Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie , Lublin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036734
Tag der Veröffentlichung
23.08.2023
Aktualisiert am
12.01.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
18.09.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
14.12.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

AMC-ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SP. Z O.O. – SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Ziel des Wettbewerbs ist die Auswahl des besten, nach den in den Regeln festgelegten Kriterien, funktionalen und räumlichen Konzepts zusammen mit der Grundstücksentwicklung der Investition, die sich auf dem Grundstück Nr. 71 arc. 5, Abschnitt 36 Śródmieście, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 17, 20-004 Lublin. Der Auftraggeber verlangt, dass das architektonische Konzept (und in der Folge die gesamte Planungsdokumentation) in zwei Phasen unterteilt wird, d.h.: a) Phase I Renovierung, Umbau und Erweiterung des Theatergebäudes: b) Phase II Erweiterung des Theatergebäudes Das architektonische Konzept und in der Folge die Planungsdokumentation sollen die Phaseneinteilung der Investition enthalten, d.h. unabhängig für Stufe I und sukzessive für Stufe II, d.h. es sollte eine eigenständige Ausführung der Stufe I zusammen mit der Erlangung der Nutzungsgenehmigung und dann die Ausführung der Stufe II zusammen mit der Erlangung der Nutzungsgenehmigung ermöglichen. Der Auftraggeber verlangt, dass die Stufe I funktional abgeschlossen ist, wobei er davon ausgeht, dass die Bauarbeiten der Stufe II zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Celem Konkursu jest wybór najlepszych, według kryteriów określonych Regulaminie, koncepcji funkcjonalno przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 71 ark. 5 z obrębu 36 Śródmieście przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 17, 20-004 Lublin. Zamawiający wymaga, aby koncepcja architektoniczna (a następnie kompletna Dokumentacja projektowa) zawierała podział na dwa etapy tj.: a) Etap I Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Teatru: b) Etap II Rozbudowa budynku Teatru Koncepcja architektoniczna a następnie Dokumentacja Projektowa powinny zawierać etapowanie realizacyjne Inwestycji, tj. niezależnie dla Etapu I i kolejno dla Etapu II, tj. powinna umożliwiać niezależną realizację Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a następnie realizację Etapu II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający wymaga, aby Etap I był kompletny funkcjonalnie przy założeniu realizacji robót budowlanych Etapu II w późniejszym czasie.
23/08/2023    S161

Polska-Lublin: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 161-510685

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr im. Juliusza Osterwy

Krajowy numer identyfikacyjny: 7120103717

Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 17

Miejscowość: Lublin

Kod NUTS: PL814 Lubelski

Kod pocztowy: 20-004

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agnieszka Mielniczuk

E-mail: a.mielniczuk@teatrosterwy.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.teatrosterwy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://teatrosterwy.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://teatrosterwy.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka kultury samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Numer referencyjny: IOP.2611.1.2023.AM
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Celem Konkursu jest wybór najlepszych, według kryteriów określonych Regulaminie, koncepcji funkcjonalno przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 71 ark. 5 z obrębu 36 Śródmieście przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 17, 20-004 Lublin. Zamawiający wymaga, aby koncepcja architektoniczna (a następnie kompletna Dokumentacja projektowa) zawierała podział na dwa etapy tj.: a) Etap I Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Teatru: b) Etap II Rozbudowa budynku Teatru Koncepcja architektoniczna a następnie Dokumentacja Projektowa powinny zawierać etapowanie realizacyjne Inwestycji, tj. niezależnie dla Etapu I i kolejno dla Etapu II, tj. powinna umożliwiać niezależną realizację Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a następnie realizację Etapu II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający wymaga, aby Etap I był kompletny funkcjonalnie przy założeniu realizacji robót budowlanych Etapu II w późniejszym czasie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Kryteria dopuszczenia Uczestników do udziału w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie.

2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, spełniający następujące obiektywne wymagania:

2.1. nie podlegają wykluczeniu z Konkursu. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie

wymóg ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

2.2. spełniają warunki udziału w Konkursie dotyczące:

a) uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej związanej ze sporządzaniem dokumentacji projektowej

dla robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej;

Uwaga: Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników Konkursu

biorących wspólnie udział w Konkursie. Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w

szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

3. Wykluczeniu z Konkursu podlegają Uczestnicy w przypadkach opisanych w:

3.1. art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

3.2. art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

3.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

3.4. art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8

kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie konkursu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1. Walory funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań architektonicznych. Układ komunikacyjny (ergonomia)

pracy aktora , pracowników technicznych sceny i potrzeby komunikacyjne widza - kryterium pierwszorzędne

2. Rozwiązania architektoniczne i relacje przestrzenne z zabudową istniejącą oraz przestrzenią miasta -

kryterium drugorzędne.

3. Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania zaprojektowanych

powierzchni - kryterium trzeciorzędne.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

I Nagroda pieniężna w wysokości [50 000,00] zł. brutto,

II Nagroda pieniężna w wysokości [30 000,00] zł. brutto,

III nagroda pieniężna w wysokości [20 000,00] zł. brutto,

wyróżnienie dla dwóch Prac Konkursowych w wysokości 5 000 zł brutto każda, po uprzednim podpisaniu

umowy na przeniesie praw autorskich do Pracy konkursowej.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na

podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca

konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody i wyróżnienia pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku

Konkursu i nie później niż 2 miesiące od uprawomocnienia się wyników Konkursu i uprzednim podpisaniu

umowy na przeniesie praw autorskich do Pracy konkursowej.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Elżbieta Przesmycka - Sędzia Przewodnicząca
Andrzej Tokajuk - Sędzia Referent
Marek Mikos - Sędzia
Piotr Walkowiak - Sędzia
Redbad Klynstra-Komarnicki - Sędzia
Piotr Czyżewski - Sędzia
Artur Patyra - Sędzia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o

której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie

przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo

w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione w

postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen