Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych , Bielsko-Biała/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034015
Tag der Veröffentlichung
26.04.2022
Aktualisiert am
05.09.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Designer*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
30.05.2022
Preisgerichtssitzung
02.09.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

New Amsterdam Sp. z o.o., Krakau (Polen)
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Vorlage einer Designstudie - eines funktionalen und künstlerischen Konzepts für die Realisierung einer Dauerausstellung im Interaktiven Zentrum für Zeichentrick und Animation im Studio für Zeichentrickfilme in Bielsko-Biała in dem in den Wettbewerbsregeln festgelegten Rahmen. Die Ausstellung sollte den Entstehungsprozess eines Animationsfilms (wie ein Zeichentrickfilm entsteht) mit seinen einzelnen Elementen (Erstellung des Drehbuchs, Erschaffung der Charaktere, Gestaltung der Kulissen, Dreharbeiten zu einzelnen Filmbildern oder Hinzufügen von Musik und Soundeffekten usw.) darstellen. in Verbindung mit der Geschichte des Trickfilmstudios in Bielsko-Biała, in der die Etappen seiner Entwicklung anhand verschiedener Produktionen aufgezeigt werden, sowie eine Präsentation der Schöpfer und des internationalen Erfolgs des Studios und die Positionierung der Filme des Studios im Kontext der polnischen, europäischen und weltweiten Kultur. Bei der geplanten Ausstellung handelt es sich um eine permanente, erzählende, multimedial-interaktive Ausstellung unter Einbeziehung und Integration von traditionellen Exponaten, realen Objekten und Handarbeitsplätzen, die die Inhalte möglichst spielerisch vermittelt.

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji funkcjonalno - artystycznej realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, w zakresie określonym w regulaminie konkurs. Wystawa/ekspozycja winna przedstawiać proces powstania filmu animowanego (jak powstał film animowany) wraz z jego poszczególnymi elementami (tworzenie scenariusza, tworzenie postaci, scenografii, robienie zdjęć poszczególnych klatek filmów czy też dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych itd.). w powiązaniu/poprzez historię Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, pokazanie etapów jego rozwoju przez perspektywę kolejnych produkcji wraz z pokazaniem twórców i międzynarodowego sukcesu Studia oraz umiejscowieniem filmów Studia w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej. Planowana Wystawa będzie wystawą stałą, narracyjną o charakterze multimedialno - interaktywnym z uwzględnieniem i wkomponowaniem eksponatów tradycyjnych, obiektów rzeczywistych oraz stanowisk manualnych przekazującą treści możliwie jak najszerzej w formie zabawy.
24/05/2022    S100

Polska-Bielsko-Biała: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2022/S 100-277831

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-219169)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury

Krajowy numer identyfikacyjny: RIK 93/2016

Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 24

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Renata Kaleta

E-mail: wav.icba@sfr.com.pl

Tel.: +48 338126341

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sfr.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej

Numer referencyjny: 10/2022/DI
II.1.2)Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji funkcjonalno - artystycznej realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, w zakresie określonym w regulaminie konkurs. Wystawa/ekspozycja winna przedstawiać proces powstania filmu animowanego (jak powstał film animowany) wraz z jego poszczególnymi elementami (tworzenie scenariusza, tworzenie postaci, scenografii, robienie zdjęć poszczególnych klatek filmów czy też dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych itd.). w powiązaniu/poprzez historię Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, pokazanie etapów jego rozwoju przez perspektywę kolejnych produkcji wraz z pokazaniem twórców i międzynarodowego sukcesu Studia oraz umiejscowieniem filmów Studia w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej. Planowana Wystawa będzie wystawą stałą, narracyjną o charakterze multimedialno - interaktywnym z uwzględnieniem i wkomponowaniem eksponatów tradycyjnych, obiektów rzeczywistych oraz stanowisk manualnych przekazującą treści możliwie jak najszerzej w formie zabawy.

Wymagane jest przedstawienie wskazanych opracowań wraz z kosztorysem szacunkowym zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem i pozostałymi informacjami zawartymi w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach:

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załączniki nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załączniku nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zadanie konkursowe składa się z:

1) Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu widowiskowo - rekreacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późń. zm.),

2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa, kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,

3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10-sekundowego filmu animowanego,

4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem przedstawiającym poszczególne elementy,

5) Pełne rozwinięcie plastyczne i graficzne wraz z wizualizacją strefy Ekspozycji 1,

6) Wizualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,

7) Projekt zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą grupę wiekową,

8) Zestawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich wykorzystania na wystawie,

9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, rozwiązań oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-219169

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

 

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji funkcjonalno - artystycznej realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, w zakresie określonym w regulaminie konkurs. Wystawa/ekspozycja winna przedstawiać proces powstania filmu animowanego (jak powstał film animowany) wraz z jego poszczególnymi elementami (tworzenie scenariusza, tworzenie postaci, scenografii, robienie zdjęć poszczególnych klatek filmów czy też dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych itd.). w powiązaniu/poprzez historię Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, pokazanie etapów jego rozwoju przez perspektywę kolejnych produkcji wraz z pokazaniem twórców i międzynarodowego sukcesu Studia oraz umiejscowieniem filmów Studia w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej. Planowana Wystawa będzie wystawą stałą, narracyjną o charakterze multimedialno - interaktywnym z uwzględnieniem i wkomponowaniem eksponatów tradycyjnych, obiektów rzeczywistych oraz stanowisk manualnych przekazującą treści możliwie jak najszerzej w formie zabawy.

Wymagane jest przedstawienie wskazanych opracowań wraz z kosztorysem szacunkowym zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem i pozostałymi informacjami zawartymi w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach:

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załączniki nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załączniku nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zadanie konkursowe składa się z:

1) Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu widowiskowo - rekreacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późń. zm.),

2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa, kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,

3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10-sekundowego filmu animowanego,

4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem przedstawiającym poszczególne elementy,

5) Pełne rozwinięcie plastyczne i graficzne wraz z wizualizacją strefy Ekspozycji 1,

6) Wizualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,

7) Projekt zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą grupę wiekową,

8) Zestawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich wykorzystania na wystawie,

9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, rozwiązań oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego.

Powinno być:

 

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji funkcjonalno - artystycznej realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, w zakresie określonym w regulaminie konkurs. Wystawa/ekspozycja winna przedstawiać proces powstania filmu animowanego (jak powstał film animowany) wraz z jego poszczególnymi elementami (tworzenie scenariusza, tworzenie postaci, scenografii, robienie zdjęć poszczególnych klatek filmów czy też dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych itd.). w powiązaniu/poprzez historię Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, pokazanie etapów jego rozwoju przez perspektywę kolejnych produkcji wraz z pokazaniem twórców i międzynarodowego sukcesu Studia oraz umiejscowieniem filmów Studia w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej. Planowana Wystawa będzie wystawą stałą, narracyjną o charakterze multimedialno - interaktywnym z uwzględnieniem i wkomponowaniem eksponatów tradycyjnych, obiektów rzeczywistych oraz stanowisk manualnych przekazującą treści możliwie jak najszerzej w formie zabawy.

Wymagane jest przedstawienie wskazanych opracowań wraz z kosztorysem szacunkowym zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem i pozostałymi informacjami zawartymi w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach:

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załączniki nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załączniku nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zadanie konkursowe składa się z:

1) Ogólny Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu widowiskowo - rekreacyjnego, opis rozwiązań wraz z opisem technik ekspozycyjnych i rozwiązań realizacyjnych planowanych do wykorzystania (w szczególności interaktywnych i multimedialnych oraz eksponatów) z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późn. zm.),

2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa, kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,

3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10-sekundowego filmu animowanego,

4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem przedstawiającym poszczególne elementy,

5) Koncepcja projektu rozwinięcia plastycznego i graficznego wraz z wizualizacją strefy Ekspozycji 1,

6) Poglądowa wizualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,

7) Koncepcję projektu zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą grupę wiekową,

8) Zestawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich wykorzystania na wystawie,

9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, rozwiązań oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego,

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/05/2022
Powinno być:
Data: 03/06/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
17/05/2022    S95

Polska-Bielsko-Biała: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2022/S 095-263451

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-219169)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury

Krajowy numer identyfikacyjny: RIK 93/2016

Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 24

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Renata Kaleta

E-mail: wav.icba@sfr.com.pl

Tel.: +48 338126341

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sfr.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej

Numer referencyjny: 10/2022/DI
II.1.2)Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji funkcjonalno - artystycznej realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, w zakresie określonym w regulaminie konkurs. Wystawa/ekspozycja winna przedstawiać proces powstania filmu animowanego (jak powstał film animowany) wraz z jego poszczególnymi elementami (tworzenie scenariusza, tworzenie postaci, scenografii, robienie zdjęć poszczególnych klatek filmów czy też dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych itd.). w powiązaniu/poprzez historię Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, pokazanie etapów jego rozwoju przez perspektywę kolejnych produkcji wraz z pokazaniem twórców i międzynarodowego sukcesu Studia oraz umiejscowieniem filmów Studia w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej. Planowana Wystawa będzie wystawą stałą, narracyjną o charakterze multimedialno - interaktywnym z uwzględnieniem i wkomponowaniem eksponatów tradycyjnych, obiektów rzeczywistych oraz stanowisk manualnych przekazującą treści możliwie jak najszerzej w formie zabawy.

Wymagane jest przedstawienie wskazanych opracowań wraz z kosztorysem szacunkowym zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem i pozostałymi informacjami zawartymi w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach:

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załączniki nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załączniku nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zadanie konkursowe składa się z:

1) Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu widowiskowo - rekreacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późń. zm.),

2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa, kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,

3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10-sekundowego filmu animowanego,

4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem przedstawiającym poszczególne elementy,

5) Pełne rozwinięcie plastyczne i graficzne wraz z wizualizacją strefy Ekspozycji 1,

6) Wizualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,

7) Projekt zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą grupę wiekową,

8) Zestawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich wykorzystania na wystawie,

9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, rozwiązań oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-219169

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Powinno być:
Data: 30/05/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
26/04/2022    S81

Polska-Bielsko-Biała: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2022/S 081-219169

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury

Krajowy numer identyfikacyjny: RIK 93/2016

Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 24

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Renata Kaleta

E-mail: wav.icba@sfr.com.pl

Tel.: +48 338126341

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sfr.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej

Numer referencyjny: 10/2022/DI
II.1.2)Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
79932000 Usługi projektowania wnętrz
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie opracowania projektowego - koncepcji funkcjonalno - artystycznej realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, w zakresie określonym w regulaminie konkurs. Wystawa/ekspozycja winna przedstawiać proces powstania filmu animowanego (jak powstał film animowany) wraz z jego poszczególnymi elementami (tworzenie scenariusza, tworzenie postaci, scenografii, robienie zdjęć poszczególnych klatek filmów czy też dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych itd.). w powiązaniu/poprzez historię Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, pokazanie etapów jego rozwoju przez perspektywę kolejnych produkcji wraz z pokazaniem twórców i międzynarodowego sukcesu Studia oraz umiejscowieniem filmów Studia w kontekście kultury polskiej, europejskiej i światowej. Planowana Wystawa będzie wystawą stałą, narracyjną o charakterze multimedialno - interaktywnym z uwzględnieniem i wkomponowaniem eksponatów tradycyjnych, obiektów rzeczywistych oraz stanowisk manualnych przekazującą treści możliwie jak najszerzej w formie zabawy.

Wymagane jest przedstawienie wskazanych opracowań wraz z kosztorysem szacunkowym zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem i pozostałymi informacjami zawartymi w Regulaminie Konkursu oraz w załącznikach:

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załączniki nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załączniku nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zadanie konkursowe składa się z:

1) Scenariusz wystawy - ogólne założenia, idea przewodnia, opis ścieżki zwiedzania wraz z jej kierunkiem, sposób zwiedzania, opis poszczególnych przestrzeni wraz z elementami ekspozycji, w tym propozycje dotyczące placu widowiskowo - rekreacyjnego oraz ogrodu widowiskowo - rekreacyjnego, z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z Poradnikiem dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu dostępności o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019. poz. 1696 z późń. zm.),

2) Layout prezentacji multimedialnych - koncepcja plastyczna (graficzna), przewidziana do wszystkich prezentacji multimedialnych na wystawie z uwzględnieniem liternictwa, kolorystyki, motywów plastycznych i modelu animacji,

3) Próbkę stylu i jakości przewidywanych animacji w postaci 10-sekundowego filmu animowanego,

4) Jeden element powstawania animacji tj. ścieżka powstawania/ożywiania rysunku z opisem przedstawiającym poszczególne elementy,

5) Pełne rozwinięcie plastyczne i graficzne wraz z wizualizacją strefy Ekspozycji 1,

6) Wizualizacja graficzna strefy Ekspozycji 7,

7) Projekt zagospodarowania jednego pomieszczenia zabawowego uwzględniającego każdą grupę wiekową,

8) Zestawienie urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów oraz opisu ich wykorzystania na wystawie,

9) Opis wraz z podaniem podstawowych parametrów planowanych do użycia materiałów oraz rozwiązań technicznych planowanych do wykonania poszczególnych aranżacji, rozwiązań oraz ekspozycji i systemu wystawienniczego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu - Rozdział 2 Szczegółowe warunki konkursu, pkt. V Warunki udziału w konkursie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Kryterium A – Atrakcyjność i jakość przyjętych rozwiązań – waga 50 % - skala oceny – od 1 do 5 pkt.

Kryterium B – Poziom artystyczny - waga 30 % - skala oceny – od 1 do 5 pkt.

Kryterium C – Optymalizacja realizacji w określonym przez Organizatora budżecie - waga 20 % - skala oceny – od 1 do 5 pkt.

Ocena całkowita pracy konkursowej (O) – obliczana będzie w sposób następujący:

O = A + B + C

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane indywidualnie przez każdego Sędziego, a ich ocena punktowa będzie zanotowana w protokole z prac Sądu Konkursowego.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać praca konkursowa wynosi 5 punktów. Ocena w każdym z kryteriów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Sąd Konkursowy wybierze jako najlepszą, pracę konkursową, która w ocenie członków Sądu Konkursowego uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny prac, określonych w Regulaminie konkursu i przyzna pierwszą nagrodę Uczestnikowi konkursu, który przedstawił tę pracę konkursową oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.

Organizator przewiduje nagrodę dla najlepszej Pracy Konkursowej w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora lub autorów wybranej Pracy Konkursowej;

Organizator nie przewiduje nagród dla prac wyróżnionych.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych poza przypadkiem wymienionym w art. 355 ust. 4. PZP na podstawie udokumentowanych przez uczestnika konkursu wydatków do wysokości maksymalnej 10 000,00 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
p. Aleksandra Stachniak
p. Roman Baran
p. Joanna Homel

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W celu potwierdzenia warunków udziału w konkursie należy przedłożyć dokumenty i oświadczenia godnie z zapisami Regulaminu Konkursu - Rozdział 2 Szczegółowe warunki konkursu, pkt. VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-626

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen