Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstrukce bývalé věznice Uherském Hradišti , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034785
Tag der Veröffentlichung
24.08.2022
Aktualisiert am
12.12.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
04.11.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
07.11.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

ov architekti, s.r.o., Prag

2. Preis

Múčka Veselý architekti s.r.o., Brno

3. Preis

re:architekti studio s.r.o., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Umbau und die Umnutzung des ehemaligen Gefängnisses in Uherské Hradiště (der genaue Standort ist in den Begleitunterlagen angegeben). Das Gebiet ist durch ein Denkmal geschützt.
Das Gelände des ehemaligen Gefängnisses in Uherské Hradiště wird für zwei grundlegende Funktionsbereiche genutzt werden:
Verlegung staatlicher Einrichtungen des Justizministeriums: das Bezirksgericht in Uherské Hradiště, die Bezirksstaatsanwaltschaft in Uherské Hradiště, die Bewährungs- und Schlichtungsstelle der Tschechischen Republik, Arbeitsplatz Uherské Hradiště, Standort des Museums der Totalität.

Předmětem soutěže je rekonstrukce a změna využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti (přesná lokalizace je uvedena v podkladových materiálech). Areál je památkově chráněný.
Areál bývalé věznice v Uherském Hradišti bude využit pro dva základní okruhy funkční náplně:
Dislokace státních institucí rezortu Ministerstva spravedlnosti: Okresní soud v Uherském Hradišti, Okresní státní zastupitelství v Uherském Hradišti, Probační a mediační služba ČR, pracoviště Uherské Hradiště, Umístění „Muzea totality“.
24/08/2022    S162

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 162-461956

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Národní identifikační číslo: 69797111

Poštovní adresa: Rašínovo nábřeží 390/42

Obec: Praha 2

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 128 00

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.uzsvm.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00021675
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00021675
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

REKONSTRUKCE BÝVALÉ VĚZNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je rekonstrukce a změna využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti (přesná lokalizace je uvedena v podkladových materiálech). Areál je památkově chráněný.

Areál bývalé věznice v Uherském Hradišti bude využit pro dva základní okruhy funkční náplně:

Dislokace státních institucí rezortu Ministerstva spravedlnosti: Okresní soud v Uherském Hradišti, Okresní státní zastupitelství v Uherském Hradišti, Probační a mediační služba ČR, pracoviště Uherské Hradiště

Umístění „Muzea totality“

Úkolem soutěžících je jasně definovat veškeré prostory všech budoucích uživatelů budovy tak, aby celková koncepce řešení odpovídala svým pojetím nejnovějším trendům i požadavkům orgánů ochrany památek. Naplnit požadavky na uspořádání části VIP prostor, prostor se zvláštním režimem apod. Dodržet prostorové požadavky budoucích uživatelů zakotvené v „Dohodě o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. muzea totality“ uzavřené dne 7. 9. 2017 mezi ČR Ministerstvem kultury, městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a ČR Okresním soudem v Uherském Hradišti.

Předmětem soutěže není návrh vnitřních ani vnějších expozic „Muzea totality“.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí splnit profesní způsobilost/kvalifikaci, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně být autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) Kvalita architektonického řešení komfort a flexibilita užívání, funkčně provozní řešení, logické vazby v dispozičním řešení.

b) Technická úroveň návrhu konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.

Porota bude návrhy hodnotit podle kritérií kvality uvedených v čl. 8 těchto pravidel na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 04/11/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 3.350.000 Kč.

První cena se stanovuje ve výši 1.340.000,- Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 1.005.000,- Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 670.000,- Kč.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se na odměny stanovuje částka k rozdělení ve výši 335.000,- Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Jiné platby než ceny a odměnění nejsou.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ivo Popelka, ředitel ÚP Brno ÚZSVM
Martin Sedláček, investiční oddělení MSp ČR
Jiří Mitáček, gen. ředitel MZM
Aleš Holý, vedoucí útvaru městského architekta Uherského Hradiště
Simona Lorencová, ředitelka odboru Hospodářsko správního, ÚP Brno, ÚZSVM náhradnice
Vratislav Janča, ředitel správy Okresní soud Uherské Hradiště náhradník
Marek Junek, ředitel Historického muzea Moravské zemské muzeum náhradník
Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště náhradník
Marcela Steinbachová, architektka, skupina.org
Pavel Martinek, architekt pavelmartinek.com/
Juraj Mikulaj, architekt www.mikulaj.com/
Jan Proksa, architekt, www.janproksa.com/
Ondřej Hofmeister, architekt https:/www.projektil.cz/
Veronika Krystová, architektka cargocollective.com/veronikakrysta/ náhradnice
Václav Šuba, architekt objektor.cz/ náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen