Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031643
Tag der Veröffentlichung
12.05.2021
Aktualisiert am
14.11.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
23.07.2021
Preisgerichtssitzung
12.08.2021

1. Preis

2M ateliér architektúry, s.r.o.

3. Preis

SLLA

3. Preis

FIVE by FIVE s.r.o.

Würdigung

GULAČOVÁ ŠEREŠ ARCHITEKTI
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
12/05/2021    S92
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2021/S 092-239391
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská ?as? Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PS?: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
E-mail: ivan.pudis@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 52324940
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PS?: 814 99
Štát: Slovensko
E-mail: ivan.pudis@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mib.sk/
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
Sú?až zah??a spolo?né obstarávanie
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431943
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: josephine.proebiz.com/sk/tender/11727/summary
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí
Referen?né ?íslo: MAGS OVO 51690/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom sú?aže je nájs? návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Ú?astníkom môže by? jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho ?innos? uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kvalita riešenia vo vz?ahu k zadaniu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 23/07/2021
Miestny ?as: 17:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Uvedené v bode 11. Sú?ažných podmienok
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Uvedené v bode 9. Sú?ažných podmienok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Sú?až návrhov je pod?a priebehu dvojkolová. Cie?om prvého kola sú?aže návrhov je nájs? najvhodnejšie riešenia predmetu sú?aže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovate?a, obsiahnuté v týchto sú?ažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporú?aniami poroty a ú?astníkmi podrobnejšie dopracované.
2. Po sú?aži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovate?ov samostatne alebo spolo?ne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.
3. Vyhlasovate? vyzve na rokovanie ú?astníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako ví?azný.
4. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskuto??uje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese - josephine.proebiz.com/sk/tender/11727/summary
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

07/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen