Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028155
Tag der Veröffentlichung
07.01.2020
Aktualisiert am
15.08.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
3 Arbeiten
Bewerbungsschluss
27.01.2020
Preisgerichtssitzung
13.07.2020

Gewinner

Rusina Frei, s.r.o., Praha 7

Gewinner

SOA architekti, s.r.o., Praha

Gewinner

Xtopix architekti, s.r.o., Praha
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Schule in Prag Písnice erfüllt weder die aktuellen Kapazitäten noch die betrieblichen Anforderungen. Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung eines Architekturvorschlags für den Wiederaufbau und die Erweiterung der vorhandenen Kapazität der Schule, an dem 360 (ausnahmsweise bis zu 440) Schüler teilnehmen werden. Zweck und Aufgabe des Wettbewerbs besteht darin, die am besten geeignete Lösung für das Thema des Wettbewerbs zu finden und zu bewerten, die den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers entspricht, und den Teilnehmer (die Teilnehmer) auszuwählen, mit dem der öffentliche Auftraggeber den in diesen Ausschreibungsbedingungen festgelegten nachfolgenden Vertrag in einem nachfolgenden Verhandlungsverfahren aushandelt ) gemäß § 143 Abs. 2 und § 65 ZZVZ.

------------

Škola v Praze Písnici nevyhovuje současných kapacitním ani provozním požadavkům. Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele, a vybrat účastníka (účastníky), s nimiž bude zadavatel jednat o zadání následné zakázky specifikované těmito soutěžními podmínkami v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ.
27/12/2019 S249 Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení
Česko-Praha: Architektonické a související služby
2019/S 249-619369
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha - Libuš
Národní identifikační číslo: 00231142
Poštovní adresa: Libušská 35/200
Obec: Praha 4 - Libuš
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 142 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Koubek
E-mail: koubek@praha-libus.cz
Tel.: +420 261711380
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha-libus.cz
Adresa profilu zadavatele: praha-libus.profilzadavatele-vz.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: praha-libus.profilzadavatele-vz.cz
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Ing. Markéta Kohoutová
Národní identifikační číslo: 86941861
Poštovní adresa: K vinicím 50
Obec: Praha – Nebušice
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 164 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Kohoutová
E-mail: info@soutez-o-navrh.cz
Tel.: +420 773222338
Internetové adresy:
Hlavní adresa: soutez-o-navrh.cz/pisnice2019
Adresa profilu zadavatele: praha-libus.profilzadavatele-vz.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: praha-libus.profilzadavatele-vz.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Užší jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh „Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici“
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Škola v Praze Písnici nevyhovuje současných kapacitním ani provozním požadavkům. Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele, a vybrat účastníka (účastníky), s nimiž bude zadavatel jednat o zadání následné zakázky specifikované těmito soutěžními podmínkami v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
Porota provede hodnocení předložených portfolií účastníků, kteří splnili podmínky účasti v soutěži dle požadavků soutěžních podmínek. Hodnotícím kritériem při posuzování portfolií bude míra naplnění požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím referenčních staveb - porota bude u předložených prací hodnotit celkovou urbanisticko-architektonickou a dispoziční kvalitu referenčních prací.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Viz oddíl VI. 3) Další informace.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 4
Maximální počet: 10
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v souladu s § 116 ZZVZ a to bez pořadí významnosti následovně:
a) komplexní architektonická, dispoziční a urbanistická kvalita navrženého řešení;
b) optimální naplnění požadavků zadavatele;
c) ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost.
Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 27/01/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 15/02/2020
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena 260 000 CZK,
Druhá cena 200 000 CZK,
Třetí cena 150 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Pro neoceněné návrhy je na náhrady výloh spojených s účastí v soutěži vyčleněna souhrnná finanční částka ve výši 490 000 CZK.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. David Mareš
Mgr. Jiří Koubek, Tomáš Loukota, DiS., Mgr. Blanka Chýlová. Náhradníci: Ing. arch. Jiří Opočenský.
Ing. arch. Ivana Kabelová, Ing. Lenka Koudelková, RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace
Účastníci musí splňovat profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. b) ZZVZ: účastník musí být autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, případně autorizovanými architekty či inženýry podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP), jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen