Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum , Kraków/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036098
Tag der Veröffentlichung
18.04.2023
Aktualisiert am
27.11.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
10.05.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
17.11.2023

1. Preis

Biuro Projektów Lewicki Łatak

2. Preis

JSK Architekci

3. Preis

heinlewischer

Anerkennung

Studio Woodroffe Papa Ltd
Gόmez Platero Arquitectos
Architekt Wojciech Fudala
Justyna Boduch Atelier

Anerkennung

P2PA
Verfahrensart
Zweistufiger, beschränkter Realisierungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erstellung eines architektonischen Konzepts für die Umnutzung des ehemaligen Hotels "CRACOVIA" zu einer Kulturinstitution: Museum für Architektur und Design und Modellzentrum für die Förderung der Kreativwirtschaft sowie die Entwicklung des Areals gemäß der Beschreibung des Wettbewerbsgegenstandes in der Anlage Nr. M01 zur Auslobung. Das Bebauungsgebiet ist im Anhang Nr. M03b der Auslobung gekennzeichnet.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczną przebudowy dawnego hotelu „CRACOVIA” do funkcji Instytucji kultury: Muzeum Architektury i Designu oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu w Załączniku nr M01 do Regulaminu. Teren opracowania został oznaczony w Załączniku nr M03b do Regulaminu.

Jury
prof. arch. Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Zbigniew Maćków – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego
arch. Marcin Brataniec– Referent Sądu Konkursowego
Wiesław Sawa – członek Sądu Konkursowego
arch. Przemo Łukasik – członek Sądu Konkursowego
arch. Piotr Walkowiak – członek Sądu Konkursowego
arch. Bohdan „Biś” Lisowski– członek Sądu Konkursowego
18/04/2023    S76

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 076-229301

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Krakowie

Adres pocztowy: Al. 3-go Maja 1

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 30-062

Państwo: Polska

E-mail: zam_publ@mnk.pl

Tel.: +48 124335621

Faks: +48 124335555

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mnk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sarp.krakow.pl/2023/04/13/hotel-cracovia/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy, realizacyjny, ograniczony Konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum

Numer referencyjny: EP-ZP-271-17/23
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Konkurs jest konkursem dwuetapowym, ograniczonym i realizacyjnym, tzn. w którym Nagrodami są Nagrody pieniężne oraz zaproszenie Uczestnika konkursu wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie Pracy konkursowej.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczną przebudowy dawnego hotelu „CRACOVIA” do funkcji Instytucji kultury: Muzeum Architektury i Designu oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z opisem przedmiotu konkursu w Załączniku nr M01 do Regulaminu. Teren opracowania został oznaczony w Załączniku nr M03b do Regulaminu..

3. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy dawnego hotelu „CRACOVIA” do funkcji Instytucji kultury: Muzeum Architektury i Designu oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w załączniku M01 do Regulaminu, obszar opracowania konkursowego wskazany jest w załączniku M03b do Regulaminu.

4. Zgodnie z Regulaminem Konkursu zamówienie będzie realizowane zgodnie z opisaną niżej procedurą:

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

a) Etap Kwalifikacyjny:

- Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu; – Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu.

b) Etap I - Opracowania studialne:

– Składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, formę opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu;

– Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale V Regulaminu oraz wyłonienie pięciu najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II

Konkursu. – Zaproszenie do składania Prac konkursowych Uczestników konkursu, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

c) Etap II – Prace konkursowe:

– Składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, formę opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych

zostały określone w Rozdziale VI Regulaminu;

– Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VII Regulaminu oraz wybór najlepszej Pracy konkursowej (I Nagroda) i przyznanie pozostałych Nagród zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu;

– Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników

Konkursu;

– Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

10.6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić każde z następujących wymagań:

1) Nie podlegać wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.),

c) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Uwaga: Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie, jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

2) Spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:

a) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o dopuszczenie do udziału w Konkursie, (jako autor lub współautor), co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowalny projekt wykonawczy, przedmiar robót) w zakresie specjalności architektonicznej, na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby kultury, o powierzchni netto minimum 5 000 m2.

Uwaga: Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia i doświadczenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Organizator wymaga złożenia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach i doświadczeniu oraz podstawą dysponowania tymi osobami (Załącznik nr F03c do Regulaminu).

b) Organizator informuje, że Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji w ramach postępowania z wolnej ręki będzie zobowiązany wykazać, iż będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X ust. 28.2 pkt 2 Regulaminu. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Organizator wymaga złożenia na etapie Konkursu oświadczenia zawartego we wniosku o dopuszczenie.

Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 5
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i zagospodarowania,

b) sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku w tym w szczególności przestrzeni muzealnych,

c) optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem kosztu realizacji Inwestycji,

d) koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych.

2. Kryterium drugorzędowe

a) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji

Do oceny w Konkursie może być dopuszczona wyłącznie Praca konkursowa, która:

1) jest oryginalna (nienaruszająca praw majątkowych osób trzecich),

2) nie zawiera koncepcji wcześniej publikowanej,

3) nie narusza zasady anonimowości,

4) jest zgodna z przedmiotem Konkursu, o którym mowa w Rozdziale II,

5) nie zawiera rozwiązań wariantowych,

6) jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę,

7) jest kontynuacją twórczą przedstawionych w Opracowaniu studialnym propozycji projektowych.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 320 000,00 PLN brutto. Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca uznana zostanie przez Sąd Konkursowy za najlepszą.

2. W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród, jak następuje:

1) Nagrody pieniężne:

Nagrody pieniężne w wysokości 40 000,00 PLN brutto dla Uczestników Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną Pracę konkursową, a ponadto:

I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 PLN brutto,

II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 PLN brutto,

III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 PLN brutto.

2) Nagroda Etapu II w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca uznana zostanie przez Sąd Konkursowy za najlepszą.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

2. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu i nie dłuższym niż 6 miesięcy zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

3. Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki jest:

1) przedstawienie przez Uczestnika konkursu na ewentualne wezwanie Organizatora podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na potwierdzenie oświadczeń, które Uczestnik składał wraz z wnioskiem o dopuszczenie do Konkursu na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i warunków udziału w Konkursie;

2) podpisanie przez Uczestników konkursu umowy o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem utworu do celów promocji Konkursu i Organizatora oraz publikacji utworu. Postanowienia tej umowy zostały opisane w Załączniku nr F02.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
prof. arch. Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Zbigniew Maćków – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego
arch. Marcin Brataniec– Referent Sądu Konkursowego
Wiesław Sawa – członek Sądu Konkursowego
arch. Przemo Łukasik – członek Sądu Konkursowego
arch. Piotr Walkowiak – członek Sądu Konkursowego
arch. Bohdan „Biś” Lisowski– członek Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

UWAGA Informacja zawarta w rozdziale IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu - odnosi się do ograniczeń liczby uczestników na II Etapie Konkursu. Do II Etapu zostaną zakwalifikowane od 3 do 5 prac konkursowych.

1. W celu spełnienia wymagań ustalonych przez Organizatora, tj. wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału Uczestnik konkursu musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie następujące podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy wg Załącznika nr F03b do Regulaminu.

UWAGA! W odniesieniu do przesłanki braku podstaw do wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, w treści oświadczenia Uczestnik konkursu powinien wskazać czy należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 2021 poz. 275 z ze zm.), oraz wskazać podmioty, które należą do tej grupy kapitałowej. W przypadku jeśli nie należy do żadnej grupy kapitałowej, powinien skreślić niepotrzebną część oświadczenia.

2) Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), wg Załącznika nr F03b1 do Regulaminu.

3) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wg Załącznika nr F03b2 do Regulaminu

4) Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr F03c do Regulaminu

5) W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów zgodne co do treści z postanowieniami ust. 10.9. pkt 2) niniejszego Rozdziału wg Załącznika nr F03d do Regulaminu

6) W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów składa:

oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie:

art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy wg Załącznika nr F03b do Regulaminu,

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), wg Załącznika nr F03b1 do Regulaminu,

art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozp.

7) Pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie przez pełnomocnika zał. nr F03e do Reg.

8) Pełnomocnictwo w przypadku, jeśli Uczestnik samodzielnie biorący udział w Konkursie ustanowił pełnomocnika zał. nr F03f do Reg.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-682

Państwo: Polska

E-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl

Tel.: +48 223923101

Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen