Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul.Chemików 4 , Oświęcim/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036255
Tag der Veröffentlichung
15.05.2023
Aktualisiert am
21.11.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
Bewerbungsschluss
01.06.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
20.11.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

M.O.C. ARCHITEKCI sp. z o. o. sp. k.

2. Preis

MAKOWSCY MUŻACZ SP. Z O.O.

3. Preis

LOESCH + PARTNERZY SP. Z O.O.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines städtebaulich-architektonischen Konzepts für das Winterstadion - Eisarena in Oświęcim an der Chemików-Straße 4 (Umbau und Erweiterung der Eisarena) samt Grundstückserschließung unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten und der Möglichkeit der Nutzung der Anlage für andere Zwecke (Ausstellungen, Messen, Konzerte etc.). Ziel des Wettbewerbs ist es, ein solches Konzept für den Umbau und die Erweiterung der Eishalle auszuwählen, das die vom Auftraggeber vorgegebenen Leitlinien in Bezug auf Funktion, Nutzung, Gestaltung, ästhetische und soziale Aspekte am besten erfüllt - unter Berücksichtigung des Kontextes der bestehenden Anlage und ihrer Umgebung.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu zimowego - Hali lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 4 (przebudowa i rozbudowa Hali lodowej) wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań oraz możliwością wykorzystania obiektu na cele inne (wystawy, targi, koncerty, itp.). Celem konkursu jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy Hali lodowej, która najlepiej pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym i społecznym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia - będzie realizowała wskazane przez Zamawiającego wytyczne.

Jury
mgr inż. arch. Piotr Buśko (SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu konkursowego
mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP Katowice) – Sędzia referent
mgr inż. arch. Marcin Brataniec (SARP Kraków)
mgr inż. arch. Jacek Czech (SARP Kraków)
Janusz Chwierut - Prezydent Miasta Oświęcim
Andrzej Bojarski - Wiceprezydent Miasta Oświęcim
Agata Gworek - Dyrektor MOSiR w Oświęcimiu
Paweł Dworzak - Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego
15/05/2023    S93

Polska-Oświęcim: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 093-287097

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2

Krajowy numer identyfikacyjny: 072181787

Adres pocztowy: ul. Zaborska 2

Miejscowość: Oświęcim

Kod NUTS: PL21A Oświęcimski

Kod pocztowy: 32-600

Państwo: Polska

E-mail: konkurs.lodowisko.oswiecim@gmail.com

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sarp.katowice.pl/

Adres profilu nabywcy: http://simap.europa.eu/enotices/forms2/nf8/s1?token=VsVHgVTMWX0nutsUpdatedfalseNUTSuPDATED9tvjdnVlcdv0nId-1NiD9GalJdFnKwX0lgplLG9KbLXcSNXKI0uId91928Ui
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sarp.katowice.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice

Adres pocztowy: ul. Dyrekcyjna 9

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-013

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Sekretarz organizacyjny konkursu – mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk

E-mail: konkurs.lodowisko.oswiecim@gmail.com

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sarp.katowice.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ul.Chemików 4 w Oświęcimiu

Numer referencyjny: ZP.271.7.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej stadionu zimowego - Hali lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików 4 (przebudowa i rozbudowa Hali lodowej) wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań oraz możliwością wykorzystania obiektu na cele inne (wystawy, targi, koncerty, itp.). Celem konkursu jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy Hali lodowej, która najlepiej pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym i społecznym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia - będzie realizowała wskazane przez Zamawiającego wytyczne.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 6-10

Ustawy.

B. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129.).

C. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8

kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U.

UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1 z późn. zm.)

D. spełnia określony warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w

zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uprawnień oraz doświadczenia:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, iż w

zespole opracowującym pracę konkursową będzie uczestniczyć:

- co najmniej 1 osoba posiadająca prawo do samodzielnego wykonywania zawodu architekta

bez ograniczeń w chwili złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgodnie z

art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, wymaga się złożenia wraz z

Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie:

- Wykazu osób zawierającego: imię i nazwisko projektanta, numer uprawnień, rodzaj

posiadanych uprawnień oraz podstawę dysponowania. Wykaz stanowi część Załącznika NR 3

- Podpisanych przez tę osobę Oświadczeń stanowiących Załącznik NR 4 do Regulaminu.

W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o

których mowa powyżej w lit. D. będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników

konkursu występujący wspólnie.

2. Uczestnik Konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w

pkt. 1 lit D) polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków prawnych.

A. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia Uczestnicy Konkursu mogą polegać na zdolnościach podmiotów

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.

B. Uczestnik Konkursu, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie,

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania konkursowego lub inny

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Uczestnik będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór takiego zobowiązania stanowi

Załącznik NR 3a do Regulaminu.

C. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący

Uczestnika Konkursu z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Uczestnika Konkursu zasobów podmiotu udostępniającego

zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Uczestnika Konkursu i wykorzystania przez niego

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zadania

konkursowego;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego

Uczestnik Konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w konkursie

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

zadanie konkursowe, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt – zgodnie ze szczegółowymi warunkami dopuszczenia do udziału w konkursie, określonymi w rozdziale III ust. 1.6 Regulaminu konkursu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Opracowania studialne i prace konkursowe w będą oceniane według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, sposób wykorzystania elementów istniejącego obiektu, walory zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz zagospodarowania terenu - 80%;

b) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów oraz budowy i utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%;

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2023
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W Konkursie będą przyznane Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda oraz 2 wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej. Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 100 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

W konkursie organizator przewiduje przyznanie nagród, jak następuje:

I nagroda - kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 PLN brutto;

II nagroda - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 PLN brutto.

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I nagroda pieniężna). Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 10 000,00 PLN brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Piotr Buśko (SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu konkursowego;
mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP Katowice) – Sędzia referent;
mgr inż. arch. Marcin Brataniec (SARP Kraków);
mgr inż. arch. Jacek Czech (SARP Kraków)
Janusz Chwierut - Prezydent Miasta Oświęcim
Andrzej Bojarski - Wiceprezydent Miasta Oświęcim
Agata Gworek - Dyrektor MOSiR w Oświęcimiu
Paweł Dworzak - Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych rezerwowych członków Sądu Konkursowego:

• mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk (SARP Katowice) - rezerwowy członek Sądu konkursowego.

• mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP Katowice) - rezerwowy członek Sądu konkursowego.

Kryteria oceny projektów zostały szczegółowo określone w rozdziale V ust. 1 Regulaminu konkursu.

Data składania opracowań studialnych: do dnia 5 września 2023 r., czas lokalny: 15.00.

Data składania prac konkursowych: do dnia 7 listopada 2023 r., czas lokalny: 15.00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 2 Działu IX ustawy Pzp.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen