Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje v Bystřici , Bystřice/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029670
Tag der Veröffentlichung
18.08.2020
Aktualisiert am
20.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Abgabetermin
30.10.2020
Preisgerichtssitzung
30.11.2020

1. Preis

Luboš Františák, Brno

2. Preis

BY architects, spol. s.r.o., Praha

3. Preis

Jakub Popela, Praha
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje.
Cílem soutěže je pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 40 milionů CZK bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
18/08/2020 S159
Česko-Bystřice: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
2020/S 159-388695
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Bystřice
Národní identifikační číslo: 00231525
Poštovní adresa: Dr. E. Beneše 25
Obec: Bystřice
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
PSČ: 257 51
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.
E-mail: igor@cceamoba.cz
Tel.: +420 60381008
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.mestobystrice.cz
Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje v Bystřici
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje.
Cílem soutěže je pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 40 milionů CZK bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
d) jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) Architektonicko-krajinářská kvalita;
b) Funkčně-provozní řešení;
c) Stavebně-technologické řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/10/2020
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 500 000 CZK,
První cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK,
Druhá cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK,
Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK.
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Celková částka na mimořádné odměny pro neoceněné návrhy je stanovena na 50 000 CZK. Porota rozhodne o jejím rozdělení a udělení na svém hodnotícím zasedání. Platba neoceněným a neodměněným účastníkům není poskytována.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Roman Brychta, architekt, spoluzakladatel studia Projektil, Projektil.cz a zakladatel Roman Brychta architekti
Ondřej Císler, architekt, zakladatel Atelieru Aoc, cisler.cz
Eva Zemenová, architektka působící ve studiu 4DS, 4ds.cz
Michal Hodík, starosta
Tomáš Russe, člen komise pro výstavbu
Jan Vaněček, architekt, spoluautor rekonstrukce fasády domu U Jelena, ateliervas.cz - náhradní závislý člen poroty
Jaroslav Hulín, architekt, spoluzakladatel atelieru Pavlíček Hulín architekti, pavlicekhulin.cz - náhradní nezávislý člen poroty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3 těchto soutěžních podmínek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/08/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen