Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Realizare monument de for public EROII MARTIRI DE LA SALA DALLES (21 DECEMBRIE1989) , Bucuresti/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035035
Tag der Veröffentlichung
14.10.2022
Aktualisiert am
02.01.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
17.11.2022 14:00
Abgabetermin
17.11.2022 14:00

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Munteanu Dragos-Catalin, Bukarest
Wettbewerbsaufgabe
Realizarea unui monument dedicat eroilor martii de la Sala Dalles cazuți în timpul Revoluției Romane din Decembrie 1989 reprezintă o recunoastere morală a sacrificiului acestora pentru libertate.
Realizarea și amplasarea monumentului va avea o însemnătate importantă în creșterea valorii culturale/educative și estetice a Capitalei și va constitui o parte importantă a identității istorice și culturale a orașului.
Pentru realizarea monumentului se propune organizarea unui concurs de soluții în vederea desemnării celei mai bune soluții de realizare operă de artă (inclusiv soclu și postament), proiectare și avizare (inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de amplasare (inclusiv amenajare perimetrală și iluminat arhitectural).
Fondurile alocate pentru premiile aferente concursului de soluții sunt din bugetul local se regǎsesc ȋn bugetul DGAPMFP, aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin HCGMB nr. 418 din 31.08.2022.

-----

Die Errichtung eines Denkmals für die Helden der Marken in Sala Dalles, die während der rumänischen Revolution im Dezember 1989 gefallen sind, stellt eine moralische Anerkennung ihres Opfers für die Freiheit dar.
Der Bau und Standort des Denkmals wird eine wichtige Bedeutung für die Steigerung des kulturellen/erzieherischen und ästhetischen Werts der Hauptstadt haben und einen wichtigen Teil der historischen und kulturellen Identität der Stadt darstellen.
Für die Schaffung des Denkmals wird vorgeschlagen, einen Lösungswettbewerb zu organisieren, um die beste Lösung für die Schaffung eines Kunstwerks (einschließlich Sockel und Sockel), Entwurf und Genehmigung (einschließlich technischer Unterstützung durch den Designer) und Ausführung zu benennen Baustellenarbeiten (einschließlich Perimeterdesign und Architekturbeleuchtung).
Die für die Preise im Zusammenhang mit dem Lösungswettbewerb bereitgestellten Mittel stammen aus dem lokalen Haushalt und sind im DGAPMFP-Budget zu finden, das vom Generalrat der Stadt Bukarest durch HCGMB Nr. 418 vom 31.08.2022.
14/10/2022    S199

România-București: Servicii prestate de sculptori

2022/S 199-566240

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public

Număr naţional de înregistrare: 42802522

Adresă: Strada: Polonă, nr. 24-26

Localitate: Bucuresti

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Cod poștal: 010503

Țară: România

Persoană de contact: Stelian Coscai

E-mail: stelian.coscai@monumentfor.ro

Telefon: +40 0213183767

Fax: +40 0213183766

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.monumentfor.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003740
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Serviciu Public de interes local
I.5)Activitate principală
Recreere, cultură și religie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Realizare monument de for public EROII MARTIRI DE LA SALA DALLES (21 DECEMBRIE1989)

Număr de referinţă: 0000000000000000
II.1.2)Cod CPV principal
92312230 Servicii prestate de sculptori
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Realizarea unui monument dedicat eroilor martii de la Sala Dalles cazuți în timpul Revoluției Romane din Decembrie 1989 reprezintă o recunoastere morală a sacrificiului acestora pentru libertate.

Realizarea și amplasarea monumentului va avea o însemnătate importantă în creșterea valorii culturale/educative și estetice a Capitalei și va constitui o parte importantă a identității istorice și culturale a orașului.

Pentru realizarea monumentului se propune organizarea unui concurs de soluții în vederea desemnării celei mai bune soluții de realizare operă de artă (inclusiv soclu și postament), proiectare și avizare (inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de amplasare (inclusiv amenajare perimetrală și iluminat arhitectural).

Fondurile alocate pentru premiile aferente concursului de soluții sunt din bugetul local se regǎsesc ȋn bugetul DGAPMFP, aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin HCGMB nr. 418 din 31.08.2022.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

Criteriul de atribuire utilizat: Cel mai bun raport calitate-preţ.

Factori de evaluare și ponderile acestora:

I. Factorul nivelul tehnic şi calitativ. 60% din totalul punctajului este reprezentat de punctajul pentru nivelul tehnic şi calitativ

Factorul nivelul tehnic şi calitativ cuprinde:

1. construcția plasticǎ a ansamblului sculptural arhitectural: coerența de ansamblu a proiectului în amplasamentul propus - punctaj maxim (P1) ce poate fi obținut: 25 puncte. Juriul va puncta cu maxim 25 puncte soluția care prezintă proporționalitatea corectă a elementelor volumetrice ale monumentului cu soclul, în directa relație cu amplasamentul propus. Punctajul celorlalte oferte va fi de la 0 la 25.

2. valoarea culturală a soluției propuse: modalitatea prin care soluția propusă răspunde estetic cerințelor practice (funcționale și constructive) și simbolice (care derivă din tema concursului de soluții) - punctaj maxim (P2) ce poate fi obținut: 25 puncte. Juriul va puncta cu maxim 25 puncte valoarea artistică și imaginea urbană reprezentativă a monumentului de for public propus. Punctajul celorlalte oferte va fi de la 0 la 25.

3. termen de realizare a obiectivului de investiție: cuprinde durata ofertată pentru realizarea investiției - punctaj maxim ce poate fi obținut: 10 puncte. Oferta cu durata cea mai mică de realizare asumat obține 10 puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeazǎ astfel:

P3 = (Tmin/Tof)x10, unde:

P3 = punctajul obținut d... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 17/11/2022
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Valoarea premiilor acordate (premiul I – 15.000, premiul II - 10.000 lei și premiul III - 5.000 lei) pentru organizarea concursului de soluții este de 30.000 lei inclusiv taxele aferente.

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: nu
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Dna. Irina LEULESCU – Secretar de Stat al Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989
Dl. Dan MILEA – Consilier General PMB
Dna. Doina GÎTLAN – reprezentant al urmașilor Eroilor Martiri de la Sala Dalles
Dl. Ioan NEMȚOI – Artist plastic
Dl. Virgil SCRIPCARIU - Sculptor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Punctajul se va stabili dupǎ efectuarea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare membru al juriului la fiecare factor de evaluare.

Având în vedere faptul că obiectivul concursului de soluții este selectarea celei mai bune soluții artistice pentru realizarea și amplasarea monumentului de for public EROII MARTIRI DE LA SALA DALLES (21 DECEMBRIE 1989), oferta care nu întrunește minim 80 de puncte în urma evaluării, va fi declarată neconformă.

În cazul ȋn care niciunul dintre concurenți nu ȋntruneşte minimum 80 puncte, procedura de atribuire se va anula.

Termenele de avizare nu intră în durata de execuție.

Ofertele care prezintă un termen de realizare a obiectivului de investiție mai mare de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, vor fi declarate neconforme.

Toate cheltuielile privitoare la taxe/tarife pentru obținerea avizelor/acordurilor/Autorizației de Construire, intră în sarcina Autorității contractante, în calitate de Beneficiar al investiției.

Numarul minim al candidaţilor participanţi la concursul de soluţii este 3, conform art. 97 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care numărul de participanţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de concurs, autoritatea contractantă are dreptul fie de a continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participanţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula procedura de atribuire.

Castigatorul concursului de solutii se obliga saobtina avizul favorabil de la Comisia Nationala Monumentelor de For public din cadrul Ministerului Culturii pentru solutia declarata castigatoare, inainte de demararea procedurii de negociere fara publicarea prealabila.

un concurent poate prezenta o singura solutie de concurs. Vor fi eliminați concurentii care prezinta doua sau mai multe solutii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

 

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen