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby

II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na Nové centrum kultury města Rokycany - revitalizace areálu bývalé Sokolovny v budovách č.p. 208 na p.č.st. 600 v k.ú. Rokycany. Rozhodnout o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bude také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v souladu s § 116 ZZVZ a to bez pořadí významnosti následovně:
a) komplexní architektonická, urbanistická a estetická kvalita navrženého řešení;
b) míra naplnění požadavků zadavatele;
c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost.
Míra naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů a přizvaných znalců a odborníků.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/03/2021
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 2 000 000 CZK bez DPH (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých).
První cena se stanovuje ve výši 800 000 CZK,
Druhá cena se stanovuje ve výši 600 000 CZK,
Třetí cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK.
Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny ve výši 200 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Zadavatel nebude poskytovat náhrady výloh účastníků soutěže.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Václav Kočí, Mgr. Jan Šašek, Ing. Tomáš Rada, Ing. arch. Radek Dragoun, Ing. arch. Tomáš Petrášek, Ing. arch. Barbora Kopečná, Ing. arch. Martina Buřičová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Komentovaná prohlídka kulturního domu proběhne 24. 11. 2020 v 10 hodin.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen