Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Przebudowy i rozbudowy pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , Stalowa Wola/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032929
Tag der Veröffentlichung
19.11.2021
Aktualisiert am
01.06.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.12.2021
Preisgerichtssitzung
20.05.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

SCHICK Architekci Sp. z o. o. Sp. K.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w (...)
07/12/2021    S237

Polska-Stalowa Wola: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2021/S 237-625311

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 225-592716)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

Krajowy numer identyfikacyjny: 8652572459

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 25 A

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski

Kod pocztowy: 37-450

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Hofman

E-mail: dhofman@stalowawola.pl

Tel.: +48 158194742

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w (...)

Numer referencyjny: ZP-I.271.135.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

2.1. Przedmiot Konkursu.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy pływalni krytej i przebudowy pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zrealizowane w następującej formule konkursowej:

a) Dopuszczenie do udziału w Konkursie – podmiot chcący wziąć udział w Konkursie składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, które wskazują na fakt posiadania uprawnień oraz doświadczenia Uczestnika Konkursu lub posiadanie przez podmiot odpowiednich osób/osoby z uprawnieniami i doświadczeniem. Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie Do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

b) Etap I Konkursu (etap studialny) – przedstawienie opracowania studialnego w terminie Do 24 lutego 2022 r. do godz. 15 30

c) Etap II Konkursu (etap realizacyjny) – przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rozbudowy obiektu pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu, będących rozwinięciem rozwiązań i założeń zaprezentowanych w Etapie I Konkursu – w terminie Do 10 maja 2022 r. do godz. 15:30

2.2. Zakres opracowania studialnego – Etap I Konkursu

Opracowanie studialne powinno w sposób ogólny i wstępny przedstawiać:

a) założenia architektoniczne dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektu kubaturowego pływalni krytej,

b) założenia funkcjonalno-użytkowe rozbudowywanej części pływalni krytej,

c) założenia funkcjonalno-użytkowe przebudowywanej części pływalni krytej,

d) wskazanie funkcji poszczególnych obszarów terenu zewnętrznego,

e) założenia funkcjonalno-użytkowe pływalni odkrytej,

f) ideę rozbudowy, przebudowy i zagospodarowania terenu wraz z ewentualnymi inspiracjami i ewentualną propozycją nazwy obiektu wraz z jego Logo.

2.3. Zakres Pracy Konkursowej – Etap II Konkursu

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna przedstawiać:

a) uszczegółowienie koncepcji architektonicznej rozbudowy obiektu kubaturowego pływalni zadaszonej,

b) uszczegółowienie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z obiektami pływalni odkrytej,

c) szacunkowe zestawienie kosztów realizacji Inwestycji (w tym kosztów prac projektowych).

2.4. Zaproponowane przez Uczestników Konkursu koncepcje, zarówno w Etapie I, jak i w Etapie II Konkursu, powinny w optymalny sposób spełniać oczekiwania Organizatora, co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz Materiałach do Konkursu, a także być zgodne z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (załącznik nr 6).

2.5. Obszar objęty Konkursem

Obszar opracowania Prac Konkursowych obejmuje fragment działki o numerze ewidencyjnym 26/41 w obrębie ewidencyjnym 0006-HSW, Lasy Państwowe, w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola w zakresie oznaczonym kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, o powierzchni około 3,5 ha. Ponadto z uwagi na przewidzianą w Konkursie rozbudowę istniejącego obiektu kubaturowego pływalni, Koncepcja powinna w swoim zakresie przewidywać wszelkie zmiany niezbędne do wprowadzenia w zakresie przebudowy istniejącego budynku.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje trzy nieruchomości, oznaczone kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik nr 5, które mogą być dodatkowo przeznaczone na cel lokalizacji parkingów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, przy czym obszar stanowiący fragment działki o numerze ewidencyjnym 34/5 może być przeznaczony na inny cel w przypadku zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych w innej lokalizacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 225-592716

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Zamiast:

 

Sebastian Dobiesz

Wiesław Smolec

Anna Grajper

Przemysław Zębala

Grzegorz Domański

Jacek Kujawski

Powinno być:

 

Sebastian Dobiesz

Wiesław Smolec

Anna Grajper

Przemysław Zębala

Grzegorz Domański

Jan Dzidek

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
19/11/2021    S225

Polska-Stalowa Wola: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2021/S 225-592716

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

Krajowy numer identyfikacyjny: 8652572459

Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 25 A

Miejscowość: Stalowa Wola

Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski

Kod pocztowy: 37-450

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Hofman

E-mail: dhofman@stalowawola.pl

Tel.: +48 158194742

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Konkurs organizuje centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w (...)

Numer referencyjny: ZP-I.271.135.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2.4)Opis zamówienia:

 

2.1. Przedmiot Konkursu.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy pływalni krytej i przebudowy pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zrealizowane w następującej formule konkursowej:

a) Dopuszczenie do udziału w Konkursie – podmiot chcący wziąć udział w Konkursie składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, które wskazują na fakt posiadania uprawnień oraz doświadczenia Uczestnika Konkursu lub posiadanie przez podmiot odpowiednich osób/osoby z uprawnieniami i doświadczeniem. Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie Do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

b) Etap I Konkursu (etap studialny) – przedstawienie opracowania studialnego w terminie Do 24 lutego 2022 r. do godz. 15 30

c) Etap II Konkursu (etap realizacyjny) – przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rozbudowy obiektu pływalni krytej oraz pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu, będących rozwinięciem rozwiązań i założeń zaprezentowanych w Etapie I Konkursu – w terminie Do 10 maja 2022 r. do godz. 15:30

2.2. Zakres opracowania studialnego – Etap I Konkursu

Opracowanie studialne powinno w sposób ogólny i wstępny przedstawiać:

a) założenia architektoniczne dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektu kubaturowego pływalni krytej,

b) założenia funkcjonalno-użytkowe rozbudowywanej części pływalni krytej,

c) założenia funkcjonalno-użytkowe przebudowywanej części pływalni krytej,

d) wskazanie funkcji poszczególnych obszarów terenu zewnętrznego,

e) założenia funkcjonalno-użytkowe pływalni odkrytej,

f) ideę rozbudowy, przebudowy i zagospodarowania terenu wraz z ewentualnymi inspiracjami i ewentualną propozycją nazwy obiektu wraz z jego Logo.

2.3. Zakres Pracy Konkursowej – Etap II Konkursu

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna przedstawiać:

a) uszczegółowienie koncepcji architektonicznej rozbudowy obiektu kubaturowego pływalni zadaszonej,

b) uszczegółowienie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z obiektami pływalni odkrytej,

c) szacunkowe zestawienie kosztów realizacji Inwestycji (w tym kosztów prac projektowych).

2.4. Zaproponowane przez Uczestników Konkursu koncepcje, zarówno w Etapie I, jak i w Etapie II Konkursu, powinny w optymalny sposób spełniać oczekiwania Organizatora, co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz Materiałach do Konkursu, a także być zgodne z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (załącznik nr 6).

2.5. Obszar objęty Konkursem

Obszar opracowania Prac Konkursowych obejmuje fragment działki o numerze ewidencyjnym 26/41 w obrębie ewidencyjnym 0006-HSW, Lasy Państwowe, w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola w zakresie oznaczonym kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, o powierzchni około 3,5 ha. Ponadto z uwagi na przewidzianą w Konkursie rozbudowę istniejącego obiektu kubaturowego pływalni, Koncepcja powinna w swoim zakresie przewidywać wszelkie zmiany niezbędne do wprowadzenia w zakresie przebudowy istniejącego budynku.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje trzy nieruchomości, oznaczone kolorem niebieskim na mapie stanowiącej załącznik nr 5, które mogą być dodatkowo przeznaczone na cel lokalizacji parkingów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, przy czym obszar stanowiący fragment działki o numerze ewidencyjnym 34/5 może być przeznaczony na inny cel w przypadku zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych w innej lokalizacji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

2. Warunki udziału w Konkursie, jakie musi spełniać Uczestnik Konkursu:

2.1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić poniższe warunki:

a) posiadać kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu opracowań konkursowych:

1 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która zaprojektowała obiekt pływalni zadaszonej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 600 m2, przy czym obiekt ten został zrealizowany,

2 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która zaprojektowała obiekt pływalni zadaszonej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 600 m2, przy czym obiekt ten został zrealizowany,

3 jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która zaprojektowała obiekt pływalni zadaszonej o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 600 m2, przy czym obiekt ten został zrealizowany.

Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą zostanie spełniony poprzez wykazanie uprawnień tej osoby.

W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu złożył podmiotowy środek dowodowy w postaci wykazu osób z uprawnieniami, którymi podmiot dysponuje lub wskazania siebie (w powyższym wykazie), jeżeli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna samodzielnie posiadająca wymagane uprawnienia.

W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania, o których mowa powyżej będą spełnione, gdy spełnią je łącznie Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie.

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające posiadanie uprawnień i doświadczenia należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 5
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

2. Kryteria oceny opracowań studialnych I Etapu Konkursu

2.1. Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów oraz ich znaczeń:

a) Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym (waga 0,2 każdy):

1 atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,

2 funkcjonalność przyjętych rozwiązań,

3 oryginalność przyjętych rozwiązań,

4 realność przyjętych rozwiązań.

b) Kryteria o znaczeniu drugorzędnym (waga 0,1 każdy):

1 ekonomika przyjętych rozwiązań,

2 energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.

2. Kryteria oceny prac konkursowych II Etapu Konkursu

2.1. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a) Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym (waga 0,2 każdy):

1 atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,

2 funkcjonalność przyjętych rozwiązań,

3 oryginalność przyjętych rozwiązań,

4 realność przyjętych rozwiązań.

b) Kryteria o znaczeniu drugorzędnym (waga 0,05 każdy):

1 ekonomika przyjętych rozwiązań,

2 energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań,

3 wartość szacowanego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia udzielonego z wolnej ręki,

4 sposób i zakres uwzględnienia w pracy konkursowej aspektów określonych w pkt 3.3 rozdziału II.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 15:30
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 27/12/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1.1. Rodzaje i wysokość nagród:

a) I nagroda – 40 000 zł netto (czterdzieści tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej – za zajęcie I-go miejsca

b) II nagroda – 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) za zajęcie II-go miejsca

c) III nagroda –10 000 zł netto (dziesięć tysięcy złotych) za zajęcie III-go miejsca.

1.2. Organizator przewiduje także możliwość przyznania dwóch nagród pieniężnych za wyróżnienia prac konkursowych. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 10 000 zł netto (dziesięć tysięcy złotych netto).

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyznania jednej lub więcej nagród w przypadku, gdy Sąd konkursowy nie oceni wystarczającej liczby prac konkursowych jako spełniających wymagania regulaminu konkursu, bądź jako zasługujących na którąkolwiek z nagród.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1.4.Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu, zgodnie ze stosownymi przepisami.

1.5. Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.

1.6. Po zakończeniu Konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych, Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

1.7. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

1.8. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (załącznik nr 3 do Regulaminu).

1.9. W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, Organizator skieruje zaproszenie do wybranego uczestnika Konkursu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu przez Kierownika Zamawiającego, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Sebastian Dobiesz
Wiesław Smolec
Anna Grajper
Przemysław Zębala
Grzegorz Domański
Jacek Kujawski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane wraz z wnioskiem dokumenty lub/i oświadczenia

3.1. W celu spełnienia warunków udziału w Konkursie oraz postanowień określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu musi złożyć:

a) wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie sporządzony wg załącznika nr 1 do Regulaminu wraz z zawartymi w nim oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w Konkursie,

b) dokument pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie lub Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie przez pełnomocnika/ów. Należy wówczas dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (w formie elektronicznej),

c) oświadczenie Uczestnika Konkursu o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:

1 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

4 Zamawiający wraz z wnioskiem wymaga złożenia dokumentu JEDZ

5 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (lub wykazanie własnych uprawnień i doświadczenia).

d) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

1 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

2 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1 lit a, b – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 lit a, b - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 lit. a, b , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt.1 lit. a, b, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: urzad Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen