Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonštrukcia hotela Ďumbier , Brezno/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030913
Tag der Veröffentlichung
19.02.2021
Aktualisiert am
04.05.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
16.04.2021
Preisgerichtssitzung
29.04.2021

Gewinner

se-arch s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener anonymer Architekturwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Zweck des Wettbewerbs ist es, einen Vorschlag für eine umfassende Rekonstruktion des Hotels Ďumbier, verbunden mit der Modernisierung des Unterkunftsteils, der Optimierung der Betriebs- und Layoutlösung und der Revitalisierung des Hofteils, zu finden, der unter den eingereichten Vorschlägen am besten die Anforderungen der Aufgabe erfüllt.

Súťažná úloha
Účelom súťaže je nájsť návrh pre komplexnú rekonštrukciu hotela Ďumbier spojenú s modernizáciou ubytovacej časti, optimalizáciou prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizáciou dvorovej časti, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
19/02/2021    S35
Slovensko-Brezno: Architektonické a súvisiace služby
2021/S 035-087861
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Brezno
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00313319
Poštová adresa: Nám. M.R.Štefánika 1
Mesto/obec: Brezno
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PS?: 977 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Krištof Štipák
E-mail: kristof.stipak@brezno.sk
Telefón: +421 940599930
Fax: +421 486306229
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.brezno.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430384
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430384
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia hotela ?umbier - Verejná anonymná architektonická sú?až návrhov
Referen?né ?íslo: 665/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4) Opis obstarávania:
Ú?elom sú?aže je nájs? návrh pre komplexnú rekonštrukciu hotela ?umbier spojenú s modernizáciou ubytovacej ?asti, optimalizáciou prevádzkovo-dispozi?ného riešenia a revitalizáciou dvorovej ?asti, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Ú?astníkom môže by? jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho ?innos? uvedenú v §4 a §5 ods. 1a zák. ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (?alej ZAA) alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Komplexná architektonická kvalita a realizovate?nos? riešenia pod?a nasledujúcich pod kritérií hodnotenia:
— komplexná architektonická kvalita návrhu rekonštrukcie objektu hotela ?umbier a celého areálu ob?ianskej vybavenosti,
— kvalita ideového riešenia stránky návrhu,
— ekonomická a priestorová efektívnos? návrhu.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 16/04/2021
Miestny ?as: 14:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština, Angli?tina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
Bude udelené ocenenie/ocenenia: Áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení: V sú?aži návrhov budú ú?astníkom udelené nasledovné ceny:
1. miesto: 6 750 EUR
2. miesto: 4 050 EUR
3. miesto: 2 700 EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Tomáš Sobota, predseda poroty, AA SKA
Ing. arch. Roman Tur?an, podpredseda poroty, AA SKA
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, AA SKA
Ing. arch. Ján Kuku?a, AA SKA
Ing. arch. Ján Králik, zástupca primátora
Ing. arch. Tomáš Auxt, AA SKA, náhradník poroty
Ing. arch. Tomáš Tornyos, AA SKA, náhradník poroty

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Po sú?aži návrhov, zrealizuje vyhlasovate? priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.
2. Vyhlasovate? vyzve na rokovanie ú?astníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako ví?azný.
3. Sú?až návrhov je vypísaná ako podlimitná.
4. PHZ: 152 000 EUR, z toho na ceny a odmeny udelené v sú?aži: 15 000 EUR
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

15/02/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen