Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Renewal of Nyugati railway station and its surroundings , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032732
Tag der Veröffentlichung
21.10.2021
Aktualisiert am
15.04.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
01.12.2021 16:00
Abgabetermin Pläne
01.03.2022
Bekanntgabe
26.03.2022

1. Preis

Grimshaw (London)
Nautes Architects (Budapest)
Vogt Landschaftsarchitekten (Zürich)
WSP (Montreal)
Turner & Townsend (Leeds)

2. Preis

Albert Wimmer (Wien)
Yewo Landscapes (Wien)
Bollinger+Grohmann (Frankfurt am Main)
Axis (Wien)
Transsolar (Stuttgart)

2. Preis

Arep (Paris)
Építész Stúdió (Budapest)

3. Preis

Zaha Hadid Architects (London)
Finta Stúdió (Budapest)
Buro Happold (Berlin)
ABUD (Budapest)
Land (Mailand)

Ankauf

Kengo Kuma & Associates (Tokio)
M-Teampannon (Budapest)
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Bahnhof Budapest Nyugati ist eines der bedeutendsten Eisenbahndenkmäler Ungarns und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der das wertvollste Entwicklungsgebiet der Innenstadt von Budapest darstellt. Seine Planung ist daher eine komplexe Aufgabe, die einen ganzheitlichen Ansatz bei der Verwaltung der verkehrlichen und infrastrukturellen, städtebaulichen, architektonischen und landschaftsarchitektonischen Aspekte des Projekts erfordert.

Aufgabe des Bewerbers ist es, den neuen Tiefbahnhof und die darüber liegende oberirdische Bahnsteighalle einschließlich der Bahnsteige und der Überdachungen zu planen. Die monumentale Halle soll in einen begehbaren öffentlichen Raum umgewandelt werden, der zum Verweilen einlädt, und der Plan muss auch eine funktionale Zukunftsvision für die Nutzung seiner Nebenräume bieten. Eine besondere Herausforderung besteht darin, die architektonischen Werte des Gebäudes zu respektieren und die historischen und zeitgenössischen Strukturen zu koordinieren.

Alle notwendigen Funktionen für den Personenverkehr und den Eisenbahnbetrieb müssen im Kopfbahnhof untergebracht werden, ebenso wie alle Bereiche, die für geschäftliche Zwecke genutzt werden können - Handel, Dienstleistungen, Büros, Kultur usw.

Das mehrstöckige, komplexe Raumsystem des Bahnhofs Budapest Nyugati wird durch das Projekt weiter ausgebaut. Die attraktive und transparente Gestaltung der Fußgängerpassagen und Wartebereiche sowie der vertikalen Verkehrskerne ist ein Schlüsselelement des Wettbewerbs, verbunden mit den öffentlichen Räumen und Fußgängerunterführungen rund um den Gebäudekomplex. Die Humanisierung dieser Bereiche in Verbindung mit den Bedürfnissen der Gegenwart und der Zukunft ist ebenfalls Teil der Aufgabe. Ebenfalls Gegenstand des Wettbewerbs ist die Optimierung der Umsteigepunkte des öffentlichen Verkehrs, der Fahrrad- und Mikromobilität und der Straßenanbindung des Kopfbahnhofs, einschließlich der logistischen Anforderungen.

Die detaillierte Machbarkeitsstudie, die als Grundlage für den Wettbewerb erstellt wird, beinhaltet auch einen städtebaulichen Masterplan. Bei einer weiteren Betrachtung muss das Entwicklungskonzept der Brachflächen hinter dem Kopfbahnhof aufgewertet werden, insbesondere die linearen Grünflächen, die entlang der Bahntrasse entwickelt werden können, um die Interoperabilität des Stadtgefüges zu verbessern und das Immobilienentwicklungspotenzial des Gebietes freizusetzen.

Competition assignment
Budapest Nyugati railway station is one Hungary’s most significant railway monuments and business transport intersections, the most valuable development area of Budapest’s inner city. Its planning is therefore a complex task, requiring a holistic approach in managing the transport and infrastructural, urban development, architectural and landscape architectural aspects of the project.

The task of the applicant is to design the new deep level station and the surface platform hall above it, including the platforms and the canopies. The monumental hall is to be converted into a traversable public space, inviting people to spend some time there, and the plan must also provide a functional future vision for the use of its auxiliary spaces. Fully respecting the building’s architectural values, coordinating the historical and contemporary structures presents a particular challenge.

All necessary passenger traffic and railway operational functions must be located in the terminus along with all the areas that may be used for of business purposes – commercial, service, office, cultural, etc.

The multi-storey, complex system of the spaces of the Budapest Nyugati railway station will be further expanded as a result of the project. The attractive and transparent design of the pedestrian passage and waiting spaces and vertical transport cores is a key element of the competition, associated with the public spaces and pedestrian underpasses around the building complex. The humanisation of these areas coupled with the needs of the present and the future is also part of the task. Similarly, the subject of the competition is the optimisation of the public transport transfer points, the bicycle and micro mobility and road accessibility of the terminus, including the logistical requirements.

The detailed feasibility study, prepared as a basis of the competition, also includes an urban development master plan. By further consideration, the development concept of the brown field areas behind the terminus must be enhanced, particularly the linear green surfaces that can be developed along the railway track to improve the interoperability of the urban fabric and to liberate the property development potential of the area.
06/12/2021    S236

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 236-622582

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 203-531205)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: AK22545

Postai cím: Horvát utca 14-26.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin

E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu

Telefon: +36 17990140

Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Nyugati pu. és környékének megújítása tervpályázat

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Beszerzés megnevezése: A Nyugati pályaudvar és környékének megújítására vonatkozó meghívásos építészeti tervpályázat

Ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.

A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/12/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 203-531205

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: VI.3
A következő helyett:

 

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.10) rovatból:

Ha a pályázat benyújtásának az időpontjában a tervező rendelkezik az érvényes hivatalos tervezői jogosultsággal, az alk. igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dok-ot. Ha nem rendelkezik e jogosultsággal, köteles a végzettséget igazoló dokumentumot és olyan szakmai önéletrajzot csatolni, amelyek igazolják, hogy rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az alk. igazolása keretében bemutatott szakember a Pályázó nyertessége esetén a hird. nélküli tárgyt. eljárás nyomán kötött tervezési szerződés teljesítésében köteles közreműködni, amelyről nyilatkozatot kell benyújtani. Ha közreműködése a tervpályázat vagy a hird. nélküli tárgy. eljárás megindításakor előre nem látható, elháríthatatlan akadályba ütközik, abban az esetben a megjelölt tervezővel egyenértékű tervező részvételét írja elő a Kiíró.

Kar.korl. miatt folyt. a IV.3.2) rovatból:

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő a Pályázóknak a meghívási díjon felül a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek az AK tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden - az átdolgozás jogát is magában foglaló - felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az AK részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesített pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a díjazott és megvételben részesített pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

Tárgyi rovat tartalma:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes tervezői jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

Tervpályázatból való kizárás

A Bírálóbizottság a Jelentkezőt/Pályázót a tervpályázat részvételi, illetve pályázati szakaszából kizárja a következő esetekben:

Tervpályázat részvételi szakasza

- ha beadási határidő után nyújtja be a részvételi jelentkezést;

- ha a részvételi szakaszban pályaművet nyújt be;

- amennyiben a Jelentkező a részvételi feltételeket nem teljesíti, azaz nem alkalmas a részvételre;

- ha a Jelentkező hamis adatot szolgáltat;

- ha a Jelentkezővel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

- Kiíró a tervpályázat részvételi szakaszából kizárhatja a Jelentkezőt, ha a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében a Jelentkezőnek nem kell nemzeti elbánást biztosítani.

Karakterkorlátozási okokból folytatás a VI.4.3) rovatban.

Helyesen:

 

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.10) rovatból:

Ha a pályázat benyújtásának az időpontjában a tervező rendelkezik az érvényes hivatalos tervezői jogosultsággal, az alk. igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dok-ot. Ha nem rendelkezik e jogosultsággal, köteles a végzettséget igazoló dokumentumot és olyan szakmai önéletrajzot csatolni, amelyek igazolják, hogy rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az alk. igazolása keretében bemutatott szakember a Pályázó nyertessége esetén a hird. nélküli tárgyt. eljárás nyomán kötött tervezési szerződés teljesítésében köteles közreműködni, amelyről nyilatkozatot kell benyújtani. Ha közreműködése a tervpályázat vagy a hird. nélküli tárgy. eljárás megindításakor előre nem látható, elháríthatatlan akadályba ütközik, abban az esetben a megjelölt tervezővel egyenértékű tervező részvételét írja elő a Kiíró.

Kar.korl. miatt folyt. a IV.3.2) rovatból:

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

AK a Pályázóknak a meghívási díjon felül a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

A pályaművek, azok benyújtásával a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja és korlátlan ideig tárolhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden, az átdolgozás jogát is magában foglaló, felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A díjazásban és megvételben nem részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával hozzájárulnak a pályamű nyilvánosságra hozatalához és kiállítási céllal történő felhasználásához. Így a Kiíró a hatályos jogszabályoknak megfelelően részben vagy egészben felhasználhatja a pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. Ennek keretében a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a a pályamű alkotóit.

Tárgyi rovat tartalma:

AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

AK felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes tervezői jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

Tervpályázatból való kizárás

A Bírálóbizottság a Jelentkezőt/Pályázót a tervpályázat részvételi, illetve pályázati szakaszából kizárja a következő esetekben:

Tervpályázat részvételi szakasza

- ha beadási határidő után nyújtja be a részvételi jelentkezést;

- ha a részvételi szakaszban pályaművet nyújt be;

- amennyiben a Jelentkező a részvételi feltételeket nem teljesíti, azaz nem alkalmas a részvételre;

- ha a Jelentkező hamis adatot szolgáltat;

- ha a Jelentkezővel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

- Kiíró a tervpályázat részvételi szakaszából kizárhatja a Jelentkezőt, ha a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében a Jelentkezőnek nem kell nemzeti elbánást biztosítani.

Kar.korl.okokból folyt.a VI.4.3) rovatban.

VII.2)További információk:
 
 
27/10/2021    S209

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 209-548335

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 203-531205)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: AK22545

Postai cím: Horvát utca 14-26.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin

E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu

Telefon: +36 17990140

Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Nyugati pu. és környékének megújítása tervpályázat

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Beszerzés megnevezése: A Nyugati pályaudvar és környékének megújítására vonatkozó meghívásos építészeti tervpályázat

Ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.

A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/10/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 203-531205

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

 

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás lebonyolítója az Óbuda-Újlak Zrt. Az eljárás lebonyolítása során a http://www.nyugatitervpalyazat.hu/ és http://www.nyugatidesigncompetition.com/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A http:// www.nyugatitervpalyazat.hu/ vagy a http://www.nyugatidesigncompetition.com/

oldalakon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: A Nyugati pályaudvar és környékének megújítására vonatkozó meghívásos építészeti tervpályázat

Ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.

A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció elkészítésére. A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot, amelyet Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során határoz meg.

Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Jelentkező):

- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;

- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Pályázó):

- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;

- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- a tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja és a részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül;

- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

- a Tervpályázat titkosságát megőrzi;

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.

Helyesen:

 

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás lebonyolítója az Óbuda-Újlak Zrt. Az eljárás lebonyolítása során a http://www.nyugatitervpalyazat.hu/ és http://www.nyugatidesigncompetition.com/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A http:// www.nyugatitervpalyazat.hu/ vagy a http://www.nyugatidesigncompetition.com/

oldalakon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: A Nyugati pályaudvar és környékének megújítására vonatkozó meghívásos építészeti tervpályázat

Ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.

A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció elkészítésére. A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot, amelyet Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során határoz meg.

Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Jelentkező):

- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;

- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Pályázó):

- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;

- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- a tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja és a részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül;

- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

- a Tervpályázat titkosságát megőrzi;

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.

Technikai bejegyzés (a IV.3.5 rovat folytatása, ami nem bővíthető további tagokkal):

Bírálóbizottsági tagok:

Fegyverneky Sándor (építész)

Szalay Tihamér (építész, a MÉK alelnöke)

VII.2)További információk:

Budapest Nyugati railway station is one Hungary’s most significant railway monuments and business transport intersections, the most valuable development area of Budapest’s inner city. Its planning is therefore a complex task, requiring a holistic approach in managing the transport and infrastructural, urban development, architectural and landscape architectural aspects of the project.
The task of the applicant is to design the new deep level station and the surface platform hall above it, including the platforms and the canopies. The monumental hall is to be converted into a traversable public space, inviting people to spend some time there, and the plan must also provide a functional future vision for the use of its auxiliary spaces. Fully respecting the building’s architectural values, coordinating the historical and contemporary structures presents a particular challenge.
All necessary passenger traffic and railway operational functions must be located in the terminus along with all the areas that may be used for of business purposes – commercial, service, office, cultural, etc.
The multi-storey, complex system of the spaces of the Budapest Nyugati railway station will be further expanded as a result of the project. The attractive and transparent design of the pedestrian passage and waiting spaces and vertical transport cores is a key element of the competition, associated with the public spaces and pedestrian underpasses around the building complex. The humanisation of these areas coupled with the needs of the present and the future is also part of the task. Similarly, the subject of the competition is the optimisation of the public transport transfer points, the bicycle and micro mobility and road accessibility of the terminus, including the logistical requirements.
The detailed feasibility study, prepared as a basis of the competition, also includes an urban development master plan. By further consideration, the development concept of the brown field areas behind the terminus must be enhanced, particularly the linear green surfaces that can be developed along the railway track to improve the interoperability of the urban fabric and to liberate the property development potential of the area.
Informationen

englischer Auslobungstext: nyugatidesigncompetition.com/

19/10/2021    S203

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 203-531205

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: AK22545

Postai cím: Horvát utca 14-26.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin

E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu

Telefon: +36 17990140

Fax: +36 17990140

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.

Postai cím: Hévízi út 3/a.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1033

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt

E-mail: peter.zsolt@obuda-ujlak.hu

Telefon: +36 12500105

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.nyugatidesigncompetition.com/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.

Postai cím: Hévízi út 3/a.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1033

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Péter Zsolt

Telefon: +36 12500105

E-mail: peter.zsolt@obuda-ujlak.hu

NUTS-kód: HU110 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyugatitervpalyazat.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.nyugatidesigncompetition.com/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Nyugati pu. és környékének megújítása tervpályázat

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás lebonyolítója az Óbuda-Újlak Zrt. Az eljárás lebonyolítása során a http://www.nyugatitervpalyazat.hu/ és http://www.nyugatidesigncompetition.com/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A http:// www.nyugatitervpalyazat.hu/ vagy a http://www.nyugatidesigncompetition.com/

oldalakon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: A Nyugati pályaudvar és környékének megújítására vonatkozó meghívásos építészeti tervpályázat

Ajánlatkérő a tervpályázat keretében olyan modern, a legkorszerűbb, a nagyforgalmú vasútüzemi és utasforgalmi elvárásoknak megfelelő, a műemléki örökséget tiszteletben tartó - a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott - épületegyüttesre és környezetrendezésre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontokat.

A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően kerüljön sor a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció elkészítésére. A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot, amelyet Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során határoz meg.

Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Jelentkező):

- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;

- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani, vehet részt (Pályázó):

- akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;

- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- a tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja és a részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül;

- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

- a Tervpályázat titkosságát megőrzi;

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

IKOP-2.1.0-15-2020-00055

Karakterkorlátozási okokból e rovatban technikai információ:

A IV.2.3) rovatban a részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma akként került meghatározásra, hogy ez a jelen hirdetmény megjelenésének várható dátuma.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

 

A tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek teljesítenie kell az alk. köv-eket. Konzorcium vagy tervezői csapat esetén a referencia feltételnek min. egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie. A szakmai köv-ek tekintetében előírt ref. mindösszesen egy referenciából is teljesíthető.

A szakmai köv-eket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét az AK ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Jelentkezőt az AK szakértői javaslatra kizárja.

Részvételi szakasz alkalmassági követelmények:

1. Referenciák

A Jelentkezőnek referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát e Tervpályázatnak megfelelő léptékű épület/épületegyüttes és környezete tervezésében.

A Nyugati Pályaudvar tervezett állomása esetében az előzetes megvalósíthatósági tanulmánytervek alapján napi 90 000 fő le-, fel-, és átszálló utasforgalommal, 26 000 m2 bruttó szintterületű műemléki csarnoképület helyreállítással, 15 000 m2 bruttó szintterületű új peronokat fedő tetőszerkezet rendszerrel, legalább 19 000 m2 bruttó szintterületű térszín alatti állomási közforgalmú területtel számol a tervezési program. A teljes, beépítési terv tervezési feladattal érintett terület 44 ha.

A referenciákra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Jelentkező felel.

A Jelentkezőnek az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

- min. 40 000 utas/ nap utasforgalmú (le-, fel-, és átszálló utasok száma) nagyvasúti, elővárosi vasúti vagy metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmény teljeskörű létesítésének vagy felújításának építészeti vagy épületszerkezeti tervezése, építési engedély alapján legalább szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült

és

- min. 2 500 m2 bruttó szintterületű, egy tervezési helyszínen megvalósult vagy tervezett műemléki épület v. épületegyüttes teljeskörű helyreállításának tervezése, építési engedély alapján legalább szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült.

Jelentkező 1 db ref. benyújtásával is megfelel, de az alkalmassági feltételeknek nem szükséges egy referenciamunkán belül teljesülnie. Jelentkező több referenciából álló portfólióval is igazolhatja a két alkalmassági feltétel teljesülését. A tervpályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelően az AK a rangsorolás során adott minden rangsorolási szempont esetében az összes benyújtott referencia közül a rangsorolási szempontnak legjobban megfelelő legfeljebb 3 db referenciát veszi számításba.

A referencia-előírásokhoz kapcsolódó egyes definíciókat, egyéb rendelkezéseket, valamint a rangsorolás szempontjait (amelyek alapján a szakmai köv-eket teljesítő - azaz érvényes - részvételi jelentkezéseket AK rangsorolja) a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

2. Személyi, erőforrás feltételek

A Jelentkezőnek igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a Kiírásnak és Dokumentációnak megfelelő volumenű projekt tervezésére.

Az AK az alábbi min. köv.-eket határozza meg a szakemberek tekintetében:

- legalább 1 fő olyan építész tervezővel rendelkezik; aki a 266/2013 Kr. 1. mell. II. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal* rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik és

- aki részt vett a megelőző (1.) pontban megjelölt referenciák legalább egyikének tervezésében szerzőként.

*A Magyar Építész Kamara által kibocsátott, a fentiekben definiált tervezői jogosultság vagy azzal egyenértékű, a jelentkező országában érvényes építész tervezői jogosultság.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

266/2013 (VII.11.) Korm.rend. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Karakterkorlátozási okokból jelen rovatban technikai bejegyzés:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.1.2) rovatban a résztvevők minimális számára vonatkozó hivatkozás technikai bejegyzésnek minősül. Csak a résztvevők maximális száma értelmezhető, mint keretszám.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
Minimális szám: 8
Maximális szám: 12
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
Grimshaw Architects LLP
Benthem Crouwel Architekten B.V
ARUP Group Limited
Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V
Albert Wimmer ZT-GMBH
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

1. Igazodás a környezethez

2. Építészet és tömegalkotás

3. Tervezési program és funkció

4. Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)

Az értékelési szempontok részletezése és különösen a bírálóbizottság által pozitívan értékelt tényezők a tervpályázati Dokumentációban találhatók.

Kar.korl. miatt. folytatás a VI.4.3) rovatból:

Az eljárás első, - részvételi - szakaszában Ajánlatkérő a Jelentkező szerződés teljesítésére való szakmai alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas Pályázókat, a meghatározott keretszám mértékéig, akiket pályamű benyújtására kér fel. Az eljárás első szakaszában Ajánlatkérő nem kérhet, a Jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet.

A hatályos jogszabályok alapján Ajánlatkérő a jelen tervpályázatra vonatkozóan közvetlenül is felkér pályázókat. A közvetlenül felkért pályázókon kívül valamennyi érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be. A közvetlenül felkért pályázóknak a többi pályázóval megegyezően kell igazolniuk szakmai alkalmasságukat. Amennyiben a Jelentkezők száma meghaladja a pályázati szakaszba felkérendő pályázók keretszámát, a közvetlenül felkért jelentkezők is részt vesznek a rangsorolásban, valamennyi Jelentkezővel együtt.

A részvételi fordulóban az alkalmas, azaz érvényes részvételi jelentkezést benyújtott azon jelentkezők nyernek meghívást a tervezési szakaszba, akik a szakmai követelményeknek megfeleltek és a jelentkezők rangsorában a keretszámnak megfelelő helyen állnak.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 08/11/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
Dátum: 19/10/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Pályázatok díjazása:

Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen

(Meghívási és pályázati díjak): 787 400,- EUR

Meghívási díj pályázónként: 31 750- EUR

A díj legnagyobb összege: 127 000- EUR

A megvétel legkisebb összege: 50 800- EUR

AK tech-i és kar.korl. okból e rovatban rögzíti (rangsorolás):

A referenciák db száma:

1. a nagyvasúti/elővárosi vasúti/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, melyek utasforgalma meghaladta/tervezetten meghaladja a 40 000 fő/nap le-,fel-, és átszálló utasszámot (30)

2. a nagyvasúti/ elővárosi vasúti/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, ahol a kötöttpályás közösségi közlekedési létesítményt is magába foglaló területre beépítési terv is készült (10)

3. egy tervezési helyszínen megvalósult vagy tervezett, műemléki épület helyreállítások db száma, melyek bruttó szintterülete meghaladja/tervezetten meghaladja a 2 500 m2-t (20)

4. a referenciák db száma, amely mindkét (1. és 3.) kritériumot egyszerre teljesíti (25)

5. a nagyvasúti/elővárosi vasúti/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, melyek utasforgalma korábban meghaladta/tervezetten meghaladja a 90 000 fő/nap le-, fel-, és átszálló utasszámot (5)

6. nagyvasúti/elővárosi vasúti,/metró üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési létesítmények db száma, melyek nemzetközi építészeti minőségi díjban vagy nemzeti építészkamara által kiadott minőségi díjat kaptak

Teljeskörűen a Dokumentáció tartalmazza.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

A meghívási díj a részvételi szakaszban a Jelentkezők közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 12 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a tervpályázati kiírásnak és Dokumentációnak megfelelően benyújtotta.

A Bírálóbizottság (BB) a beérkezett pályaműveket a jelen kiírásban és a dokumentációban meghatározott szempontok alapján értékeli. A tervezési szakaszban csak az első három díjazott, ill. a megvételben részesített pályamű kerül meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja.

A díjak bruttó összegek, melyek a hatályos magyar jogszabályok alapján keletkezett adót, illetve minden egyéb fizetendő közterhet tartalmazzák.

Külföldi vállalkozás estén az áfa a résztvevő részére nem kerül kifizetésre, annak összegét az AK közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar hatóságoknál.

Vállalkozó forintban köteles kiállítania a számlát, melynek összegét a pályaművekről szóló döntés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett deviza árfolyam határozza meg, melyet az AK Ft-ban, átutalással egyenlít ki.

A BB a teljes díjazásra szánt összeg kiosztását javasolja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentését javasolhatja a díjazásra fordított összegnek.

Kar.korl.miatt folyt. VI.3)-ban.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Fürjes Balázs (ME Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztéséért felelős ÁT) (elnök)
Füleky Zsolt (ME építészeti, építésügyi és örökségvédelmi HÁT) (társelnök)
Vitézy Dávid (BFK vezérigazgató) (társelnök)
Iványi Gyöngyvér (Állami főépítész)
Dr. Mosóczi László (ITM közlekedéspolitikáért felelős ÁT)
Szetei-Szőke Marianna (MÁV Zrt.)
Erő Zoltán (Budapest Főváros főépítész)
Győrffy Máté (Budapest VI. kerület alpolgármester)
Sági Adrienn (Budapest V. kerület főépítész)
Massányi Katalin (Budapest XIII. kerület főépítész)
Anthony Gall (építész - műemlék)
Csillag Katalin (MÉK delegált)
Molnár László (MMK)
Dományi Bálint (BFK Urbanisztika)
Somodi László (BFK Közlekedésfejlesztés)
Tóth Csaba (BFK Magasépítés)
Z. Halmágyi Judit (építész)
Anthony Dewar (Network Rail)
Mojmir Nejezchleb (Správa želecnic)
Rab Judit (BFK Városépítészet) (póttag); Szemerey Samu (építész) (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.10) rovatból:

Ha a pályázat benyújtásának az időpontjában a tervező rendelkezik az érvényes hivatalos tervezői jogosultsággal, az alk. igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dok-ot. Ha nem rendelkezik e jogosultsággal, köteles a végzettséget igazoló dokumentumot és olyan szakmai önéletrajzot csatolni, amelyek igazolják, hogy rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az alk. igazolása keretében bemutatott szakember a Pályázó nyertessége esetén a hird. nélküli tárgyt. eljárás nyomán kötött tervezési szerződés teljesítésében köteles közreműködni, amelyről nyilatkozatot kell benyújtani. Ha közreműködése a tervpályázat vagy a hird. nélküli tárgy. eljárás megindításakor előre nem látható, elháríthatatlan akadályba ütközik, abban az esetben a megjelölt tervezővel egyenértékű tervező részvételét írja elő a Kiíró.

Kar.korl. miatt folyt. a IV.3.2) rovatból:

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő a Pályázóknak a meghívási díjon felül a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek az AK tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden - az átdolgozás jogát is magában foglaló - felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az AK részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesített pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a díjazott és megvételben részesített pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

Tárgyi rovat tartalma:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes tervezői jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

Tervpályázatból való kizárás

A Bírálóbizottság a Jelentkezőt/Pályázót a tervpályázat részvételi, illetve pályázati szakaszából kizárja a következő esetekben:

Tervpályázat részvételi szakasza

- ha beadási határidő után nyújtja be a részvételi jelentkezést;

- ha a részvételi szakaszban pályaművet nyújt be;

- amennyiben a Jelentkező a részvételi feltételeket nem teljesíti, azaz nem alkalmas a részvételre;

- ha a Jelentkező hamis adatot szolgáltat;

- ha a Jelentkezővel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

- Kiíró a tervpályázat részvételi szakaszából kizárhatja a Jelentkezőt, ha a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében a Jelentkezőnek nem kell nemzeti elbánást biztosítani.

Karakterkorlátozási okokból folytatás a VI.4.3) rovatban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § szerint.

Karakterkorlátozási okokból folytatás a VI.3) rovatból:

Tervpályázat pályázati szakasza

- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

- ha tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

- ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

- ha a pályamű szerzőivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

- Kiíró a Tervpályázat pályázati szakaszából kizárhatja a Pályázót, ha a Kbt. 2. § (5) bekezdése értelmében a Pályázónak nem kell nemzeti elbánást biztosítani.

Az Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a tervpályázat részvételi szakaszában az Ajánlatkérő döntése alapján, az esélyegyenlőség figyelembevételével, tisztázó kérdést tehet fel a Jelentkezőknek az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban. Hiánypótlásra sem a részvételi szakaszban, sem a pályázati szakaszban nincs lehetőség.

A Bírálóbizottság a tervpályázatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

A benyújtott nyilatkozatok hitelességét a tervpályázat során a Bírálóbizottság vizsgálhatja.

A kizárt Pályázók nem jogosultak a meghívási díjra.

Nyelv: A tervpályázat hivatalos nyelve a hatályos jogszabályok szerint magyar. Mind a részvételi, mind a pályázati szakaszban megfogalmazandó kérdéseket, mind a beadandó pályaműveket, azok minden elemét legalább magyar nyelven szükséges benyújtani. Ennek be nem tartása - amennyiben ez a Tervpályázat titkosságának sérelmével jár - a magyar jogszabályok szerint a pályázatból való kizárással jár. A bírálat megkönnyítése érdekében azonban az Ajánlatkérő kéri a Pályázóktól, hogy a tervezési szakaszban, a tervlapok feliratozása, valamint a műszaki leírás és mellékletei magyar és angol nyelven is készüljenek és kerüljenek benyújtásra! Az Ajánlatkérő a részvételi szakasz dokumentumait, a tervpályázati Dokumentációt és mellékleteit, valamint az egyes szakaszokban benyújtott kérdéseket és a rájuk adott válaszokat a magyarral egyidőben angolul is elérhetővé teszi a Tervpályázat angol és magyar nyelvű honlapján.

Helyszíni szemle: Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart a tervezési szakasz megkezdését követően. A helyszíni szemle időpontja, helyszíne és további részletei később, a honlapon kerülnek kihirdetésre.

A szemlén az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A tervezési szakaszba meghívott Pályázók a tervezési szakaszba történő meghívást követően a kiírással és a tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz. A határidőben feltett kérdéseket Ajánlatkérő a dokumentációban rögzített időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre csak az első helyen rangsorolt pályamű (eljárásból ki nem zárt) Pályázóját kéri fel.

A rangsorolásra vonatkozó részletszabályok a IV.3.1) rovatban és a Dokumentációban.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatból:

-elfogadja, hogy a Tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt [Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek];

-aki felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy díjazás vagy megvétel esetén pályaművét és abban szereplő megoldásokat részben vagy egészben felhasználhatja.

A részvételi szakasz részvételi feltételei tekintetében érvényes részvételi jelentkezést benyújtó pályázati szakaszba meghívott Pályázó nyilatkozik arról, hogy az előírt feltételeknek a pályázati szakaszban változatlanul megfelel.

A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a IV.1.9) rovatban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen