Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035135
Tag der Veröffentlichung
04.11.2022
Aktualisiert am
03.04.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Künstler*innen, Designer*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
28.11.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
27.03.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

NM architekci, Warschau
Tomasz Marciniewicz · Zuzanna Szpocińska · Jerzy Grochulski

2. Preis

ART FM sp. z o.o., Krakau

3. Preis

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Spółka Cywilna, Warschau
Julian Żmijewski · Andrzej Jaworski

Anerkennung

ŁUKASZ MUŻACZ ARCHITEKT, Lublin
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines künstlerischen und räumlichen Konzepts für die Dauerausstellung der Zweigstelle des Museums der Polnischen Armee in Warschau - des Museums der Schlacht von Warschau 1920, das die Umsetzung des Auftrags dieser Institution gewährleistet. Die primäre Aufgabe der Ausstellung und des Betriebs des Museums der Schlacht von Warschau 1920 ist es, den Auftrag und die gesetzlichen und sozialen Ziele des Museums der Polnischen Armee in Warschau zu verwirklichen. Das Museum der Schlacht von Warschau 1920 hat zum Ziel, das Wissen über den Verlauf der Schlacht, ihre wichtigsten Episoden und Helden im Kontext des zivilisatorischen und kulturellen Konflikts des polnisch-bolschewistischen Krieges zu verbreiten. Durch die Darstellung ausgewählter gesellschaftlicher Begleitphänomene des Kriegskampfes, der militärischen Anstrengungen des wiedererstarkten polnischen Staates, der komplizierten geopolitischen Verhältnisse, der Geschichte des Ortes und schließlich der Bedeutung des historischen Sieges soll versucht werden, das Interesse des Betrachters an der Geschichte der polnischen Streitkräfte zu wecken, patriotische Einstellungen und das Interesse am Militärdienst zu stärken und die Bedeutung des Ereignisses für die Republik Polen und Europa zu unterstreichen. Der Auftrag und das satzungsgemäße Ziel des Museums werden durch das Sammeln, Bewahren, Erhalten, Erschließen und Zugänglichmachen der Sammlungen sowie durch die Durchführung von Freiluftveranstaltungen - historischen Reenactments - und breit verstandenen Bildungs-, Wissenschafts- und Popularisierungsaktivitäten realisiert. Die Einrichtung wird soziale Aktivitäten durchführen, die auf Folgendes abzielen Integration zwischen den Generationen und Integration zwischen den sozialen Gruppen. Das Museum soll einen Raum für Begegnungen und den Austausch von Ideen und Ansichten schaffen.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno – przestrzennej ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zapewniającej realizację misji tej instytucji. Zadaniem nadrzędnym ekspozycji i funkcjonowania Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest realizacja celów misyjnych i statutowych oraz społecznych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. ma na celu upowszechnianie wiedzy o przebiegu bitwy, jej najważniejszych epizodach i bohaterach w kontekście konfliktu cywilizacyjnego i kulturowego wojny polsko-bolszewickiej. Poprzez przedstawienie wybranych zjawisk społecznych towarzyszących zmaganiom wojennym, wysiłku militarnego odradzającego się państwa polskiego, skomplikowanych uwarunkowań geopolitycznych, historii miejsca, wreszcie wagi historycznego zwycięstwa, będzie podjęta próba rozbudzenia u odbiorcy zainteresowania dziejami oręża polskiego, wzmocnienia postawy patriotycznej i zainteresowania służbą wojskową oraz podkreślone znaczenie wydarzenia dla Rzeczpospolitej i Europy. Misyjny i statutowy cel Muzeum będzie realizowany poprzez gromadzenie, zabezpieczenie, konserwację, opracowanie i udostępnianie zbiorów, a także poprzez realizację przedsięwzięć plenerowych – inscenizacje historyczne – oraz szeroko rozumianą działalność edukacyjną, naukową i popularyzatorską. Placówka będzie prowadzić działalność społeczną zmierzającą do: integracji międzypokoleniowej i integracji pomiędzy grupami społecznymi. Muzeum powinno tworzyć przestrzeń do spotkań, wymiany myśli i poglądów.

Jury
Pani arch. Iwona Borkowska - Sędzie Referent
Pan dr hab. Marek Chowaniec
Pan Witold Głębowicz - Zastępca Przewodniczącego Sądu
Pan prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
Pan Michał Pacut
Pan Jarosław Stryjek
Pan arch. Szczepan Wroński - Przewodniczący Sądu Konkursowego
Pan prof. dr hab. Wiesław Wysocki
Pan prof. dr hab. Jan Żaryn
04/11/2022    S213
 
    I.II.III.IV.VI.
 
Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
 
2022/S 213-612201
 
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 140861819
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-495
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumwp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: epk.sarp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
 
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
 
Jednoetapowy realizacyjny konkurs na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
 
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79932000 Usługi projektowania wnętrz
II.2.4)Opis zamówienia:
 
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno – przestrzennej ekspozycji stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zapewniającej realizację misji tej instytucji. Zadaniem nadrzędnym ekspozycji i funkcjonowania Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest realizacja celów misyjnych i statutowych oraz społecznych Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. ma na celu upowszechnianie wiedzy o przebiegu bitwy, jej najważniejszych epizodach i bohaterach w kontekście konfliktu cywilizacyjnego i kulturowego wojny polsko-bolszewickiej. Poprzez przedstawienie wybranych zjawisk społecznych towarzyszących zmaganiom wojennym, wysiłku militarnego odradzającego się państwa polskiego, skomplikowanych uwarunkowań geopolitycznych, historii miejsca, wreszcie wagi historycznego zwycięstwa, będzie podjęta próba rozbudzenia u odbiorcy zainteresowania dziejami oręża polskiego, wzmocnienia postawy patriotycznej i zainteresowania służbą wojskową oraz podkreślone znaczenie wydarzenia dla Rzeczpospolitej i Europy. Misyjny i statutowy cel Muzeum będzie realizowany poprzez gromadzenie, zabezpieczenie, konserwację, opracowanie i udostępnianie zbiorów, a także poprzez realizację przedsięwzięć plenerowych – inscenizacje historyczne – oraz szeroko rozumianą działalność edukacyjną, naukową i popularyzatorską. Placówka będzie prowadzić działalność społeczną zmierzającą do: integracji międzypokoleniowej i integracji pomiędzy grupami społecznymi. Muzeum powinno tworzyć przestrzeń do spotkań, wymiany myśli i poglądów. 2. Opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej przedstawionej w pracy konkursowej powinno obejmować: a) opis idei plastycznej, wizualnej i przestrzennej całej ekspozycji przedmiotowej we wszystkich gniazdach wystawowych; b) elementy ekspozycji, wariantowych ścieżek zwiedzania oraz stref obsługi zwiedzających takich jak: hol główny, kasy, szatnie, bramki przejściowe, strefa wypoczynku; c) elementy ekspozycji i wyposażenia pomocniczego ulokowanych na powierzchni podłóg, na ścianach oraz podwieszonych przestrzennie; d) opis składników multimedialnych wraz z zalecanym sposobem ich realizacji technicznej; e) opis zabudowy scenograficznej i informacyjnej strefy bezpośrednio przyległej do wejścia, obejmującej powierzchnię pod portykiem wejściowym Muzeum. 3. Opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej przedstawionej w pracy konkursowej nie powinno obejmować: a) toalet; b) wind; c) pomieszczeń pomocniczych administracyjnych przyległych do powierzchni wystawowych; d) elementów i powierzchni wyłączonych z zabudowy takich jak: drogi ewakuacyjne, wyjścia awaryjne, szachty wodociągowe, tablice rozdzielcze i przyłączeniowe, hydranty, gniazda gaśnic, wloty i wyloty systemu wentylacyjnego budynku. 4. Łączna powierzchnia pomieszczeń ekspozycyjnych będących przedmiotem koncepcji plastyczno – przestrzennej wynosi około 1553,26 m2. Lokalizacja przestrzeni pod Ekspozycja obejmuje pomieszczenia budynku na poziomie +1 oraz +2 – Załącznik do Regulaminu rzut piętra +1, Załącznik do Regulaminu Konkursu rzut piętra +2. 5. Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej zawiera Załącznik do Regulaminu.
 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
 
1. Uczestnikiem konkursu może być: 1) osoba fizyczna; 2) osoba prawna; 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa jak i zagraniczna (posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP). 2. Podmioty wymienione w punkcie 1. mogą: a. samodzielnie brać udział w konkursie b. wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie). 3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie i Prac konkursowych. 4. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić pełnomocnika. 5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie). Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu. 6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania: a) Nie podlega wykluczeniu na podstawie: – art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy, – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, – art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. UWAGA Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje. b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej: 1. Jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wystawy o powierzchni co najmniej 500 m2 w muzeum, którego statut został uzgodniony na podstawie art. 5 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385 ze zm.), 2. Jedną osobą, która ukończyła jednolite magisterskie lub dwustopniowe studia wyższe na kierunku „historia” lub stopnia naukowego doktora w zakresie „historii” lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie „historii” lub stopnia naukowego „profesora” w zakresie „historii”. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia i doświadczenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
 
Każda z prac konkursowych niezaproponowanych do odrzucenia zostanie oceniona według następujących kryteriów: a) atrakcyjność formy prezentacji ekspozycji, walory funkcjonalno-przestrzenne oraz wartości edukacyjne, przedstawione w pracy konkursowej; b) koszty realizacji rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej, c) ekonomika i koszty użytkowania rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej.
 
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 20/12/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
 
Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 160 000,00 zł brutto (I Nagroda – 60 000,00 zł brutto, II Nagroda – 40 000,00 zł brutto i III Nagroda – 30 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda).
 
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
 
Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
 
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Pani arch. Iwona Borkowska - Sędzie Referent
Pan dr hab. Marek Chowaniec
Pan Witold Głębowicz - Zastępca Przewodniczącego Sądu
Pan prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
Pan Michał Pacut
Pan Jarosław Stryjek
Pan arch. Szczepan Wroński - Przewodniczący Sądu Konkursowego
Pan prof. dr hab. Wiesław Wysocki
Pan prof. dr hab. Jan Żaryn
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen